МВР

ОД София

 

РУ Костинброд - Полицейски и младши полицейски инспектори

Мл.ПИ Венцислав Йорданов обслужва територията на село Градец, село Царичина, село Понор, село Дреново, село Дръмша, село Чибаовци и село Бучин проход.

Приемно време:

-понеделник от 10.00ч. до 12.00ч. в кметствата по места;

-сряда за времето от 10.00ч. до 12.00ч. в кметствата по места;

- тел. 0721/60077;

 

МЛ. ПИ Росен Славов обслужва територията на гр. Костинброд и ссело Петърч, село Безден, село Богьовци и село Опицвет

Приемно време:

- вторник и четвъртък от 13.00ч. до 15.00ч. в изградена приемна с. Петърч;

- понеделник и сряда за времето от 10.00ч. до 12.00ч. за гр. Костинброд в сградата на РУ;