МВР

ОД София

 

Полезно за гражданите

РЕД ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РЕГИСТРАЦИОННИ ТАБЕЛИ НА МПС С КОМБИНАЦИЯ ОТ ЦИФРИ ИЛИ НАДПИС ПО ЖЕЛАНИЕ

СПИСЪК НА ИЗДАДЕНИТЕ ОТ ДИРЕКТОРА НА ОДМВР- СОФИЯ АКТОВЕ ПО РЕДА НА АПК, В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕГОВИТЕ ПРАВОМОЩИЯ

 

ПОМОЩ И КОМПЕНСАЦИЯ НА ПОСТРАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ

Информационна брошура с правата на пострадалите от престъпления по ЗПФКПП

Образец на молба за финансова компенсация по ЗПФКПП, издавана от Националния съвет към министъра на правосъдието

Списък на документите, необходими за разглеждане на молба за финансова компенсация

 

 

ОБРАЗЦИ НА УДОСТОВЕРЕНИЯ, ИЗДАВАНИ НА ГРАЖДАНИТЕ ОТ СЕКТОР "БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ" ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06.11.2016г.

 

Образец на удостоверение, издавано на лица с изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти

Образец на удостоверение, издавано на лица, родени преди 31.12.1931г., чиито лични (зелени) паспорти са изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени и нямат издавана лична карта

Образец на удостоверение, издавано на лица, родени след 31.12.1931г. и навършили 18 години (вкл. в деня на изборите), които към настоящия момент нямат издавана лична карта

Образец на удостоверение, издавано на лица, чиито лични карти са с изтекъл срок на валидност към деня на изборите

 

 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СТРУКТУРИ НА МВР

Съгласно Заповед № 8121з-709/ 17.06.2015г. на министъра на вътрешните работи се извършват заверки на документи и други книжа, издадени от структури на МВР, както следва:
- документи, подадени от лица за заверка със заявление;
- документи, изготвени от разследващи полицаи по досъдебни производства във връзка с международна правна помощ.

Заверката се извършва в Главна дирекция „Национална полиция”.

Документи за заверка се приемат и заверяват срещу представяне на документ за платена държавна такса, определена в Тарифа №4 за таксите, които се събират в Министерство на вътрешните работи по Закона за държавните такси.