МВР

ОД Силистра

 
Банкови сметки и начини на плащане

Банкови сметки на ОД на МВР - Силистра

Сметка за чужди средства:
Банка ОББ - Силистра
BIC:  UBBS BGSF
IBAN:  BG 13UBBS80023300137031
По тази сметка постъпват:
1.Депозити и гаранции за участие в търгове по Закона за обществените поръчки;
2.Гаранции от временно задържани лица;

Транзитна сметка:
Банка ОББ - Силистра
BIC:  UBBS BGSF
IBAN:  BG 35UBBS80023106108408
1.Приходи от охрана на спортни мероприятия и  наеми
2.Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на чужденец - чл. 21, ал. 5 от Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси;
3.Такси за издаване на лична карта - чл. 32 и чл. 34 от Тарифа № 4;
4.Такси за издаване на паспорти, както и на други документи, заместващи паспорта на български граждани - чл.35, чл. 36, чл. 37 и чл. 38 от Тарифа № 4;
5.Такси за издаване на свидетелство за управление на МПС на български граждани - чл. 39, чл. 40 и чл. 41 от Тарифа № 4;
6.Такси по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства - чл. 45а, чл. 456, чл. 45в и чл. 45г от Тарифа № 4;
7.Такси за чужденци по Закона за българските документи за самоличност - чл. 46, чл. 46а, чл. 48, чл. 48а, чл. 486, чл. 49, чл. 49а, чл.50 и чл. 51 от Тарифа 4.
 
При невъзможност от страна на гражданите да пояснят вида такса, която желаят да заплатят, може да се обръщат за разяснение към финансовия отдел на ОДМВР-Силистра на тел.886 290.

 

Начини на плащане на таксите

Плащане по банков път
Възможно е по  банков път да преведете такса за издаване на български личен документ. Квитанцията за платена такса е поименна и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане не може да се превеждат такси за повече от едно лице. С едно платежно нареждане може да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).
 
Плащане чрез Интернет
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез някоя от системите за разплащане чрез Интернет по сметка на ОДМВР-Силистра.
Към заявлението се прилага разпечатан документ, удостоверяващ извършеното плащане, който се генерира от системата за разплащане.
За извършване на бърза или експресна услуга, платежният документ следва да бъде заверен (с подпис и печат) от оператора на съответната система за Интернет разплащане, тъй като са необходими няколко дни за извършване на проверка за наличността на плащането.
За извършване на обикновена услуга се приема и незаверен платежен документ.
 
Плащане чрез "Български пощи" ЕАД
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез пощенски паричен превод по съответната банкова сметка на сметка на ОДМВР-Силистра. Към заявлението се прилага поименния пощенския запис, който удостоверява извършеното плащане.

Картово разплащане чрез ПОС терминално устройство
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена с банкова карта чрез ПОС терминалните устройства, намиращи се в звеното “Български документи за самоличност” при ОДМВР-Силистра, в РУ-Силистра, в РУ-Дулово и в РУ-Тутракан.
Освен такси за документи за самоличност, чрез ПОС устройствата може да бъдат платени и други такси по Тарифа № 4, както и наказателни постановления по ЗБЛД или КОС.