МВР

ОД Силистра

 

Районни служби ПБЗН

Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” – Силистра


Обслужва територията на общините Силистра, Кайнарджа,Алфатар и Ситово с обща площ от 1350 кв.км. От тях 197 кв.км са горски масиви, обработваемата земя е 4403 кв.км.
На територията на четирите общини живеят близо 84 000 жители. Градовете са 2 – Силистра и Алфатар, а селата 51.
Релефът на обслужвания район е предимно равнинен, на места хълмист, пресечен от суходолия.
Климатът е умереноконтинентален, с горещо лято и студена зима.
През обслужваната територия преминават транспортен коридор № 5 (Силистра – Шумен – Ямбол - Лесово), път ІІ-21 Силистра – Русе и участък от жп линията София – Силистра. В силистренския участък на река Дунав функционират пристанище и фериботна връзка Силистра – Кълъраш. На територията на община Кайнарджа е изграден и действа Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Адрес на РСПБЗН-Силистра:
гр.Силистра, местност "Саръ йолу"и ул. „Първа” № 1 – промишлена зона Юг
тел. (0868) 86 696 – дежурен РС ПБЗН
имейл: [email protected]

Началник:

Адрес на УПБЗН-Кайнарджа:
с.Кайнарджа, ул. "Червеноармейска" № 2 А
тел. (086) 798 230
Началник: младши експерт Илия Желев

 

Районна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” – Тутракан


Обслужва територията на общините Тутракан и Главиница с обща площ от 947 кв.км. Обработваемата земя надхвърля 370 кв.км, горският фонд е 248 кв.км.
В двете общини живеят 35 800 жители, разпределени в 2 града – Тутракан и Главиница, и 37 села.
Релефът на обслужвания район е предимно равнинен, на места хълмист.
Двете общини попадат в умерено - континенталната климатична област, с продължителни застудявания през зимата и силни горещини и засушавания през лятото.
През територията на община Тутракан преминава път Е ІІ-21 Русе – Силистра. В гр.Главиница функционира самостоятелен Участък „Пожарна безопасност и защита на населението”.

Адрес на РСПБЗН-Тутракан:
гр.Тутракан, ул. „Сливница” № 1
тел. (0866) 61 160 – дежурен РС ПБЗН
имейл: [email protected]

Началник:

Адрес на УПБЗН-Главиница:

гр.Главиница, ул. "Раковска" № 5 А
тел. (086) 363 170
Началник: младши експерт Радослав БелчевРайонна служба ”Пожарна безопасност и защита на населението” – Дулово

Обслужва територията на община Дулово с обща площ от 570 037 дка. От тях 132 249 дка са гори, а 309 178 обработваема земя.
Административен център е гр.Дулово, селата са 26. На територията на общината живеят 38 761 жители.
Релефът на обслужвания район е предимно равнинен, пресечен на места от суходолия с различна ширина.
Климатът е умереноконтинентален, с продължителни засушавания през летните месеци.
През територията на общината преминава транспортният коридор от Украйна, Молдова и Румъния за Турция. Има добра инфраструктурна осигуреност – пътища, ЖП транспорт, комуникации.

Адрес на службата:
гр.Дулово, ул. „Васил Левски” № 6
тел. (0864) 2 25 46 – дежурен РС ПБЗН
имейл: [email protected]

Началник: