МВР

ОД Силистра

 

Ред за подаване на предложения, сигнали и жалби

Предложения могат да се правят за усъвършенстване на организацията и дейността на МВР и неговите структури или за решаване на други въпроси в рамките на тяхната  компетентност.

Сигнали могат да се подават за злоупотреби с власт и корупция, лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи и длъжностни лица от МВР, с които се засягат държавни  или обществени интереси, права или законни интереси на други лица.

Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез изрично упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, както следва:

• В деловодствата на ОДМВР-Силистра или съответното РУ в
областта в работни дни на следните адреси
:

Областна дирекция на МВР - Силистра, бул. Македония № 144
тел.(086) 886 286
Работно време: 08.30 -12.00 ч. и 13.00 – 17.30 ч.

Районно управление – Силистра, ул. Васил Априлов № 1
тел. (086) 886 331
Работно време: 08.30 -12.00 ч. и 13.00 – 17.30 ч.

Районно управление – Тутракан, ул. Трансмариска № 2
тел. (0866) 60 166
Работно време: 08.30 -12.00 ч. и 13.00 – 17.30 ч.

Районно управление – Дулово, ул. Васил Левски № 6
тел. (0864) 2 21 21
Работно време: 08.30 -12.00 ч. и 13.00 – 17.30 ч.

• Чрез писмо на адрес: гр. Силистра, бул. Македония № 144

• По електронна поща на адрес: [email protected]

В извънработно време гражданите и служителите на МВР се приемат от дежурните служители.

Официалният език, на който се подават сигнали и предложения, е български. Документи, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени с точен превод на български.
Не се разглеждат по реда на глава VIII от Административнопроцесуалния кодекс получените в МВР предложения и сигнали, за чието разглеждане и решаване в закон е предвиден друг ред.
По анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, не се образува производство.
За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
•трите имена и адрес – за физическо лице;
•наименованието на организацията или юридическото лице, изписано на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление и електронният му адрес, ако има такъв;
За анонимни предложения и сигнали се считат и тези, при които посочените лица и адреси са недействителни или не съществуват.
За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се приемат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването.
Предложенията и сигналите, които са подадени до МВР или неговите структури, но не са от тяхна компетентност, се препращат не по-късно от 7 дни след постъпването им на компетентните органи, освен когато има данни, че въпросът вече е отнесен и до тях. За препращането се уведомява направилият предложението или сигнала.
Сигналите се разглеждат и решават от компетентния орган, който непосредствено ръководи и контролира органите и длъжностните лица, за чиито действия или бездействия се съобщава, а предложенията – от органа, компетентен да реши поставените в тях въпроси. Решенията са писмени, мотивирани и се съобщават на подателя в 7-дневен срок от постановяването им.
Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който вече има решение, не се разглеждат, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Примерен образец за предложение / сигнал / жалба