МВР

ОД Силистра

 

Полицейски инспектори - Тутракан

ПЪРВИ РАЙОН
Обхваща територията на гр. Тутракан с граници: на изток – гр. Тутракан ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Ана Вентура”, на запад – община Сливо поле, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – община Кубрат. Района включва селата Старо село, Нова Черна, Сяново, Цар Самуил.

Районът се обслужва от:


Полицейски инспектор Деян Ангелов Арабаджиев - гр. Тутракан
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;

 
Младши полицейски инспектор Коста Минев Костадинов - с. Нова Черна, с. Старо село
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;


mehmed_s

Младши полицейски инспектор Сурай Мехмед Мехмед - с.Цар Самуил, с.Сяново
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;


ВТОРИ РАЙОН

Обхваща територията на гр. Тутракан с граници: на изток – община Главиница, на запад – гр. Тутракан ул.”Александър Стамболийски”, ул.”Христо Ботев”, ул.”Ана Вентура”, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – с. Тертер общ. Кубрат. Района включва селата Търновци, Антимово, Царев дол, Пожарево, Дунавец, Шуменци, Варненци, Белица, Бреница, Преславци.

Районът се обслужва от:

slobodanov_p
Полицейски инспектор Павлин Михайлов Слободанов - гр. Тутракан, с. Пожарево, с. Дунавец, с. Търновци, с. Антимово, с. Царев дол
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;


Младши полицейски инспектор Валентин Николов Милчев - гр. Тутракан, с. Шуменци, с. Варненци, с. Белица, с. Бреница, с. Преславци.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;

 

ТРЕТИ РАЙОН
Обхваща територията на гр. Главиница с граници: на изток – община Дулово, на запад – община Тутракан, на север – с. Сокол, с. Бащино, с. Косара, на юг – с. Паисиево, общ. Дулово, с. Веселец, обл. Разград. Района включва селата Осен, Стефан Караджа, Черногор, Калугерене, Ножарево, Падина, Подлес, Листец, Вълкан, Зебил, Звенимир, Зарица.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;  и на тел. 08636 /21-71 в приемната на Участък - Главиница в сградата на Общинска администрация Главиница

Районът се обслужва от:


Младши полицейски инспектор Николай Славов Петров - гр. Главиница

 
Младши полицейски инспектор Бюлент Хаккъ Хасан - с.Подлес, с.Листец, с.Вълкан, с.Зебил, с.Звенимир, с.Зарица

 
Младши полицейски инспектор Милен Йорданов Костадинов - с. Стефан Караджа, с. Осен, с. Черногор


Младши полицейски инспектор Алпер Хеджаби Акиф - с. Калугерене, с. Ножарево, с. Падина

 

ЧЕТВЪРТИ РАЙОН
Обхваща територията на с. Зафирово с граници: на изток – община Ситово, на запад-  община Тутракан, на север – брегова ивица на р. Дунав, на юг – гр. Главиница, с. Ножарево, с. Черногор. Района включва селата Малък Преславец, Долно Ряхово, Богданци, Косара, Коларово, Дичево, Суходол, Бащино, Сокол.
За контакт: чрез дежурен на РУ -Тутракан тел. 0866/ 65151;  и на тел. 08636 /21-71 в приемната на Участък - Главиница в сградата на Общинска администрация Главиница
Районът се обслужва от:

 


Младши полицейски инспектор Илия Валентинов Кирчев - с. Зафирово, с. Богданци, с. Косара, с.Малък Преславец, с.Долно Ряхово

 


Младши полицейски инспектор Ергин Хайредин Амди - с. Сокол, с. Суходол, с. Бащино, с. Дичево, с. Коларово