МВР

ОД Силистра

 

Регистрация и технически контрол на пътните превозни средства

1.Първоначална регистрация:
 
•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина;
•Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в чужбина;
•Митническа декларация (ако ППС е внос от страна, която не е членка на ЕС);
•Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците (ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект, идентификационен код по регистър БУЛСТАТ, печат на фирмата и документ, удостоверяващ актуалното й състояние);
•ППС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.

2.Промяна в регистрационния номер:
 
•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
•Старите табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация част І и част ІІ;
•МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.
 
Ако единият номер е загубен или унищожен, собственикът подава саморъчно написана декларация. При липса на регистрационна табела, отговаряща на БДС, същата/те/ се обявява за издирване от РУ на МВР след подаване на писмена молба от собственика на ППС.

3.Промяна на собственост:
 
•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Договор – копие и оригинал;
•Квитанция за платена такса МПС;
•Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност"и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
•Свидетелство за регистрация на МПС;
•МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.
      
При промяна на собствеността без промяна на регистрационните табели или данните на МПС, не се извършва идентификация и проверка на техническото състояние.
Регистрационни номера, неотговарящи на БДС, се подменят задължително.

4.Бракуване на МПС:

•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Табели с регистрационни номера и свидетелство за регистрация;
•Документи за самоличност на собствениците /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
•Декларация от собственика, че ще съхранява МПС в собствен имот, или документ, че МПС е предадено в лицензиран пункт за разкомплектоване на МПС;

5.Регистрация на МПС от друг район:
 
•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Свидетелството за регистрация;
•Документ за собственост – оригинал и копие;
•Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност"и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
•Старите табели с регистрационни номера;
•МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние и зачисляване в региона.

6.Издаване на дубликат на свидетелство за регистрация на МПС:

Дубликат на СРМПС се издава само при изгубване и унищожаване на част І и част ІІ. 

•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство;
•Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност"и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
•МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние.

7.Транзитна регистрация:
 
•Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
•Документ за собственост за придобиване на ППС в чужбина;
•Оригинал на свидетелство за регистрация на ППС в чужбина;
•Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност"и двустранен протокол;
•Документи за самоличност на собствениците (ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ);

МПС не се представя за идентификация и проверка на техническото състояние.
Срокът на валидност на транзитната регистрация е до 30 дни. Срокът на валидност може да бъде удължен по желание на собственика и след заплащане на необходимата такса до 90 дни.
Превозното средство се представя в "Пътна полиция" за идентификация единствено при издаване на транзитна регистрация, с цел напускане на Република България, поради износ.
При регистрация на автомобил на фирма се представят всички решения от съда за регистрация на фирмата. Представя се пълномощно и копие от пълномощно от фирмата /печат, изх. №/, регистрираща автомобила или се явява лично управителя с лична карта.

8.Технически прегледи

Съгласно Глава 4 от Наредба І – 45 на МВР в сектор "Пътна полиция" -Силистра се извършва проверка на техническото състояние на всички видове ППС при:

•Първоначална регистрация;
•Пускане в движение на спрени от движение ППС;
•Възстановяване на регистрацията на ППС;
•Промяна в конструкцията.
 
При първоначална регистрация и възстановяване на прекратена регистрация на ППС се извършва преглед за техническата му изправност.
      
Когато представеното на този преглед ППС отговаря на изискванията на ЗДП, актовете за прилагането му и на БДС, прегледът се заверява от назначеното лице върху знак за технически преглед (ЗТП) по образец на МВР, като се определят месецът и годината за представяне на първи периодичен преглед, както следва:
•На автобусите и таксиметровите автомобили за превоз на хора – след шест месеца;
•На товарните автомобили и ремаркета към тях за превоз на товари и на специалните автомобили - след 6 месеца;
•На леките автомобили:
   а) ако са фабрично нови - след три години;
   б) за всички останали - след една година;
•На мотопеди - не подлежат на периодичен преглед;
•На мотоциклетите - след две години.
     
Знакът за технически преглед е задължителен и се поставя от вътрешната страна на предното стъкло. Където това не е възможно, ЗТП се съхранява в свидетелството за регистрация.