МВР

ОД Силистра

 

Констатиране на нарушение по закона за движение по пътищата

Полицейският служител може да подаде сигнал за спиране на МПС:
• със стоп-палка;
• само с ръка /ако е облечен в униформа/;
• от движещ се полицейски автомобил или мотоциклет.

Полицейският служител представя на спрения участник в пътното движение полицейски знак или служебна карта. Униформеният полицай носи полицейски знак върху униформата си от лявата страна на гърдите.

 

Водачът на МПС е длъжен да изпълнява указанията на полицейския служител.

 

Полицаят е длъжен да ви уведоми за извършеното от вас нарушение и за действията, които ще предприеме – съставяне на фиш или съставяне на акт.  Ако ви е съобщено, че за извършеното нарушение ще ви бъде съставен фиш и вие не се съгласите, то следва да ви бъде съставен акт. Трябва да знаете, че с наложена глоба по фиш не ви се отнемат контролни точки. 
В случай че ви е съставен акт, то полицаят е длъжен да ви запознае със съдържанието му като прочете текста и уточни дали имате възражения или не.
При възражение от ваша страна е необходимо само да отразите това в мястото определено в бланката. В тридневен срок от съставянето на акта  трябва да представите вашите подробни възражения, в които да посочите доказателства. 

В случай че подпишете акта, ще ви бъде предоставен екземпляр от него. Ако откажете да го подпишете, то това се отбелязва с подписа на един свидетел и не ви се предоставя екземпляр от него. Със съставяне на акта се отнема и контролният талон.

 

До тридесет дни, но не по-рано от две седмици от датата на съставяне на акта, се издава наказателно постановление, което следва да потърсите и получите срещу подпис. В седемдневен срок от получаването му имате право да го обжалвате чрез наказващия орган до съответния районен съд. Ако наказващият орган е от друга област, то той го изпраща до съответното районно управление за връчване.

 

След като го получите,  редът за обжалване е същият, като за начало на седемдневния срок се счита датата  на  пощенското клеймо. Ако не обжалвате наказателното постановление или депозирате жалбата си след определения седемдневен срок, то се счита за влязло в сила.

Съгласно Закона за административните нарушения и наказания,  наказателното постановление може да влезе в сила, без да сте го получили и подписали когато:
• не сте открит на посоченият адрес;
• новият ви адрес е неизвестен.

 

След като наказателното постановление е влязло в сила, разполагате с едномесечен срок доброволно да заплатите определената глоба. Отнетият контролен талон ще ви бъде върнат срещу представен документ за платената глоба. Ако не заплатите наложената глоба в срока на доброволното плащане, наказателното постановление се изпраща в НАП за принудително събиране.

В случай че със съставяне на акта ви е отнето и свидетелството за управление, то ще ви бъде върнато след като заплатите всички дължими от вас глоби.

 

Срокът за доброволното плащане на наложена глоба по фиш е 7 дни, след което той се изпраща в НАП.