МВР

ОД Силистра

 

Получаване на разрешение за постоянно пребиваване в република българия

Документите за разрешаване на постоянно пребиваване на чужденец в Република България се подават в звената на Дирекция "Миграция" по местоживеене не по късно от 3 месеца преди изтичането на срока на разрешеното пребиваване.

Документи за разрешаване на постоянно пребиваване в Република България се приемат само ако чужденецът е влязъл в страната с виза по чл. 15 от ЗЧРБ вид D.


Необходими документи:

Чужденец – изгубил българско гражданство по изселнически спогодби или по собствено желание
•Молба по образец;
•Документ за платена държавна такса;
•Удостоверение от Министерство на правосъдието (дали лицето е български гражданин);
•Акт за раждане (от кметството или общината по местоживеене);
•Удостоверение с дата на изселване (от кметството или общината по местоживеене);
•Декларация за подсигурено жилище от страна на български гражданин (с нотариална заверка);
•Удостоверение от българска банка, че чужденецът има внесена сума на негово име в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия, съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване;
•Копие от националния паспорт (страницата с имената и дата на раждане, дата на издаване на паспорта, дата на валидност и страницата с визата по чл.15, ал.1/чл.25, т.9 от ЗЧРБ);
•Декларация, че чужденецът ще се установи да живее постоянно в Република България (с нотариална заверка);
•Декларация за идентичност на имената (от акта за раждане и от националния паспорт; с нотариална заверка);
•Копие от семейния регистър;
•Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.

Забележка:
Гражданите – изселници в Турция, представят и документ за идентичност на имената (преведен и легализиран).


Чужденец – родител на български гражданин
•Молба по образец;
•Документ за платена държавна такса;
•Копие от националния паспорт (страницата с имената и дата на раждане, дата на издаване на паспорта, дата на валидност и страницата с визата по чл.15 от ЗЧРБ и печат от последното влизане в Република България и копие на личната карта);
•Удостоверение за раждане на детето – дубликат;
•Документ удостоверяващ българското гражданство на низходящия – копие от регистъра за раждане в общината;
•Документи, съдържащи доказателства за осигурена издръжка по време на пребиваването му в страната в размер не по-малък от минималната месечна заплата или минималната пенсия, съгласно законодателството на Република България за срока на пребиваване;
•Нотариално заверена декларация за осигурена издръжка и грижи за детето;
•Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.


Чужденец от българска народност (произход)
•Молба по образец;
•Документ за платена държавна такса;
•Копие от националния паспорт (страницата с имената и дата на раждане, дата на издаване на паспорта, дата на валидност и страницата с визата по чл.15 от ЗЧРБ и печат от последното влизане в Република България);
•Документ за осигурено жилище – нотариално заверена декларация от собственика на жилището, където ще живее чужденецът, или договор за наемни отношения;
•Документ доказващ българска народност (произход) – удостоверение за раждане – преведено и легализирано, или удостоверение от Държавната агенция за българите в чужбина;
•Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване.


Малолетни и непълнолетни деца на български гражданин или на постоянно пребиваващ в страната чужденец, които не са встъпили в брак
•Молба по образец;
•Документ за платена държавна такса;
•Копие от националния паспорт (страницата с имената и дата на раждане, дата на издаване на паспорта, дата на валидност и страницата с визата по чл.15 от ЗЧРБ и печат от последното влизане в Република България);
•Документ за осигурено жилище и издръжка– нотариално заверена декларация от родител на детето;
•Удостоверение за раждане;
•Удостоверение, издадено от службите за административен контрол на чужденците, за разрешено постоянно пребиваване на единия от двамата родители-чужденци;
•Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чиито граждани са, или от държавата на обичайното им пребиваване;
•Декларация за съгласието на двамата родители.

 Документите се подават в присъствието на двамата родители.