МВР

ОД Силистра

 

ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

 

УВАЖАЕМИ ГРАЖДАНИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, ЧЕ ЧРЕЗ ПОРТАЛА ЗА ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР НА ИНТЕРНЕТ АДРЕС:

E-USLUGI.MVR.BG

ВСЕКИ ЧУЖДЕНЕЦ, ПРИТЕЖАВАЩ

ВАЛИДЕН БЪЛГАРСКИ КВАЛИФИЦИРАН ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС

МОЖЕ ДА ПОДАДЕ ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ:

  • НАЛИЧИЕТО НА ЧУЖДО ГРАЖДАНСТВО;
  • ОБЯВЕН АДРЕС;
  • РАЗРЕШЕН СРОК НА ПРЕБИВАВАНЕ, ЗА ВЛИЗАНЕ, НАПУСКАНЕ ИЛИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ;
  • ДРУГИ СЪБИТИЯ И ФАКТИ СВЪРЗАНИ С ПРЕБИВАВАНЕТО НА ЧУЖДЕНЦИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

 

 

 

Electronic administrative services

Dear citizens,
we inform you that through the MIA electronic

administrative services web portal:

E-USLUGI.MVR.BG


every citizen, possessing

a valid Bulgarian qualified electronic signature,

can file an application for a document certifying;

  • foreign citizenship;
  • declared address;
  • residence time allowed, entering, leaving, or passing through the Republic of Bulgaria;
  • ü other events and facts related to the residence of foreigners in the Republic of Bulgaria.