МВР

ОД Силистра

 

Осигуряване на преводач и тълковник


На задържано лице в структурите на МВР, което не разбира български език или е глухонямо, глухо, нямо или сляпо, се осигурява преводач или тълковник, за да бъде запознато с основанията за задържането му, предвидената в закона отговорност, за разясняване на правата му, както и реда за действията по приемане, настаняване, служебно придвижване, свиждане, медицинско обслужване и освобождаване.
Преводачът/тълковникът се осигурява от полицейския орган, задържал лицето, или от оперативния дежурен в ОДЧ.

На чужденец в производство по издаване на принудителна административна мярка по чл. 39 а от ЗЧРБ, който не разбира български език или е глухоням, глух, ням или сляп, се осигурява преводач или тълковник. Целта е лицето да бъде запознато на език на който разбира, с основанията за издаване на принудителната административна мярка, предвидените в закона задължения, да се разяснят правата му, както и реда за оспорване на заповедта за налагане принудителна административна мярка.
Преводачът/тълковникът се осигурява от компетентния полицейски орган, който води производството по издаване на заповедта за налагане на принудителна административна мярка по ЗЧРБ.