МВР

ОД Силистра

 

Издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в мвр

Редът за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в МВР е регламентиран в Инструкция № Із-1863/13.10.2009 г., обнародвана в ДВ бр. 84 от 23.10.2009 г.
Удостоверителен документ за досъдебни производства в МВР се издава от СДВР или ОДМВР по постоянния или настоящ адрес на  заявителя въз основа на постъпило писмено  заявление,  за предоставяне на исканата информация.

При подаване на писменото заявление се прилага и квитанция за платена такса от 2.50 лв. за всяко лице.            
Таксите могат да бъдат заплащани във всяка търговска банка по транзитна сметка на ОДМВР – Силистра:
Банка ОББ - Силистра
BIC:  UBBS BGSF
IBAN:  BG 35UBBS80023106108408

Съобразно приложения образец заявлението трябва да съдържа:
- трите имена, ЕГН/ЛНЧ - данни от документ за самоличност
- постоянен и настоящ адрес;
- гражданство;
- описание на исканата информация;
- предпочитан начин за предоставяне на удостоверението;
- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;
- нотариално заверено пълномощно, когато заявлението се подава от упълномощено лице.

Заявленията се приемат:
- в деловодството на ОДМВР-Силистра;
- в деловодствата на съответните РУ МВР в областта;
(в рамките на работното време от понеделник до петък от 08:30 до 17:30 часа)
- по електронна поща на адрес:  [email protected];
- чрез писмо на адрес: гр.Силистра, бул. „Македония”, № 144.

Отговор по заявленията за издаване на удостоверителни документи:
По заявлението за издаване на удостоверителни документи се произнася ОДМВР в срок до 14 дни от постъпване на заявлението. Удостоверението може да бъде получено на ръка от деловодството или по пощата, което се заявява при подаване на заявлението.