МВР

ОД Силистра

 

Достъп до лични данни

На основание чл. 26 от Закона за защита на личните данни всяко физическо лице има право на достъп до неговите лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР.
За даване достъп до лични данни се попълва заявление до началника на структурното звено - администратор на лични данни (с изключение на случаите на искане за заличаване, коригиране или блокиране на лични данни).
Съгласно чл.28а физическото лице може да поиска заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на ЗЗЛД.
Във връзка с чл. 29 от ЗЗЛД правото на достъп до лични данни, тяхното заличаване, коригиране или блокиране се осъществява с писмено заявление до министъра на вътрешните работи. Заявлението се отправя лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно, което се прилага към заявлението.

Съгласно чл. 30 от ЗЗЛД заявлението трябва да съдържа:

- трите имена, ЕГН - данни от документ за самоличност;
- постоянен и настоящ адрес;
- описание на исканата информация;
- предпочитана форма за предоставяне на информацията;
- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция.

Заявленията се приемат:
- в деловодството на ОДМВР-Силистра;
- в деловодствата на съответните РУ МВР в областта;
(в рамките на работното време от понеделник до петък от 08:30 до 17.30 часа)
- по електронна поща на адрес:  [email protected];
- чрез писмо на адрес: гр.Силистра, бул.”Македония”, № 144.

Отговор на заявленията за достъп до лични данни:
По заявлението за достъпа до лични данни се произнася министърът на вътрешните работи, в срок до 14 дни от постъпване на заявлението. Информацията се предоставя на заявителя чрез уведомление или решение, безплатно.

Приложение  - Заявление №1 по чл. 29 от ЗЗЛД

Приложение  - Заявление №2 по чл. 29 от ЗЗЛД