МВР

ОД Силистра

 

Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани

с издаване на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация

    Сектор БДС при ОДМВР - Силистра предоставя данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на български лични документи.  

    Информацията, съхранявана във фондовете на МВР, свързана с български лични документи, отнасящи се до трети лица се предоставя само на основание на закон или с акт на съдебната власт. В този случай, издадените удостоверения се получават лично от заявителя.

 

 

Заявление за издаване на удостоверение

 

Срок за издаване на удостоверението

 

Такса за издаване на удостоверението

 

Получаване на удостоверение

 

Подава се писмено заявление, лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

При подаване на писменото искане, заявителят удостоверява своята самоличност и прилага документ за платена държавна такса по раздел VІІ от Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси.

Данните се предоставят в писмен вид (удостоверение), в срок до 14 дни след регистриране на писменото заявление/искане в устен или писмен вид, или на други информационни носители.

Поименният документ за платена държавнатакса е на обща стойност 7 лв.(2 лв. за регистриране на искането за издаване на удостоверение и 5 лв. за изготвяне на удостоверението).

Таксата се заплаща по банковата сметка на ОДМВР Силистра

 

Данните съдържащи се в удостоверението са съобразени с исканата информация на заявителя, свързана с документите му за самоличност.

Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено изрично пълномощно.

 

Банкова сметка

BIC: UBBSBGSF

Банка ООБ - клон Силистра

IBAN:

BG35UBBS80023106108408Страница в Административния регистър отговаряща на услуга "Издаване на документи, удостоверяващи събития и факти, свързани с издаването на документи за самоличност при подаване на писмено искане за предоставяне на информация"