МВР

ОД Монтана

 

Основни направления на дейност:

 Структура РДПБЗН

Пожарогасителна дейност: 
- определяне на способите, начините и средствата за пожарогасене
- разработване на планове за ликвидиране на произшествията
- незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар
- спасяване на хора и имущество
- ограничаване и ликвидиране на пожари
- оказване на първа медицинска помощ на пострадалите
- организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения.
Аварийно-спасителна дейност: 
- определяне на способите, начините и средствата за извършване на дейността
- незабавно изпращане на сили и средства при съобщения за бедствия, аварии и катастрофи
- ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствия, аварии и катастрофи
- спасяване на хора, имущество и материални ценности
- оказване на първа медицинска помощ на пострадалите
- организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения
Държавен противопожарен контрол:
- контрол за спазването на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване, сградите и технологичните съоръжения и инсталации
- контрол върху производството, вноса, търговията и експлоатацията на изделия, машини и съоръжения във връзка с пожарната им безопасност
- участие в държавните приемателни комисии за разрешаване ползването на строежите
- издаване на сертификати и извършване на сертификационни проверки за съответствие на обектите с изискванията за пожарна безопасност
- съгласуване на проекти и даване на становища за въвеждане на строежите в експлоатация
- контрол за съответствието на оценени продукти, техника, автоматика, гасителни средства и други с изискванията за пожарна безопасност
- За определяне на правилата и нормите за пожарна безопасност при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите в урбанизираните, земеделските, горските, защитените територии и нарушените територии за възстановяване министърът на вътрешните работи самостоятелно или съвместно с министъра на регионалното развитие и благоустройството издава наредби
Превантивна дейност:
- информационно-разяснителна дейност сред населението за формиране на необходимото поведение и действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи
- координация и взаимодействие с държавните органи и организации във връзка с подготовката на населението за действия при пожари, бедствия, аварии и катастрофи
- издателска дейност в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
Научно-приложна и експертна дейност:
- разработване на правила и норми за осигуряване на пожарната безопасност и защитата на населението
- научно-информационно обслужване и изготвяне на научно-приложни продукти в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
- изследване на причините и условията за възникване и разпространяване на пожари, аварии и бедствия
- разработване на методи и средства за предотвратяване и ликвидиране на пожари, аварии и бедствия
- изследване и определяне на показатели от пожарната характеристика на вещества, материали и продукти
- определяне реакцията на огън и границата на огнеустойчивост на материали, строителни продукти и съоръжения и издаване на протоколи
- определяне и издаване на протоколи за технически и физико-химически характеристики на пожаротехнически средства и гасителни вещества
- оценка за съответствието на продуктите и спасителните съоръжения с изискванията за пожарна безопасност
- сертификация на продукти, осигуряващи пожарната безопасност
- извършване на експертизи на пожари и аварии
- съгласуване и разработване на проекти и типове противопожарно оборудване, инсталации, уреди, съоръжения, гасителни вещества и пожарозащитни продукти
Информационно-аналитична дейност:
- възникнали пожари, аварии, бедствия и катастрофи и извършената дейност от службата
- превантивни и административнонаказателните мерки
- стратегически и особено важните обекти
- противопожарна и спасителна техника, въоръжение и гасителни средства
- планове за ликвидиране на последиците от пожари, аварии, бедствия и катастрофи
- разрешения на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти
Международна дейност
- организира, координира и представлява МВР в сътрудничеството със сродни международни институции и организации в областта на пожарната безопасност и защитата на населението
- разработва на програми и проекти по международни фондове
- участва в подготовката и изпращането на спасителни екипи в международни мисии