МВР

ОД Монтана

 

Сектор “Български документи за самоличност” -гр. Монтана, бул. ”Александър Стамболийски” №2

 • Българските документи за самоличност са собственост на държавата
  Българските документи за самоличност удостоверяват самоличността, а при необходимост - и гражданството на лицето чрез съдържащите се в тях данни
  Всеки български гражданин има право на документ за самоличност
 • Чужденец, пребиваващ на територията на Република България, има право на български документ за самоличност по реда и в случаите, определени със закон
 • Компетентните органи нямат право да отказват издаването, да отнемат или да задържат български документ за самоличност извън реда и случаите, определени със закон
 • Издаването на български документи за самоличност на непълнолетни и на поставени под ограничено запрещение лица се извършва лично, а на малолетни и на поставени под пълно запрещение лица - чрез техните законни представители
 • Гражданите са длъжни при поискване от компетентните длъжностни лица, определени със закон, да удостоверят своята самоличност
 • Гражданите, притежатели на български документи за самоличност, са длъжни да ги пазят от повреждане, унищожаване или загубване 
 • Гражданин, намерил документ за самоличност, е длъжен да го предаде на органите на Министерството на вътрешните работи