МВР

ОД Монтана

 

Закон за министерството на вътрешните работи

Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Закон за движението по пътищата

Закон за българските лични документи

Закон за чужденците в Република България

Закон за влизането, пребиваването и напускането на РБългария на гражданите на ЕС и членовете на техните семейства

Закон за убежището и бежанците

Закон за частната охранителна дейност

Закон за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

Закон за противодействие на тероризма

Закон за специалните разузнавателни средства

Закон за защита на класифицираната информация

Закон за Националната система за спешни повиквания с Единен европейски номер 112

Закон за защита от домашното насилие

Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия

Правилник за устройството и дейността на МВР

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата

Правилник за издаване на българските лични документи

Правилник за прилагане на Закона за чужденците в Република България

Правилник за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация

Правилник за прилагане на Указ №904 за борба с дребното хулиганство