МВР

ОД Монтана

 

Група ”Миграция” -гр. Монтана, бул. ”Александър Стамболийски” №2


От 26.02.2004 г. осъществява административен контрол върху пребиваването на чужденци в Република България.
- контролира спазването на условията и реда по пребиваването на чужденци в Република България
- издава, отказва и отнема разрешения за дългосрочно пребиваване и продължава срока на пребиваване
- осъществява дейността по принудително настаняване в специални домове за временно настаняване на чужденци, на които е издадена заповед за принудително отвеждане до границата на Република България или за експулсиране
- установява незаконно пребиваващи чужденци
- осъществява взаимодействие и информационен обмен по законоустановения ред с други държавни органи, правителствени, неправителствени и международни организации във връзка с миграционните процеси
- осъществява дейността във връзка с издаването на документи за пътуване на чужденци от дипломатическите и консулските представителства на други страни в Република България
- организира и осъществява съпровождането на чужденци, подлежащи на експулсиране или на принудително отвеждане до границите на Република България
- анализира и обобщава информация за състоянието на миграционните процеси
- предлага мерки за регулиране на миграционните процеси
- оказва методическо ръководство, помощ и контрол на териториалните звена по направлението на дейност
- извършва проверки, свързани с противодействието на нелегалната миграция
- предлага на компетентните органи на Национална служба "Полиция" да издадат български документи за самоличност на чужденци