МВР

ОД Монтана

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР, без да доказвате конкретен интерес, с изключение на случаите, в които исканата информация е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.

Необходимо е да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
• трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
• адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
• описание на исканата информация или документи;
• в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.
Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
- в деловодството на ОД МВР - тел: 096 396 291; 096 396 289; работно време - от понеделник до петък  - от 08,30 ч. до 17,30 ч.
- по електронна поща на адрес  [email protected]
- чрез писмо на адрес: гр. Монтана 3 400, бул. "Ал. Стамболийски" №2

Заплащане на информацията
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно Заповед № ЗМФ-1472 от 29.11.2011 г. на МФ относно: чл. 115 от Конституцията на Република България и чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация.

Сметка на ОДМВР Монтана за заплащане на разходите:
IBAN: BG 82 UBBS80023106151600
BIC COD:UBBSBGSF
“ОББ” АД, клон Монтана

Отговор на заявленията за достъп до информация:
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона случаи (например, когато информацията е в прекалено голямо количество и е нужно допълнително време за обработването й или за предоставянето й е нужно съгласието на трето лице).
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

ЗАПОВЕД № ЗМФ-1472 ОТ 29.11.2011 Г. НА МФ ОТНОСНО: ЧЛ. 115 ОТ КОНСТИТУЦИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 20, АЛ. 2 ОТ ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ


Списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Областна дирекция на МВР-Монтана, в изпълнение на изискванията по чл.15 от ЗДОИ

Заповед за определяне на списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет страницата на Областна дирекция на МВР-Монтана, в изпълнение на изискванията по чл.15 от ЗДОИ