МВР

ОД Монтана

 
Административното обслужване на физически и юридически лица от структурните звена на РДПБЗН Монтана в областта се осъществява на следните адреси
РДПБЗН и РСПБЗН Монтана - гр. Монтана, п.к. 3 400, ул. „Искър” № 24; e-mail: [email protected]; тел. 096/ 396 221
РСПБЗН Лом - гр. Лом, п.к. 3 600, ул. „Христо Ботев“ № 9; e-mail: rspbzn_lom[email protected]; тел: 0971/ 66 304
РСПБЗН Берковица - гр. Берковица, п.к. 3 500, ул. „Антон Страшимиров“ № 2; e-mail: [email protected]; тел: 0953/ 80 160
Работно време - от понеделник до петък от 08,30 до 17,30 часа, без прекъсване.

Харта на клиента

Приложение към харта на клиента


Заповед №8121з- 760/ 23.07.2020 г. за утвърждаване на Вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица в Министерството на вътрешните работи


Вътрешни правила за организация на административното обслужване на граждани и юридически лица в Министерството на вътрешните работи

Видове административни услуги

Издаванена сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарнабезопасност

Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност

Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност


Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация

Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност

Издаване на дубликат на издадени документи от органите за ПБЗН
 
Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт
 
Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност

Administrative services


Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предявени от РДПБЗН - Монтана през 2019 г.

Годишен доклад за резултатите от проучване и измерване на удовлетвореността на потребителите на административни услуги, предявени от РДПБЗН-Монтана през 2020 г.

Данни за банкова сметка на Регионална Дирекция ПБЗН Монтана

Правила и ред за достъп до обществена информация

Заявление за достъп до обществена информация

Електронни услуги - система за сигурно електронно връчване

Тарифа 4