МВР

ОД Кърджали

 

Издаване на български лични документи на чужденци

Издаване на български лични документи общи положения

Обявяване на документи за самоличност за невалидни

320-издаване-на-документ-за-пребиваване-разрешение-за-пребиваване-на-чужденци

679-издаване-на-документ-за-пребиваване-на-граждани-на-ес-удостоверение-за-продължително-или-постоянно-пребиваване

870- Издаване на карта за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС,който не е от ЕС ,упражнил право.

1323-издаване-на-документи-за-самоличност-на-чужденци--временна-карта-на-чужденец

1324-издаване-на-документи-за-самоличност-на-чужденци--удостоверение-за-пътуване-зад-граница-на-лице-без-гражданство

1403- Издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС,който не е от ЕС ,упражнил право.

1544-издаване-документ-за-пребиваване-временно-разрешение-за-пребиваване-на-притежател-на-синя-карта-на-ес-издадена-от-друга-държава-членка-на-ес-и-на-членовете-на-неговото-семейство

320-issuance-of-a-document-for-residence-residence-permit-of-foreigners

679-issuance-of-document-of-residence-to-eu-citizens-certificate-of-prolonged-or-long-term-residence

870-Issuance of a document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member to prolonged-residence EU citizen family member that is not an EU citizen

1323-issuance-of-identity-documents-to-foreigners---temporary-identity-card-of-a-foreigner

1324-issuance-of-identity-documents-to-foreigners---international-travel-document-of-a-stateless-person

1403- Issuance of document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member to a permanent resident EU citizenfamily member that is not an EU citizen

1544-issuance-of-document-for-residence-temporary-residence-permit-to-an-eu-blue-card-holder-issued-at-another-eu-member-state-and-to-hisher-family-members