МВР

ОД Кърджали

 

Издаване на български лични документи на чужденци

Издаване на български лични документи - Общи положения

Обявяване на документи за самоличност за невалидни

320 - Издаване на документ за пребиваване – разрешение за пребиваване на чужденци

679 - Издаване на документ за пребиваване на граждани на ЕС - удостоверение за продължително или постоянно пребиваване

870 - Издаване на карта за продължително пребиваване на член на семейството на ЕС,който не е от ЕС - упражнил право

1323 - Издаване на документи за самоличност на чужденци - временна карта на чужденец

1324 - Издаване на документи за самоличност на чужденци - удостоверение за пътуване зад граница на лице без гражданство

1403 - Издаване на карта за постоянно пребиваване на член на семейството на гражданин на ЕС ,който не е от ЕС упражнил право

1544-Издаване на документ за пребиваване временно разрешение за пребиваване на притежател на синя карта на ЕС издадена от друга държава членка на ЕС и на членовете на неговото семейство

320-issuance-of-a-document-for-residence-residence-permit-of-foreigners

679-issuance-of-document-of-residence-to-eu-citizens-certificate-of-prolonged-or-long-term-residence

870-Issuance of a document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member to prolonged-residence EU citizen family member that is not an EU citizen

1323-issuance-of-identity-documents-to-foreigners---temporary-identity-card-of-a-foreigner

1324-issuance-of-identity-documents-to-foreigners---international-travel-document-of-a-stateless-person

1403- Issuance of document for residence of the type “Residence card of an EU citizen family member to a permanent resident EU citizenfamily member that is not an EU citizen

1544-issuance-of-document-for-residence-temporary-residence-permit-to-an-eu-blue-card-holder-issued-at-another-eu-member-state-and-to-hisher-family-members