МВР

ОД Хасково

 

Съобщения по АПК

Съобщение до Тодор Димитров Смиленов

                                                                                                                                                          До

                                                                                                                                                          Тодор Димитров Смиленов

                                                                                                                                                         Постоянен адрес гр.Димитровград

                                                                                                                                                         ул. „Й.Николова“ № 3, ет. 2, ап. 8

 

 

СЪОБЩЕНИЕ

              На основание  чл. 61, ал. 3 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№ 254з-510/05.06.2018г, относно прекратяване на административно производство по подновяване на разрешение за дейности с огнестрелно оръжие, Ви е изпратена по служители на РУ Димитровград на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочения  адрес.

            На основание чл.83 ал.2 от ЗОБВВПИ преписката е спряна, тъй като не сте открит  за да Ви бъде връчено уведомително писмо с рег.№ 254р-2608/04.05.2018г. в което Ви е даден 30 /тридесет/ дневен срок, да изложите в писмен вид допълнителни мотиви относно подновяване на разрешението за носене, съхранение и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси, поради отсъствие от Република България.

           Предвид горното и  на основание   чл. 83, ал. 3 от  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, е прекратена преписка / Заявление / с вх.№ 254-2376 / 19.04.2018г. по описа на РУ Димитровград  за издаване /подновяване/ на разрешението за носене, съхранение и употреба   на късоцевно огнестрелно оръжие и боеприпаси

      Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

  

08 авг 2018

Съобщение до Георги Марчев Димов

Рег.№УРИ-197000-7135

25.06.2018г.

                                                                                                                                           До

                                                                                                                                           Георги Марчев Димов

                                                                                                                                           Постоянен адрес гр.Хасково

                                                                                                                                           жк.”Орфей” №25 вх.В  ет.5 ап.37   

                                                                                                                                           настоящ адрес с.Стамболово

 

СЪОБЩЕНИЕ

         На основание  чл.61, ал.3, вр. ал.1 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед Рег.№1970з-393/22.06.2018г,  Ви е изпратена по служители на РУ Хасково на посочения от Вас постоянен и настоящ адрес с оглед нейното съобщаване, но след  щателно търсене не сте намерен на посочените  адреси.

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия предадените оръжия и боеприпаси с протокол рег.№1970р-9224/14.03.2017г., ще бъдат отнети в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение, съгласно чл.213 , ал.5 от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

.

 

 дата: 25.06.2018г.                                                                                 НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО
  гр.Хасково                                                                                           Гл.инспектор:  …….п………..      
                                                                                                                        /ИВАН РАСОКОВ/               

08 авг 2018

Съобщение до Илиан Стоянов Стоянов

Рег.№ 254р-4204

09.02.2018г.

До

Илиан Стоянов Стоянов

гр.Димитровград бул.”Д.Благоев”

№ 5 вх.Д ет.3 ап.4

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.3 от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-128/02.02.2018г. по описа на РУ Димитровград на Началник РУ Димитровград, на Илиан Стоянов Стоянов ,гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 5 вх.Д ет.3 ап.4, е прекратено административното производство по подновяване на разрешението за носене,съхранени и употреба накъсоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал” 442 кал.9х18мм и 45 /четиридесет и пет/ броя боеприпаси кал.9х18мм .

На 28.12.2017г. за извършване на проверка на условията за съхранение на ООБ г-н Стоянов не е открит от ПИ Красен Колев , на 01.02.2018г. г-н Стоянов не еоткрит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта,посоченият тел.0899/040140 за връзка не отговаря, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбинаи не се знае кога ще се прибере в Р.България, от извършената справка в БДС същият има адрес в Гърция.

 

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.02.2018г.

гр.Димитровград

 

 

16 фев 2018

Съобщение до Валентин Стефанов Ванчев

Рег.№ 254р-797.   

08.01.2018г.                                                                          

                                                                                              До

                                                                                              Валентин Стефанов Ванчев

                                                                                              гр.Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22

 

 

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.213а ал.4  от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград,  на Валентин Стефанов Ванчев, ЕГН 620514xxxx, Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал”  кал.9х18мм. с фабричен № ХАН3087 и  1/един/ пълнител за пистолет байкал .

             Г-н Ванчев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбина  и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

  Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

                                                                                                                                 

 

                                                                                            НАЧАЛНИК РУ ДИМИТРОВГРАД 

 

 

04.01.2018г.

гр.Димитровград

08 яну 2018

Съобщение до Иван Дойчев Петев

Рег.№ 254р-798.

08.01.2018г.

До

Иван Дойчев Петев

гр.Димитровград ул.”Анри Барбюс”

№ 1 вх.В ет.4 ап.10

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

чл.213а ал.4 от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград, на Иван Дойчев Петев, ЕГН 640403xxxx, Димитровград ул.”Анри Барбюс” № 1 вх.В ет.4 ап.10, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „ЧЗ” модел 75В кал.9х19мм. с фабричен № 8757S, 1/един/ пълнител за пистолет чз и 43/четиридесет и три/ броя боеприпаси кал.9х19мм. .

Г-н Петев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови близки същият е заминал на работа в чужбина в Германия и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

 

 

04.01.2018г.

гр.Димитровград

 

 


08 яну 2018

Съобщение до Кирил Иванов Киров

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИЦИЯ” - ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 10 , тел.0391/6-33-22

 

 

Рег.№ 254р-19203

 17.06.2016г.

ДО

Кирил Иванов Киров

Д-град ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.5 от ЗОБВВПИ с Отказ с рег.№ 254р-13179 /22.04.2016г. по описа на РУ МВР Димитровград на  от Кирил Иванов Киров, ЕГН 6307128525, Димитровград ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11 , е отказано подновяване на разрешението за носене , употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Валтер” кал.22 с фабричен № G036191 и 45 броя боеприпаси кал.22.

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.06.2016г.

Димитровград

22 юни 2016

СъобщениедоСУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РАБОТИ

О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА МВР - Х А С К О В О

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО

бул.”България”№ 83 тел.038/640514;038/640515

 

Рег.№1970р-6630

08.04.2015г.

До

СУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

гр.Хасково

бул.”Ст. Стамболов” № 4 ет.2 ап.3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че по повод образуваното спрямо Вас административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е изготвена заповед №1970з-190/03.04.2015г. по описа на РУ – Хасково. Със същата ще бъдат отнети в полза на държавата, предадените от Вас огнестрелни оръжия, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, не сте се възползвал от правото си да прехвърлите собствеността върху огнестрелно оръжие.

Гореописаната заповед се намира в РУ Хасково и ако желаете да се запознаете с нея, екземпляр от нея можете да получите в РУ Хасково.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК Р У ХАСКОВО

09 апр 2015