МВР

ОД Хасково

 

Съобщения по АПК

Съобщение до Кирил Иванов Киров

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИЦИЯ” - ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 10 , тел.0391/6-33-22

 

 

Рег.№ 254р-19203

 17.06.2016г.

ДО

Кирил Иванов Киров

Д-град ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.83 ал.5 от ЗОБВВПИ с Отказ с рег.№ 254р-13179 /22.04.2016г. по описа на РУ МВР Димитровград на  от Кирил Иванов Киров, ЕГН 6307128525, Димитровград ул.”Сливница” № 11 вх.Б ет.2 ап.11 , е отказано подновяване на разрешението за носене , употреба и съхранение на късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Валтер” кал.22 с фабричен № G036191 и 45 броя боеприпаси кал.22.

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

16.06.2016г.

Димитровград

22 юни 2016

СъобщениедоСУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РАБОТИ

О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА МВР - Х А С К О В О

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО

бул.”България”№ 83 тел.038/640514;038/640515

 

Рег.№1970р-6630

08.04.2015г.

До

СУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

гр.Хасково

бул.”Ст. Стамболов” № 4 ет.2 ап.3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3 вр. ал.1 от АПК Ви уведомяваме, че по повод образуваното спрямо Вас административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е изготвена заповед №1970з-190/03.04.2015г. по описа на РУ – Хасково. Със същата ще бъдат отнети в полза на държавата, предадените от Вас огнестрелни оръжия, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, не сте се възползвал от правото си да прехвърлите собствеността върху огнестрелно оръжие.

Гореописаната заповед се намира в РУ Хасково и ако желаете да се запознаете с нея, екземпляр от нея можете да получите в РУ Хасково.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК Р У ХАСКОВО

09 апр 2015

Съобщение до ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ПАСКОВ

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ХАСКОВО

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЛИЦИЯ” - ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград бул.”Д.Благоев” № 10 , тел.0391/6-33-22

 

 

Рег.№.254р-9209

02.04.2015г.

ДО

ПЛАМЕН ТОНЧЕВ ПАСКОВ

Д-град бул.”България” № 14 вх.А ап.20

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.26 ал.2, вр.чл.61, ал.3 от АПК Ви уведомяваме, че спрямо Вас е образувано административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс. Иззетото огнестрелно оръжие с протокол по Д.П.№ 756/2013г. по описа на РУ - Димитровград ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, не сте прехвърлил собствеността върху наследственото огнестрелно оръжие .

Освен неупражнените от Вас права по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, също така не сте се възползвал и от правото си да подадете заявление за издаване на съответното разрешение , съгласно чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Предвид горното, е изготвена заповед с рег.№ 254з-263/27.03.2015г., с която на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия, наследственото огнестрелно оръжие се отнема в полза на държавата.

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

01.04.2015г.

Димитровград

03 апр 2015

Съобщение до СУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РАБОТИ

О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА МВР - Х А С К О В О

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ - ХАСКОВО

бул.”България”№ 83 тел.038/640514;038/640515

 

Рег.№УРИ-197000-1903

24.03.2015г.                                                                   

До

СУНАЙ АХМЕД МЕХМЕД

                                                                  гр.Хасково

 бул.”Ст. Стамболов” № 4 ет.2 ап.3

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.26 ал.2, вр.чл.61, ал.3 от АПК Ви уведомяваме, че спрямо Вас е образувано административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс. Предадено от Вас огнестрелно оръжие с протокол рег.№ХЯ-5736/2011г. по описа на РУ - Хасково ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок по чл.213, ал.2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелно оръжие и боеприпасите за него.

Освен неупражнените от Вас права по чл.213, ал.2 от ЗОБВВПИ, също така не сте се възползвал и от правото си да подадете заявление за издаване на съответното разрешение или за връщане на отнетото разрешение, съгласно чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

Предвид горното, предстои издаването на изготвена заповед, с която на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия, предадените от Вас оръжие и боеприпаси за него ще бъдат отнети в полза на държавата.

Настоящото съобщение Ви е изпратено по служител на Р У- Хасково на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

 

 

 

 

 

25 мар 2015

Съобщение до Валентин Славчев Вълков

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е РАБОТИ

О Б Л А С Т Н А Д И Р Е К Ц И Я НА МВР - Х А С К О В О

РАЙОННО УПРАВЛЕНИЕ ПОЛИЦИЯ -ХАСКОВО

бул.”България”№83 тел.038/640514;038/640515

 

 

Рег.№УРИ-1970р- 1226

25.02.2015г.                                                      До

                                                          Валентин Славчев Вълков

                                                          с.Войводово общ.Хасково обл.Хасково


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

На основание чл.61, ал.3, вр. ал.1 от АПК , Ви уведомяваме, че заповед № П5ХЯ-833/09.12.2014г. на Началник РУП-Хасково , Ви е изпратена по служител на РУП Хасково на посочения от Вас адрес, с оглед нейното съобщаване, но след щателно търсене не сте намерен на посочения адрес.

На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия предаденото от Вас оръжие и боеприпаси с протокол рег.№ХЯ-24241/2014г., ще бъдат отнети в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия. Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение, съгласно чл.213 , ал.5 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

 

25.02.2015г.                                                                                НАЧАЛНИК РУ”ПОЛИЦИЯ”
гр.Хасково
                                                                     
                                                                                          

26 фев 2015

Рег.№ 254р-798.   

08.01.2018г.                                                                       

До

Иван Дойчев Петев

Димитровградул.”Анри Барбюс”

№ 1 вх.В ет.4 ап.10

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

чл.213а ал.4  от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград,  на Иван Дойчев Петев, ЕГН 6404038587, Димитровград ул.”Анри Барбюс” № 1 вх.В ет.4 ап.10, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „ЧЗ” модел 75В кал.9х19мм. с фабричен № 8757S,  1/един/ пълнител за пистолет чз и 43/четиридесет и три/ броя боеприпаси кал.9х19мм. .

             Г-н Петев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови близки същият е заминал на работа в чужбина в Германия и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

  Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 

 

НАЧАЛНИК РУ МВР ДИМИТРОВГРАД

04.01.2018г.

гр.Димитровград

 

 

 

 

 

 

Рег.№ 254р-797.   

08.01.2018г.                                                                          До

Валентин Стефанов Ванчев Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 На основание чл.213а ал.4  от ЗОБВВПИ с Заповед с рег.№ 254з-994/2017г. по описа на РУ Димитровград от Началник РУ Димитровград,  на Валентин Стефанов Ванчев, ЕГН 6205148508, Димитровград ул.”Хан Аспарух” № 22, е отнето в полза на държавата късоцевно огнестрелно оръжие пистолет „Байкал”  кал.9х18мм. с фабричен № ХАН3087 и  1/един/ пълнител за пистолет байкал .

             Г-н Ванчев не може да бъде открит на посоченият адрес за да му бъде връчена заповедта, по данни на негови комшии същият е заминал на работа в чужбина  и не се знае кога ще се прибере в Р.България.

.

 

Настоящата заповед Ви е изпратена по служител на РУ МВР - Димитровград на посочения от Вас адрес, но след щателно търсене не сте открит.

 

  Заповедта може да бъде обжалвана в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

                                                                                                                                     НАЧАЛНИК РУ ДИМИТРОВГРАД 

04.01.2018г.

гр.Димитровград