МВР

ОД Хасково

 

Съобщения по АПК

Съобщение до Георги Иванов Георгиев

ДО 
Георги Иванов Георгиев
с. Брод, ул. В. Пеева № 46, обл. ХасковоНа основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, предаденото оръжие с протокол от 03.12.2019 г. ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство, търговия или придобиване. Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение в законоустановения срок по чл. 213, ал.2 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

Заповед № 254з-897/ 31.12.2020 г. може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

11 фев 2021

Съобщение до Пламен Димитров Полихронов

ДО 
Пламен Димитров Полихронов
гр. Димитровград, ул. З. Зограф № 21, вх. Б,
ет. 4, ап. 10На основание чл.213а, ал.4 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, предаденото оръжие и боеприпаси с протокол рег. № 254р-19382/16.07.2018 г. ще бъдат отнети в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок не сте прехвърлил собствеността върху огнестрелното оръжие и боеприпасите на лице, получило разрешение за производство, търговия или придобиване. Не сте подал и заявление за издаване на съответното разрешение в законоустановения срок по чл. 213а ,ал.3 от Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия.

Заповед № 254з-885/ 23.12.2020 г. може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

11 фев 2021

Съобщение до Жени Василева Христова

                                                                                                                                                                                                   До

                                                                                                                                                                                                  Жени Василева Христова

                                                                                                                                                                                                  Постоянен адрес

                                                                                                                                                                                                  гр. Димитровград

                                                                                                                                                                                                  ул. „П.Евтимий“ № 5, вх. Б, ет. 7, ап. 21                                                                                                                                           

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

          На основание чл.213, ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия и издадена заповед рег. № 254з-325/ 24.04.2020 г., предаденото оръжие с протокол рег.№254р-20841/31.07.2018г., ще бъде отнето в полза на държавата, тъй като в законоустановения едногодишен срок  не сте прехвърлила собствеността върху огнестрелното оръжие на лице, получило разрешение за производство , търговия или придобиване съгласно чл.213 , ал.2  от  Закона за оръжията , боеприпасите , взривните вещества и пиротехническите изделия. Не сте подала и заявление за издаване на съответното разрешение и за връщане на отнетото разрешение.

          Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

 дата: 15.06.2020г.                                                                                                                                                      

15 юни 2020

СЪОБЩЕНИЕ до Панчо Райков Вълчанов относно заповед № 1970з - 449/ 08.05.2020 г.

 

Рег. № УРИ-197000-5736/ 13.05.2020г.

                                                                                                                                                                                                                                                 ДО
                                                                                                                                                                                                                                                 Панчо Райков Вълчанов
                                                                                                                                                                                                                                                 ул. “13 ти март“ № 4
                                                                                                                                                                                                                                                 гр. Хасково

                                                        

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На основание чл.18а, ал.10 от АПК Ви уведомяваме, че по повод образуваното спрямо Вас административно производство по реда на Административно-процесуалния кодекс на основание чл.213 ал.5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия /ЗОБВВПИ/, е изготвена заповед №1970з-449/08.05.2020г. по описа на РУ – Хасково. Със същата ще бъдат отнети в полза на държавата, предадените от Вас ловна пушка “ИЖ“ кал.12 № 96026846 силно корозирала със счупен приклад, кожен ремък и камуфлажен калъф, тъй като в законоустановеният едногодишен срок от прекратяване на разрешенията не сте прехвърлил собствеността върху притежаваното от Вас огнестрелно оръжие на лица, получили  разрешение за производство, търговия или придобиване и не сте подал заявление за издаване на съответното разрешение, съгласно чл. 213, ал. 2 във връзка с чл. 213, ал. 5 от  Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. 

Гореописаната заповед се намира в РУ Хасково и ако желаете да се запознаете с нея, екземпляр от нея можете да получите в РУ Хасково.

Заповедта може да обжалвате в 14 дневен срок от деня на съобщаването й по реда на Административно процесуалния кодекс, като обжалването не спира изпълнението й.

 

              .                                                            
                                                                                                                                                                                                                                                НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО:   П
                                                                                                                                                                                                                                                ГЛАВЕН ИНСПЕКТОР                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     /ИВАН РАСОКОВ/

 

20 май 2020

СЪОБЩЕНИЕ до Панчо Райков Вълчанов

 

Рег.№УРИ-197000-4707/ 21.04.2020г

ДО
ПАНЧО РАЙКОВ ВЪЛЧАНОВ
ул.“13 ти март“ № 4
гр. Хасково                                                       

СЪОБЩЕНИЕ

            Предадената от Вас ловна пушка“ИЖ“ кал.12 № 96026846  на 09.06.2008г. с протокол за приемане на ВВООБ рег.№ХЯ-11128/09.06.2008г.  се намира на съхранение при МОЛ –РУ-Хасково.

            Разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия  № 148017 и разрешението за съхранение на ООБ № 67 са изтекли на 28.01.2012г. В едногодишен срок считано от тази дата сте имали правната възможност да прехвърлите собствеността върху гореописаните вещи  на лица , получили разрешение за производство , търговия или придобиване или да подадете заявление за подновяване на разрешението за носене и съхранение на ООБ.

            Тъй като не сте се възползвал от това свое право на основание чл. 26 ал.1  от АПК Ви уведомяваме, че  започва процедура по издаване на заповед за отнемане на гореописаното оръжие в полза на държавата  съгласно чл.213 ал.5 от ЗОБВВПИ.

         Настоящото съобщение  Ви е изпратено по служител на РУ ХАСКОВО на посочения от Вас адрес, но след  щателно търсене не сте открит.

 

НАЧАЛНИК РУ ХАСКОВО:       /п/
Главен инспекор
/ИВАН РАСОКОВ/

27 апр 2020