МВР

ОД Хасково

 

Група "миграция"

Група "Миграция" контролира спазването на условията и реда по пребиваването на чужденци в Република България, като:

   • разрешава, отказва и отнема право на дългосрочно пребиваване и продължава срока на пребиваване на чужденци в Република България; установява административни нарушения
   • настанява в специални домове чужденци, които подлежат на принудително отвеждане до границата или на експулсиране от Република България
   • взаимодейства с другите служби на МВР за установяване на незаконна миграция, предотвратяването и борбата с нелегалната миграция и трафика на хора; дава становища по молби за придобиване и възстановяване на българско гражданство, за издаване на визи и на други разрешения на чужденци, предвидени в закон
   • анулира издадена виза или намалява срока за пребиваване на чужденец в страната, определен с издадената виза, при неизпълнение на законовите изисквания
   • предлага на компетентните органи на МВР да издадат български документи за самоличност на чужденци