МВР

ОД Хасково

 

Достъп до обществена информация

СПИСЪК ПО ЗДОИ-2022

Годишен отчет ЗДОИ 2021г

СПИСЪК ПО ЗДОИ-2021

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2020 г.

Списък на категориите информация, подлежаща за публикуване в интернет за сферата на дейност на Министерство на вътрешните работи през 2021 г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2019г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2018г.

Списък на категориите информация по закона за достъп до обществена информация, подлежаща на публицуване в интернет за сферата на дейност на областна дирекция на министерство на вътрешните работи, както и форматите в които е достъпна.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2017г.

Годишен отчет по чл. 15, ал. 2 от ЗДОИ за 2016 г.

 

Вътрешни правила за организацията на административно обслужване в група миграция при ОДМВР Хасково

 

Вътрешни правила по ЗДОИ

 

Нормативи за разходите при предоставяне на обществена информация по ЗДОИ

 

Областните дирекции на Министерство на вътрешните работи са основни териториални структури на министерство на вътрешните работи съгласно разпоредбата на чл. 37, ал. 1, т. 2 от Закона за министерство на вътрешните работи.

Съгласно текста на чл. 42, ал. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи областните дирекции се създават на териториален принцип, като районите им на действие се определят с акт на Министерския съвет по предложение на министъра на вътрешните работи.

На основание чл. 43, ал. 1 от Закона за Министерство на вътрешните работи областните дирекции се ръководят от директори, които се назначават от министъра на вътрешните работи.

Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Хасково, като териториална организационна структура на министерство на вътрешните работи, може да бъде задължен субект по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация и като такъв, ще има задължението да предоставя онази обществена информация, която е създадена в кръга на неговата компетентност и е налична.

Съгласно чл. 2, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация „Обществена информация” по смисъла на този закон е всяка информация, свързана с обществения живот в Република България и даваща възможност на гражданите да си съставят собствено мнение относно дейността на задължените по закона субекти.

Съгласно чл. 4 от Закона за достъп до обществена информация „Всеки гражданин на Република България има право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в този закон, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация”.

В Република България чужденците и лицата без гражданство имат право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация.

Право на достъп до обществена информация при условията и по реда, определени в Закона за достъп до обществена информация, освен ако в друг закон е предвиден специален ред за търсене, получаване и разпространяване на такава информация, имат и всички юридически лица.

Всички посочени по-горе лица имат право на повторно използване на информация от обществения сектор.

Съгласно чл. 5 от Закона за достъп до обществена информация осъществяването на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор не може да бъде насочено срещу правата и доброто име на други лица, както и срещу националната сигурност, обществения ред, здравето на гражданите и морала.

На основание чл. 7 от Закона за достъп до обществена информация не се допускат ограничения на правото на достъп до обществена информация и на повторно използване на информация от обществения сектор, освен когато тя е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон.

Достъпът до обществена информация може да бъде пълен или частичен.

Обществената информация, създавана и съхранявана от органите и техните администрации, е официална и служебна.

В случаите, предвидени със закон, определена официална или служебна информация може да бъде обявена за класифицирана информация, представляваща държавна или служебна тайна.

Официална е информацията, която се съдържа в актовете на държавните органи и на органите на местното самоуправление при осъществяване на техните правомощия.

Служебна е информацията, която се събира, създава и съхранява във връзка с официалната информация, както и по повод дейността на органите и на техните администрации.

Достъпът до официална информация, която се съдържа в нормативни актове, се осигурява чрез обнародването им.

Достъпът до друга официална информация в случаите, когато това е предвидено със закон или по решение на органа, който я е създал, се осигурява чрез обнародване.

Достъпът до официална информация извън посочените по-горе случаи е свободен и се осъществява по реда на Закона за достъп до обществена информация.

При искане на достъп до официална информация, която е обнародвана, съответният орган е длъжен да посочи изданието, в което тя е обнародвана, броя и датата на издаване.

Достъпът до служебна обществена информация е свободен.

Достъпът до служебна обществена информация може да бъде ограничен, когато тя:

- е свързана с оперативната подготовка на актовете на органите и няма самостоятелно значение (мнения и препоръки, изготвени от или за органа, становища и консултации);

- съдържа мнения и позиции във връзка с настоящи или предстоящи преговори, водени от органа или от негово име, както и сведения, свързани с тях, и е подготвена от администрациите на съответните органи.

Посочените по-горе ограничения не може да се прилагат след изтичане на 2 (две) години от създаването на такава информация.

Достъпът до служебна обществена информация не може да се ограничава при наличие на надделяващ обществен интерес.

Директорите на областни дирекции в Министерство на вътрешните работи, при условията на чл. 14, ал. 2, във вр. чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ, са длъжни да съобщават информация, събрана или станала им известна при осъществяване на тяхната дейност, когато тази информация:

- може да предотврати заплаха за живота, здравето и безопасността на гражданите или на тяхното имущество;

- опровергава разпространена недостоверна информация, засягаща значими обществени интереси;

- представлява или би представлявала обществен интерес;

- следва да бъде изготвена или предоставена по силата на закон.

С цел осигуряване на прозрачност в дейността на администрацията и за максимално улесняване на достъпа до обществена информация директорът на Областна дирекция на Министерство на вътрешните работи Хасково като ръководител на административна структура в системата на изпълнителната власт периодично публикува актуална информация по чл. 15, ал. 1 и ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация на интернет страницата на дирекцията.

В секция “Достъп до информация” на интернет страниците на административната структура се обявяват данните по чл. 15, ал. 1, т. 4 и 11 и годишните отчети по чл. 15, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, съществуващите вътрешни правила относно достъпа до обществена информация, нормативите за разходите за предоставяне на достъп до информация по чл. 20, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация и повторно използване на информация от обществения сектор по чл. 41ж от Закона за достъп до обществена информация, както и реда за достъп до публичните регистри, съхранявани от административните структури в системата на изпълнителната власт.

Информацията по чл. 15 от Закона за достъп до обществена информация се публикува, съответно се обновява, в срок до три работни дни от приемането на съответния акт или от създаването на съответната информация, а ако актът се обнародва - в срок до три работни дни от обнародването, освен ако в закон не е определен друг срок.

Директорите на областни дирекции са длъжни ежегодно да обявяват актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на съответната администрация, както и форматите, в които е достъпна.

Достъпът до обществена информация, създавана, получавана или съхранявана във връзка с дейността на задължените субекти по чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация, е свободен.

Информацията по ал. 1, която представлява търговска тайна и чието предоставяне или разпространяване би довело до нелоялна конкуренция между търговци, не подлежи на предоставяне освен в случаите на надделяващ обществен интерес.

Задължените субекти по чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация, когато отказват достъп до обществена информация на основание чл. 17, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация, са длъжни да посочат обстоятелствата, които водят до нелоялна конкуренция между търговците.

Достъпът до обществена информация е безплатен.

Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат по нормативи, определени от министъра на финансите, които не могат да превишават материалните разходи по предоставянето.

При поискване от страна на заявител се представят сведения за определянето на разходите.

Субектите по чл. 3 от Закона за достъп до обществена информация са длъжни да обявяват на мястото, където се подават заявленията, възможните форми за предоставяне на достъп до обществена информация, дължимите разходи и начините за заплащането им.

Не се заплащат допълнителните разходи за поправяне и/или допълване на предоставената обществена информация в случаите, когато тя е неточна или непълна и това е поискано мотивирано от заявителя.

На основание чл. 27 от Закона за достъп до обществена информация директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, са длъжни да се съобразят с предпочитаната форма за предоставяне на достъп до обществена информация, освен в случаите, когато:

- за нея няма техническа възможност;

- е свързана с необосновано увеличаване на разходите по предоставянето;

- води до възможност за неправомерна обработка на тази информация или до нарушаване на авторски права, като в тези случаи, достъп до информацията се предоставя във форма, която се определя от съответния орган.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране, в който срок директорите на областните дирекции на министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, или изрично определени от тях лица вземат решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация и уведомяват писмено заявителя за своето решение.

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация. Срокът по чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация.

Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Срокът по чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация може да бъде удължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В тези случаи директорите на областните дирекции на министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация са длъжни да поискат изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението.

В решението си по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация директорите на областните дирекции на министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от ЗДОИ са длъжни да спази точно условията, при които третото лице е дало съгласие за предоставяне на отнасящата се до него информация.

При изрично несъгласие от третото лице в срока по чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, предоставят исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Не е необходимо съгласието на третото лице в случаите, когато то е задължен субект и отнасящата се до него информация е обществена информация по смисъла на този закон, както и когато е налице надделяващ обществен интерес от разкриването й.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, когато директорът на областната дирекция, в качеството си на орган по чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, не разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението той препраща съответно заявлението, като уведомява за това заявителя. В уведомлението задължително се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице като в тези случаи, срокът по чл. 28, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Съгласно чл. 33 от Закона за достъп до обществена информация, когато директорите на областните дирекции на Министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, не разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок той уведомява за това заявителя.

В решението по чл. 28, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

- срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация.

Решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация, не може да бъде по-кратък от 30 дни от датата на получаване на решението.

Достъп до обществена информация се предоставя след заплащане на определените разходи и представяне на платежен документ.

За предоставянето на достъп до обществена информация се съставя протокол, който се подписва от заявителя и от съответния служител.

Когато заявителят е поискал достъпът до информация да му бъде предоставен по електронен път и е посочил адрес на електронна поща за получаването, директорите на областните дирекции на министерство на вътрешните работи, в качеството си на задължени субекти по смисъла на чл. 3, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация, изпраща на посочения адрес на електронна поща решението за предоставянето на достъп заедно с копие от информацията или интернет адреса, на който се съдържат данните. В тези случаи не се съставя протоколът и не се заплащат разходи по предоставянето.

Ако заявителят е променил адреса на електронната поща, без да е уведомил органа, или е посочил неверен или несъществуващ адрес, информацията се смята за получена от датата на изпращането й.

В случаите на неявяване на заявителя в определения по чл. 34, ал. 4 от Закона за достъп до обществена информация срок или когато не плати определените разходи, е налице отказ на заявителя от предоставения му достъп до исканата обществена информация освен, когато заявлението е подадено чрез платформата за достъп до обществена информация или по електронен път.

Основание за отказ от предоставяне на достъп до обществена информация е налице, когато:

- исканата информация е класифицирана информация или друга защитена тайна в случаите, предвидени със закон, както и в случаите по чл. 13, ал. 2 от Закона за достъп до обществена информация;

- достъпът засяга интересите на трето лице и то изрично е отказало предоставяне на исканата обществена информация, освен в случаите на надделяващ обществен интерес;

- исканата обществена информация е предоставена на заявителя през предходните 6 месеца.

В тези случаи се предоставя частичен достъп само до онази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.

В решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се посочват правното и фактическото основание за отказ по този закон, датата на приемане на решението и редът за неговото обжалване.

Решението за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка.

Решенията за предоставяне на достъп до обществена информация или за отказ за предоставяне на достъп до обществена информация, постановени от директорите на областни дирекции на министерство на вътрешните работи, се обжалват пред административните съдилища по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Директорите на областни дирекции на министерство на вътрешните работи не издават нормативни актове по смисъла на чл. 2 от Закона за нормативните актове, а съгласно разпоредбите на чл. 43, ал. 4 от Закона за Министерство на вътрешните работи в изпълнение на правомощията си директорите на областните дирекции издават заповеди.

С ПМС № 207 от 18.07.2014 г., в сила от 22.07.2014 г., изм. ДВ. бр. 9 от 2 Февруари 2016 г. е приет Правилник за устройството и дейността на министерство на вътрешните работи.

По реда на глава трета от Закона за достъп до обществена информация няма предоставяна информация повече от три пъти.

Информация относно наименованието, адреса, адреса на електронната поща, телефона и работното време на структурите и служителите, определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

 

 

Областна дирекция на МВР гр. Хасково

адрес: гр. Хасково 6300, бул. „България”, № 85

адрес на електронната поща: [email protected]

телефон: 038/640640

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Стефан Тянков Симеонов - главен юрисконсулт Областна дирекция на МВР гр. Хасково;

Капка Ангелова Бояджиева - началник група “Оперативен анализ и полицейска статистика” при отдел “Криминална полиция” на ОДМВР Хасково;

Галя Георгиева Димитрова - системен администратор в група “Оперативен анализ и полицейска статистика” при отдел “Криминална полиция” на ОДМВР Хасково.

 

 

Районно управление гр. Хасково

адрес: гр. Хасково 6300, бул. „България” № 83

телефон:038/664154

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Вълчо Динков Парасков – началник група „Противодействие на криминалната престъпност - Запад” в сектор “Криминална полиция” на РУ Хасково;

Станимир Атанасов Чардаклиев – полицейски инспектор в група “Охрана на обществения ред” в сектор “Охранителна полиция” на РУ Хасково.

 

 

Районно управление гр. Димитровград

адрес: гр. Димитровград 6400, бул. „Димитър Благоев” № 10

телефон: 0391/63321

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Александър Здравков Палаузов – ВПД началник група “Териториална полиция” при сектор “Охранителна полиция” на РУ Димитровград;

Тенчо Иванов Велев – ВПД началник група “Противодействие на криминалната престъпност” при сектор “Криминална полиция” на РУ Димитровград.

 

 

Районно управление гр. Харманли

адрес: гр. Харманли 6450, пл. „Възраждане” № 15

телефон: 0373/82364

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Павел Иванов Павлов – началник група “Криминална полиция” на РУ Харманли;

Пламен Димитров Петков – началник група “Охранителна полиция” на РУ Харманли.

 

 

Районно управление гр. Свиленград

адрес: гр. Свиленград 6500, ул. „Крайречна” № 2

телефон: 0379/71507

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Илия Атанасов Тенчев – разузнавач в група “Противодействие на икономическата престъпност” при сектор “Криминална полиция” на РУ Свиленград;

Теодор Андонов Димов – мл. разузнавач в група “Противодействие на криминалната престъпност” при сектор ”Криминална полиция” на РУ Свиленград.

 

 

Районно управление гр. Тополовград

адрес: гр. Тополовград 6560, ул. „Младежка” № 2

телефон: 0470/52117

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Янко Атанасов Илиев - началник група “Криминална полиция” на РУ Тополовград;

Милен Георгиев Божилов – началник група “Охранителна полиция” на РУ Тополовград.

 

 

Районно управление гр. Ивайловград

адрес: гр. Ивайловград 6570, ул.”България” № 43

телефон: 03661/6119

работно време: всеки работен ден от 08:30 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

служители определени и отговарящи за приемането на заявленията за предоставяне на достъп до информация:

Тодор Петров Петров – началник група “Криминална полиция” на РУ Ивайловград;

Христо Костадинов Христов – началник група “Охранителна полиция” на РУ Ивайловград.

 

 

Достъпът до обществена информация се предоставя въз основа на писмено заявление или устно запитване. Заявлението се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или чрез платформата за достъп до обществена информация по чл. 15в от Закона за достъп до обществена информация, като в тези случаи не се изисква подпис съгласно изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Когато заявителят не е получил достъп до искана обществена информация въз основа на устно запитване или счита предоставената му информация за недостатъчна, той може да подаде писмено заявление, което следва да съдържа:

- трите имена, съответно наименованието и седалището на заявителя;

- описание на исканата информация;

- предпочитаната форма за предоставяне на достъп до исканата информация;

- адреса за кореспонденция със заявителя.

Ако в заявлението не се съдържат данни за трите имена, съответно наименованието и седалището на заявител, описание на исканата информация и адреса за кореспонденция със заявителя, същото се оставя без разглеждане.

Формите за предоставяне на достъп до обществена информация са:

- преглед на информацията - оригинал или копие или чрез публичен общодостъпен регистър;

- устна справка;

- копия на материален носител;

- копия, предоставени по електронен път, или интернет адрес, където се съхраняват или са публикувани данните.

За достъп до обществена информация могат да се използват една или повече от посочените форми.

Заявленията за предоставяне на достъп до обществена информация се разглеждат във възможно най-кратък срок, но не по-късно от 14 дни след датата на регистриране, като в този срок се взема решение за предоставяне или за отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация за което писмено се уведомява заявителя за решението.

В случай, че не е ясно точно каква информация се иска или когато тя е формулирана много общо, заявителят се уведомява за това и има право да уточни предмета на исканата обществена информация, като тогава срока започва да тече от датата на уточняването на предмета на исканата обществена информация. Ако заявителят не уточни предмета на исканата обществена информация до 30 дни, заявлението се оставя без разглеждане.

Срока може да бъде продължен, но с не повече от 10 дни, когато поисканата в заявлението информация е в голямо количество и е необходимо допълнително време за нейната подготовка, като в уведомлението се посочват причините за продължаване на срока, в който ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация.

Срока може да бъде продължен, но с не повече от 14 дни и когато исканата обществена информация се отнася до трето лице и е необходимо неговото съгласие за предоставянето й. В този случай съответният орган е длъжен да поиска изричното писмено съгласие на третото лице в 7-дневен срок от регистриране на заявлението.

При изрично несъгласие от третото лице в 14 дневния срок съответният орган предоставя исканата обществена информация в обем и по начин, който да не разкрива информацията, която засяга интересите на третото лице.

Когато не се разполага с исканата информация, но има данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок от получаване на заявлението то се препраща, като заявителя се уведомява за това. В уведомлението се посочват наименованието и адресът на съответния орган или юридическо лице. В този случаи срока започва да тече от момента на получаване на препратеното от съответния орган заявление.

Когато не се разполага с исканата информация и няма данни за нейното местонахождение, в 14-дневен срок се уведомява заявителя.

В решението с което се предоставя достъп до исканата обществена информация, задължително се посочват:

- степента на осигурения достъп до исканата обществена информация;

-. срокът, в който е осигурен достъп до исканата обществена информация;

- мястото, където ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- формата, под която ще бъде предоставен достъп до исканата обществена информация;

- разходите по предоставянето на достъп до исканата обществена информация.

В решението могат да бъдат посочени други органи, организации или лица, които разполагат с по-пълна информация, като решението за предоставяне на достъп до исканата обществена информация се връчва на заявителя срещу подпис или се изпраща по пощата с обратна разписка или се изпраща по електронен път, когато заявителят е поискал информацията да му бъде предоставена по електронен път и е посочил адрес на електронна поща.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване след отправяне на писмено искане, като искането се счита за писмено и в случаите, когато е направено по електронен път на адреса на електронната поща или на портала създадения от администрацията на Министерския съвет портал за отворени данни, като когато искането е подадено по електронен път, организациите от обществения сектор са длъжни да отговорят също по електронен път. В този случай потвърждаване на получаването на отговора не се изисква.

Информация от обществения сектор се предоставя за повторно използване безплатно или след заплащане на такса, която не може да надхвърля материалните разходи по възпроизвеждането и предоставянето на информацията.

Размерът на таксите се определя съгласно чл. 41ж, ал. 5 от Закона за достъп до обществена информация.

Ръководителят на организацията от обществения сектор или определено от него лице разглежда искането в 14-дневен срок от постъпването му и взема решение за предоставяне или за отказ за предоставяне на информация за повторно използване, което се съобщава на заявителя, като в случаите, когато поисканата информация има значение за определен период от време, организациите от обществения сектор трябва да я предоставят в разумен срок, в който информацията не е загубила своето актуално значение.

В случаите, когато искането за повторно използване на информация от обществения сектор се характеризира със сложност и изисква повече време за предоставянето й, срокът може да бъде удължен до 14 дни. В този случай на заявителя се изпраща съобщение за необходимото време за предоставяне на информацията в срок до 14 дни от постъпване на искането.

Отказът за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване може да се направи в случаите, когато:

- закон забранява предоставянето на поисканата информация;

- искането не отговаря на условията по чл. 41е от Закона за достъп до обществена информация.

Отказите за предоставяне на информация от обществения сектор за повторно използване подлежат на обжалване пред административните съдилища или пред Върховния административен съд в зависимост от органа, издал акта, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Информацията от обществения сектор се предоставя във формат и на език, на който тя е събрана, съответно създадена, или в друг формат по преценка на организацията от обществения сектор и в отворен, машинночетим формат, заедно със съответните метаданни. Предоставянето на данните в отворен машинночетим формат се осъществява в съответствие с целите по чл. 15б от Закона за достъп до обществена информация. Форматът и метаданните в тези случаи съответстват на официалните отворени стандарти.

Не се предоставя за повторно използване информация от обществения сектор:

- чието съдържание е свързано с дейност, попадаща извън правомощията и функциите на организациите от обществения сектор съгласно закон, устройствен акт или устав и/или акт, с който е възложена обществената задача;

- която е обект на право на интелектуална собственост на трето лице;

- която е събрана или създадена от обществени радио- и телевизионни оператори или техни регионални центрове;

- собственост на училища, висши училища (с изключение на библиотеки на висши училища), научни и изследователски организации, включително организации, създадени за разпространение на резултати от научноизследователска дейност, и на културни организации с изключение на библиотеки, музеи и архиви;

- представляваща класифицирана информация;

- съдържаща статистическа тайна, събирана и съхранявана от Националния статистически институт или от орган на статистиката;

- съдържаща производствена или търговска тайна или професионална тайна по смисъла на закон;

- за получаването на която заявителят трябва да докаже правен интерес съгласно закон;

- представляваща части от документи, които съдържат само емблеми, гербове и отличителни знаци;

- съдържаща лични данни, чието повторно използване представлява недопустим достъп или недопустима обработка на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни.

В тези случаи за повторно използване се предоставя само тази част от информацията, достъпът до която не е ограничен.


Електронни адреси за подаване на заявления по Закона за защита на личните данни за упражняване на права по Регламент (ЕС) 2016/679: [email protected] и edelivery.egov.bg