МВР

ОД Хасково

 


kos

ПРИДОБИВАНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ


Разрешения за придобиване, носене, употреба и съхраняване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за самоотбрана се издават на физически лица от директора на ГДНП или упълномощено от него длъжностно лице, или от началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

За КЪСОЦЕВНО огнестрелно оръжие се подават следните документи:

 1. Заявление огнестрелно оръжие образец 10
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер – Национална следствена служба;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия;
 6. Свидетелство за завършено основно образование;
 7. Ксерокопие на лична карта;
 8. Документ за платена държавна такса придобиване - 20 лева;

За ЛОВНО огнестрелно оръжие се подават следните документи:

 1. Заявление огнестрелно оръжие образец 10
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3.  Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Ксерокопие от заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 6. Свидетелство за завършено основно образование;
 7. Ксерокопие на лична карта;
 8. Документ за платена държавна такса за придобиване – 20 лв.;

Физически лица кандидатстващи за разрешение за придобиване на ловно  нарезно оръжие представят и удостоверение за подборно ловуване.

За издаване на разрешение за придобиване на оръжие за спортни цели.

                Физически лица кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите посочени по-горе, представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Компетентният орган се произнася по искането на лицето в 30-дневен срок от датата на подаване на документите във връзка с исканата дейност.

Ако лицето отговаря на законовите изисквания получава разрешение – приложение 1 за придобиване на огнестрелно оръжие. В противен случай получава писмен, мотивиран отказ.

Отказът може да бъде обжалван по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

                Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.

         Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие ( пистолет или револвер ) ги предоставят за прострелване в срок седем дни от датата на придобиване.

За прострелване на огнестрелно оръжие се заплаща такса в размер определен с тарифа от Министерски съвет.

 

НЕОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

Гражданите са длъжни в 14-дневен срок след придобиване на газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула да уведомят писмено началника на РУ на МВР по местонахождение ( Заявление обр.11 неогнестрелно оръжие) на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице. 

 

Когато лицата са придобили неогнестрелното оръжие в друга държава-членка на ЕС, те са длъжни в 4-месечен срок след придобиването, да уведомят началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

Когато лице внася и/или изнася притежаваното от него неогнестрелно оръжие и боеприпаси за него, е длъжно да го декларира на граничния контролно – пропускателен пункт (ГКПП).

Началникът на съответното РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице издава удостоверителен документ за извършеното уведомление, в рамките на 1 (един) месец.

Лицата подали уведомление е необходимо да си получат удостоверението за уведомяване от съответното РУ на МВР, което придружава неогнестрелното, газово и сигнално оръжие.

Лице, което продаде или дари на друго лице притежаваното от него газово и сигнално оръжие и/или пневматично оръжие с кинетична енергия над 24 джаула, или го замени, е длъжно в 7-дневен срок от прехвърлянето да уведоми писмено началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянния адрес на физическото лице.

Физически лица, които не са навършили 18 години, не могат да придобиват и носят неогнестрелно оръжие.

 

НОСЕНЕ, УПОТРЕБА И СЪХРАНЕНИЕ НА ОГНЕСТРЕЛНИ ОРЪЖИЯ И БОЕПРИПАСИ

 

За получаване на разрешение за носене, употреба и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси (приложения 3 и 4) лицето получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДНП на МВР, съответно от началника на РУ на МВР по местонахождението на обекта за съхранение или по постоянен адрес - за физическите лица заявление по образец.

 

КЪСОЦЕВНО ОРЪЖИЕ – за издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване се представят следните документи:

 1. Заявление огнестрелно оръжие образец 10
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо че лицето не страда от психически разстройства;
 4. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, МО, ДАНС, Главна дирекция “Охрана” и Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” при Министерството на правосъдието, НРС и НСО - служебна бележка от съответното ведомство);
 5. Копие на полученото разрешение за придобиване;
 6. Фактурите за закупените оръжия и боеприпаси;
 7. Ксерокопие на лична карта;
 8. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;
 9. Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.
 10. Декларация на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 

ЛОВНО ОРЪЖИЕ – за издаване на разрешение за носене, употреба и съхраняване се представят следните документи:

Физическите лица представят в „КОС” по постоянния им адрес заявление за носене, съхраняване и употреба на ловно оръжие, към което прилагат:

 1. Заявление за носене, съхраняване и употреба на късоцевно оръжие  
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 6. Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
 7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 8. Ксерокопие на лична карта;
 9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед), или сертификат за качество за ново оръжие;
 10. документ, удостоверяващ завършено основно образование - за физическите лица;
 11. Документ за платена държавна такса (такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);
 12. Декларация на основание чл.76, ал.4, т.2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 

 

ОРЪЖИЕ ЗА СПОРТ - За издаване на разрешение за придобиване на оръжие за спортни цели.

Физически лица кандидатстващи за разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях за спортни цели, освен документите посочени по-горе, представят и документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта.

 

Държавните служители от МВР, от ДАНС, ДАР, ДАТО от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, служителите на Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, офицери и сержанти НСО, както и държавни служители от ДКСИ получават разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на късоцевно огнестрелно оръжие/късоцевни огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от директора на ГДНП на МВР или от оправомощено от него длъжностно лице, съответно от началника на РУ на МВР по постоянен адрес, въз основа на заявление по образец, към което прилагат:

 1. Служебна бележка от съответното ведомство;
 2. Ксерокопие на лична карта;
 3. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 4. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед) или сертификат за качество за ново оръжие;
 5. Документ за платена държавна такса (такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.);
 6. Декларация за мястото на съхранение.

         Разрешението за съхранение и разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.

         В едномесечен срок преди изтичането на срока лицето, получило разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава заявление по образец за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до Началника на РУ на МВР.

 

 

 

ВАЖНО Е ДА СЕ ЗНАЕ :

 

Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и разрешение за придобиване и/или съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия са длъжни да ги опазват от кражби, изгубване и достъп на други лица и да предприемат мерки за недопускане на злополуки или наранявания при употребата им.

 

ЗАКОНА ЗА ОРЪЖИЯТА БОЕПРИПАСИТЕ, ВЗРИВНИТЕ ВЕЩЕСТВА И ПИРОТЕХНИЧЕСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ ЗАБРАНЯВА:

 

 1. Откритото носене на оръжие на обществени места, освен при осъществяване на охранителна дейност;
 2. Съхранението и носенето на оръжия за спортни и за културни цели с патрон в цевта или барабана;
 3. Носене и употреба на оръжие и боеприпаси:

- на политически, синдикални и културни мероприятия, освен ако е необходимо за културното мероприятие;

- на спортни мероприятия, освен ако е необходимо за самото мероприятие;

- в обществени заведения за хранене и увеселение;

- в молитвени домове, храмове и манастири;

- в здравни и лечебни заведения, в учебни заведения и в социални домове;

- при и след употреба на алкохол, наркотични или упойващи вещества;

3а. Употреба на:

- огнестрелни оръжия с цел, различна, за която са придобити;

- неогнестрелни оръжия на обществени места;

- придобиването, съхранението, носенето и употребата на заглушители за оръжия;

- използването за други цели на огнестрелни оръжия или боеприпаси за тях, когато те са придобити за културни цел.

 

ПОДНОВЯВАНЕ НА СРОКА НА РАЗРЕШЕНИЕТО ЗА СЪХРАНЕНИЕ И НОСЕНЕ НА ОГНЕСТРЕЛНО ОРЪЖИЕ

 

         Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба на  огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.

         Служба “Контрол на общоопасните средства” напомня на всички лица, притежаващи разрешения за носене и съхранение на огнестрелно оръжие да следят валидността на документа и в едномесечен срок преди изтичане на разрешенията, своевременно да подадат необходимите документи за подновяването му.

Лицата, които носят или съхраняват огнестрелно оръжие, при изтекъл срок на разрешенията, трябва да знаят, че нарушават разпоредбите на чл. 87, ал. 1 от Закон за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (ЗОБВВПИ) и носят административна отговорност по реда на ЗОБВВПИ.

        За подновяване на срока на разрешението за съхраняване и носене на огнестрелни оръжия, гражданите следва да подадат в звено „КОС” при съответното РУ на МВР следните документи :

 

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на късоцевно оръжие се прилагат:

 

 1. Заявление (образец 10) за съхранение и носене на късоцевно оръжие.
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Удостоверение за завършен курс и успешно положен изпит за безопасно боравене с огнестрелни оръжия (за бивши служители на МВР, ДАНС, ДАР, ДАТО от Главна дирекция „Охрана“ и Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерството на правосъдието, служителите на Бюрото по защита при главния прокурор и военнослужещите от въоръжените сили, офицери и сержанти НСО, както и държавни служители от ДКСИ - служебна бележка от съответното ведомство);
 6. Ксерокопие на лична карта;
 7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 8. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 9. Документ за платена държавна такса - такса носене - 20 лв и такса съхранение - 20 лв.
 10. Декларация на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 

 

За подновяване на разрешението за носене и съхранение на ловно оръжие се прилагат:

 

 1. Заявление ( образец 10) за ловно оръжие
 2. ако лицето е чужд гражданин - документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
 3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
 5. Ксерокс копие от заверен билет за лов съгласно закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
 6. Ксерокопие на удостоверение за подборно ловуване (за притежателите на нарезно ловно оръжие);
 7. Ксерокопие на разрешение за придобиване и фактура;
 8. Ксерокопие на лична карта;
 9. Удостоверение за годност за употреба на огнестрелното оръжие (технически преглед);
 10.  документ, удостоверяващ завършено основно образование - за физическите лица;
 11. Документ за платена държавна такса: такса носене - 20 лв. и такса съхранение - 20 лв.
 12. Декларация на основание чл. 76, ал. 4, т. 2 от Закона за оръжията боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия;

 

 

От притежателите на ловно оръжие не се изисква копие от удостоверението за завършен курс за боравене с огнестрелно оръжие.

 

За всяка промяна в разрешенията за носене и съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси, физическите лица заплащат такса в размер на 5 лв.