МВР

ОД Хасково

 

Отдел "Разследване"

 Отдел "Разследване" включва четири сектора:

  • Сектор „Разследване – РУ Хасково“
  • Сектор „Разследване – РУ Димитровград“
  • Сектор „Разследване – РУ Харманли и РУ Тополовград“
  • Сектор „Разследване – РУ Свиленград и РУ Ивайловград“

 

С влизане в сила на новите НПК и Закон за МВР през 2006 г. дейността по полицейското разследване вече се извършва само от служители, назначени със заповед на длъжност разследващ полицай /дознател/.

Разследващите полицаи осъществяват досъдебното разследване по наказателни дела – извършват предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновността на извършителите.

Служителите от полицейското разследване са на пряко служебно и дисциплинарно подчинение на директора на ОДМВР, а по отношение на водените от тях разследвания са процесуално отговорни пред прокуратурата.

Дознателите към ОДМВР разследват практически 97% от престъпленията, визирани в НК. Те са разпределени за изпълнение на служебните им задължения към отделните структурни звена на дирекцията, като част от тях са специализирани в разследването на определени видове престъпления – икономически и корупционни престъпления, престъпления извършени от непълнолетни, престъпления, свързани с наркотици и т.н.

При осъществяване на своите правомощия, дознателят взема решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководи от закона.

Дознателите имат право:

• да призовават отделни граждани като обвиняеми или свидетели за нуждите на воденото наказателно производство. Призоваването може да се извършва и по телефона, в сгради и помещения на МВР, съда и прокуратурата
• да извършват разпити, претърсвания, очни ставки, огледи на местопроизшествия, разпознавания на лица и предмети и др. процесуални способи за събиране на доказателства
• да възлагат експертизи на вещи лица
• да изготвя предложения пред прокурора за задържане на лица по реда на НПК
• да налагат предвидените в НПК други процесуални мерки за неотклонение (подписка, парична гаранция и др.)
• да повдигат обвинение на лица извършили престъпления и др.

Гражданите имат право:

• на адвокатска защита в предвидените в НПК случаи
• да се осведомяват за хода на конкретно наказателно производство касаещо техните права и интереси
• да се конституират в процеса като пострадали с произтичащите от това права
• да обжалват актове и постановления на водещите разследването служители, когато са засегнати ЗАКОННИТЕ им права и интереси.
• да поискат полицейска закрила като защитени свидетели и др.

Гражданите имат задължениe:

• да се явяват при призоваване за извършване на процесуални действия
• да предоставят при поискване документи и вещи, имащи значение за установяване на обективната истина.
• да изложат всичко, което им е известна в качеството им на свидетели, като при затаяване на истина или потвърждаване на неистина НК предвижда лишаване от свобода до 5 години (чл.202 от НК)
• всеки български гражданин е длъжен при поискване, да окаже съдействие на органите на полицията във връзка с изпълнение на служебните им задължения и др.