МВР

ОД Хасково

 

Други съобщения

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на помещения за банкови офиси в ОД на МВР Хасково

                                ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР –ГРАД ХАСКОВО

                                        гр.Хасково , бул.”България” №111

 

на основание чл.13, чл.43 и чл.51 от ППЗДС във вр.чл.16, ал.2 и чл.19 от ЗДС

                                                      О Б Я В Я В А:

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на

помещения за банкови офиси,както следва :

1. Помещение –банков офис №1 състоящо се от 1.90 кв.м в сграда на група „БДС” и група ”Миграция” при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Хасково, бул. ”България” № 111/ сграда 5 по АДС 1743/2008г. / - 88,00 (осемдесет и осем ) лева месечно,без ДДС на кв.м.

2. Помещение –банков офис №2 състоящо се от 1.90 кв.м в сградата на група „БДС” и група ”Миграция” при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Хасково, бул. ”България” № 111/ сграда 5 по АДС 1743/2008г. /-88,00 (осемдесет и осем ) лева месечно,без ДДС на кв.м.

3. Помещение–банков офис №2 състоящо се от 5.25 кв.м в сградата на „КАТ” при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 96/ сграда 1 по АДС 1729/2007г. / -88,00 (осемдесет и осем ) лева месечно,без ДДС на кв.м.

4. Помещение–банков офис №1 състоящо се от 6.75 кв.м в сградата на „КАТ” при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Хасково, бул. ”Съединение” № 96/ сграда 5 по АДС 1743/2008г. / -88,00 (осемдесет и осем ) лева месечно,без ДДС на кв.м.

5. Помещение състоящо се от 5.25 кв.м в сградата на РУП-Димитровград при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Димитровград, площад ”Димитър Благоев” № 10/ сграда 1 по АДС 1749/2008г. / -82,40 (осемдесет и два и 40 ст. ) лева месечно,без ДДС на кв.м..

6. Помещение състоящо се от 3.87 кв.м в сградата на РУП-Харманли при ОДМВР Хасково с адрес: в гр. Харманли, ул. ”Янко Сакъзов” № 10/ сграда 1 по АДС 1309/2004г. / -82,40 (осемдесет и два и 40 ст. ) лева месечно,без ДДС на кв.м..

Депозитът за участие в търга е в размер на 100.00 лв. Депозитът се внася до 16.00 ч. на 27.12.2012 година по банкова сметка на ОД на МВР-Хасково .

Цена на тръжната документация – 50.00 лв. с ДДС. Получаване на тръжни документи: от 9.00 ч. на 27.11.2012 г. до 12.00 ч. на 27.12.2012 г. от група УССД при ОД на МВР – Хасково, след представяне на вносна бележка за платена сума от 50 лв. с ДДС по сметка на дирекцията.

Банкова сметка № BG 29 BUIB 98883331439900, BIC код BUIB BGSF – в банка “СИБАНК”ЕАД-КЛОН Хасково за депозит.

Банкова сметка BG 11 BUIB 98883131439901, BIC код BUIB BGSF – в банка “СИБАНК”ЕАД-КЛОН Хасково за покупка на тръжни документи.

Оглед на обекта: от 9.00 ч. на 27.11.2012 г. до 12.00 ч. на 27.12.2012 г.

Подаване на документите за участие в търга: от 9.00 ч. на 27.11.2012 година до 17.00 ч. на 27.12. 2012 г. в деловодството на ОД на МВР-Хасково.

Търгът ще се проведе на 28.12.2012 година от 09.00 часа в административната сграда на ОД на МВР- гр.Хасково, бул.’’България’’№111.

Допълнителни справки на тел.038/640 459 – г-жа Катя Шамлиева

23 ное 2012