МВР

ОД Плевен

 

Новини

Мерки за осигуряване на пожарна безопасност през летния сезон 2020

През лятото рискът от пожари е повишен. С настъпване на засушаването и появата на суха тревна растителност започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от нея. Много често сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също застрашават човешки живот. Наглед безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка. Реална е опасността пламъкът от една клечка кибрит да прерасне в горски пожар или да обхване масив с житни култури, с трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки и да нанесе значителни икономически и екологични щети.
Само от началото на месец юли 2020 година са възникнали общо 184 пожара,  от които в сухи треви, нискостеблена растителност  и отпадъци са 151. Броя на пожарите в сухи треви, нискостеблена растителност и отпадъци е изключително голям за този период на годината, като за сравнение пред предходните години бройката на пожарите е била 64 за 2019, 20 за 2018 и 80 за 2017 година. Дейността на Районните служби за пожарна безопасност и защита на населението е затруднена от големия брой възникнали пожари и продължителното време, нужно за ликвидирането им.
Заради това напомняме, че е категорично забранено паленето на открит огън и извършването на огневи работи в горските територии извън определените за целта места, като  санкциите за нарушителите са в размер от 200 до 2 000 лв.
Изрично се забранява паленето на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на моторни превозни средства в площите с посеви със зърнено житни култури и в непосредствена близост до тях от настъпването на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата и изораване на стърнищата, както и паленето на стърнища и други растителни остатъци и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици).
През целия пожароопасен сезон служителите от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ - Плевен ще осъществяват засилен контрол за спазване изискванията за пожарна безопасност от страна на всички юридически и физически лица – собственици и ползвателите на горски територии и земеделски земи, както и лицата пребиваващи или извършващи дейности в близост да тях.
За да се намали риска от пожари през летния сезон е необходимо:
- Да не се пали огън на открито във ветровито време.
- Да се проявява изключителна предпазливост при палене на огън за битови цели в селските дворове. Огнището трябва да бъде обезопасено!
- Огънят следва да бъде обилно загасен с вода и засипан с пясък.
- Да се почистят сухата растителност и горимите отпадъци на разстояние 5 метра около сгради, вили, открити складове, промишлени, търговски обекти и стопанските дворове и сеновали и от терасите на апартаментите.
- Да не се предприема запалване на слогове, поляни, крайпътни ивици, треви в междублоковите пространства, където има паркирани много автомобили, както и близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности.
- Изключително опасно е изхвърлянето на фасове в близост до горски и земеделски площи, както и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа.
Призоваваме гражданите за отговорно поведение сред природата и в местата с повишена пожарна опасност.

При пожар в дома, в двора, в полето или в гората, незабавно да се съобщава на телефон 112.

27 юли 2020

Резултати от проведен областен етап на конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”

На 6 юли 2020 година в сградата на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“- Плевен се проведе областния етап на международния конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата”. В него взеха участие 105 творби на участници от общините: Кнежа - 9, Левски - 7, Плевен -26,  Белене – 26, Гулянци -30, Долна Митрополия – 7.
Целите на конкурса са да се пресъздадат със средствата на изобразителното изкуство познанията на децата и учениците за бедствията в световен мащаб, способите за защита и самозащита, действията на Единната спасителна система, засилване на интереса към професията на пожарникаря и спасителя и възпитаване на съпричастие към проблемите на човека, готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на околната среда.
През погледа на младите художници се виждат не само потенциалните опасности, които заплашват хората, но и възможностите за всеки да се защити в беда, и кои са институциите в държавата, които могат да му помогнат в критичен момент.
Участниците в конкурса се класират според възрастта им в три групи – от 7 до 10 години, от 11 до 13 години и от 14 до 18 години. С оглед най-обективно определяне на знанията и уменията, децата и учениците са разпределени и в категории: ученици от всички общообразователни училища и обслужващи звена в системата на Министерство на образованието и науката; ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство; ученици от специални училища и домове за деца в неравностойно положение.
Наградените творби са:

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ:
Ученици от всички училища и обслужващи звена на МОН
Първа възрастова група /от 7 до 10 год./
І място: Лилия Галинова Янкова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
ІІ място: Нанси Калинова Маринова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
ІІІ място: Виктория Георгиева Димова - 9 години, НУ „Единство“, град  Плевен
Втора възрастова група /от 11 до 13 год./
І място: Лилия Даниелова Цекова - 11 години, СУ „Стоян Заимов“, град  Плевен
ІІ място: Валентин Цветанов Цветков - 13 години, ОУ „Христо Ботев“, село Бреница
ІІІ място: Лилия Даниелова Цекова - 11 години, СУ „Стоян Заимов“, град Плевен
Трета възрастова група /от 14 до 18 год./
І място: Станислава Ивайлова Стоянова - 14 години, СУ „Стоян Заимов“, град  Плевен
ІІ място: Кристияна Венелинова Иванова -14 години, СУ „Димчо Дебелянов “, град  Белене
ІІІ място: Зара Нарцис Рапонярова - 14 години, ОУ „Васил Левски“, град Кнежа.

ВТОРА КАТЕГОРИЯ УЧАСТНИЦИ
Ученици от специализирани паралелки, училища и школи по изобразително изкуство.
Първа възрастова група /от 7 до 10 год./
 І място: Виктория Калинова Петкова – 9 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
 ІІ място: Йоанна Кирилова Радулова - 7 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
 ІІІ място: Божидара Ивайлова Димитрова - 7 години, ЦПЛР – ОДК – Белене.
Всички, класирани на областния етап, млади творци продължаващи участието си в националния етап на конкурса ще бъдат удостоени с грамоти от името на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ПБЗН) - Плевен и Регионално управление „Образование“ - Плевен.
Грамотите ще бъдат връчени по места от началниците на районните служби „ПБЗН“ в град Плевен, град Кнежа и град Белене при допълнително създадена по места организация и при строго спазване на разпоредените противоепидемиологични мерки съгласно заповед на министъра на здравеопазването.

24 юли 2020

Информация за издаване на лични документи

 

Всички лица с постоянен адрес на територията, обслужвана от ОДМВР - Плевен, имат възможност да подават заявления за издаване на български лични документи /лични карти и паспорти/ с обикновена услуга във всяко Районно управление на територията на ОДМВР - Плевен, както и в ОДМВР - Плевен /гр.Плевен, ул.“Сан Стефано“ №3/. Мярката е с цел допринасяне на удобство за гражданите, които в рамките на работното време могат да направят избор за предпочитано от тях звено.

Готовите документи се получават в звеното БДС, където е подадено заявлението.

Във връзка с приетите изменения в ПИБЛД и ЗБЛД, Ви уведомяваме, че заявления за издаване на свидетелство за управление на МПС (СУМПС) с обикновена услуга (до 30 дни) могат да бъдат подавани както в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен, така и във всяко едно Районно управление в ОДМВР - Плевен, в следните случаи.

  • При подмяна на СУМПС, поради изтичане срок на валидност;
  • При вече изтекъл срок на валидност;
  • При промяна в данните на водача, отнасящи се до смяна на фамилия и транслитерация;
  • При издаване на дубликат на изгубено, откраднато, повредено или унищожено СУМПС.

Гражданите могат да посочат къде желаят да получат готовото СУМПС – в районно управление, където е заявена услугата, в друго РУ при ОДМВР-Плевен или в сектор „Пътна полиция“ при ОДМВР-Плевен.

Тези български граждани, които притежават валиден електронен подпис, могат да ползват и услугата издаване на лична карта и/или паспорт чрез електронните административни услуги от „Портал за електронни административни услуги на Министерството на вътрешните работи“, достъпен на интернет адрес: https//e-uslugi.mvr.bg .

 

В тази връзка Ви предоставяме информация за натовареността на РУ, както следва:

Поделение

 

13.07.2020

14.07.2020

15.07.2020

16.07.2020

17.07.2020

Общо за седмицата обслужени граждани

ОДМВР-Плевен

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

Обслужени граждани

ОДМВР-БДС

116

88

68

71

72

415

01 РУ Плевен

71

70

63

62

53

319

02 РУ Плевен

55

55

53

44

44

251

РУ Белене

31

10

10

8

12

71

РУ Гулянци

15

7

15

8

6

51

РУ Д. Митрополия

17

15

17

16

7

72

РУ Долни Дъбник

10

18

7

19

13

67

РУ Кнежа

20

13

14

13

6

66

РУ Левски

18

13

19

16

17

83

РУ Никопол

18

6

5

514

11

54

РУ Червен бряг

26

10

23

27

11

97

Сектор „Пътна полиция“

66

48

55

43

42

254

Общо:

463

353

349

341

294

1800

 

22 юли 2020