МВР

ОД Плевен

 

История на Областна Дирекция "Полиция" - Плевен

На 5 септември 1878 година княз Александър Михайлович Дондуков–Корсаков като руски императорски комисар в България издава Привременни правила за устройството на полицията. С приемането на Търновската конституция и Органическия устав – 16 април 1879 година, се преустановява тяхната дейност и се слага началото на самостоятелното развитие на полицейския институт. 
С Указ № 1 от 5 юли 1879 г. на княз Александър I се създава Министерство на вътрешните работи /дела/ в състава на първото българско правителство. Първи български министър на вътрешните работи е Тодор Бурмов.

Окръжната полицейска инспекция - Плевен, под ръководството на Окръжен управител е създадена през 1879 година. Основните сфери на дейност са: вътрешни работи и администрация; народно здраве; ветеринарно дело; управление на пощите и телеграфите. Полицейските функции се осъществяват от административно-полицейско отделение при МВР и свързаните с него институции. В началото на ведомството са възложени и неприсъщи за него задачи: ветеринарното дело, което отпада през 1893; управлението на пощите, което свършва през 1882 г.; а през 1885 г. то се освобождава и от обществените дела.
След Съединението на Княжество България с Източна Румелия през 1885 година се пристъпва към изграждането на единна за цялата страна полицейска структура. Според Търновската конституция полицията е призвана да пази преди всичко законоустановения държавен строй, да защитава правата, живота и имота на гражданите, свободата на вероизповеданието, безусловното спазване на законите и много други.
Първоначално българските полицаи са обучавани от руски специалисти, а след това от австрийски, белгийски и други европейски специалисти.
На 12 декември 1889 година влиза в сила първият Закон за полицията, който претърпява само няколко промени и е валиден през следващите 36 години.
След обявяването на независимостта на България през 1908 година полицията се утвърждава като единна и всеобхватна за цялото царство институция, а от 1 януари 1912 година нейните права и задължения са записани в нормативните документи на изграденото Министерство на вътрешните работи и народното здраве.
На 4 май 1925 година е приет Законът за администрацията и полицията, който поставя нов етап в развитието на институцията. Създадена е дирекция на полицията, реорганизирано е плевенското полицейско учреждение и се постига централизация. Този закон определя като основни задачи на полицията:
• Да поддържа обществения ред и вътрешната безопасност;
• Да пази свободата, неприкосновеността, живота и имота на гражданите, добрите нрави и общественото здраве;
• Да разкрива и предотвратява престъпления, да издирва и залавя престъпници и да ги предава на съдебните власти, като привежда в изпълнение всички полицейски мерки и наредби.
Полицейските служби в България придобиват особена роля през 1934 година, когато се засилват прекия контрол на дирекцията на полицията върху областните и околийските управления. През 1934 г. Окръжната полицейска инспекция в Плевен става областна полицейска инспекция, оглавена от областен полицейски инспектор, а през 1938 г. се преименува на Управление с полицейски началник. Областното полицейско ръководство е било пряко подчинено на Областната управа и Дирекция на Полицията - София. Под единоначалието на областния полицейски началник са били всички униформени и цивилни полицейски сили в област Плевен. Областният полицейски началник е взимал активно участие в дейността на държавния апарат и административното управление.

На 10 септември 1944 година с министерски указ се създава Народната милиция, която заменя съществуващата дотогава полиция. Закон за дейността на Народната милиция е приет през декември 1976 година.

Създаденото в Плевен  управление на Народната милиция през различни етапи в развитието на институцията е с наименования „Околийско управление – Плевен”; „Окръжно управление – Плевен”, „Областно управление – Плевен”.
С приетия през 1997 година Закон за МВР плевенската структура на полицията се преименува в Регионална дирекция на вътрешните работи – Плевен, ръководена от регионален директор. Основен приоритет в дейността е политическия неутралитет и пълната безпристрастност на служителите при изпълнение на служебните им функции.
През 2000 година Парламентът прие поправки в Закона за МВР, регламентиращи девоенизацията на служителите от централната администрация и специализираните дирекции.
С промените на последният закон за МВР, приет през май 2006 година, Регионална дирекция на вътрешните работи /РДВР/ се преименува в Областна дирекция „Полиция” /ОДП/ – Плевен.
Сграда на Областна дирекция „Полиция” – Плевен е на улица „Сан Стефано” № 1 и е построена през 1965 година.
Днес плевенската полиция бележи редица успехи в борбата с престъпността. Достойно и всеотдайно изпълнява дълга си за защита на гражданите и държавата. Непосредствените цели и задачи са насочени към превенцията, ограничаване и ефективно противодействие на престъпността, гарантиране на сигурността и спокойствието на българските граждани, ограничаване на организираната престъпност, борбата с тероризма и изпълнение на поетите ангажименти на България като пълноправен член на Европейския съюз.