МВР

ОД Плевен

 

Отдел "Разследване"

Главен разследващ полицай на ОДМВР - Плевен
Комисар Ели Боева
 

Основни задачи
- Осъществяване на досъдебното производство по наказателни дела – извършване на предвидените в НПК процесуални действия за разкриване на престъпленията, документиране и доказване виновността на извършителите.
- При осъществяване на своите правомощия, дознателите вземат решения по вътрешно убеждение, основано на обективно, всестранно и пълно изследване на всички обстоятелства по делото, като се ръководят от закона.

Разследващите полицаи имат право:
- да призовават отделни граждани като обвиняеми или свидетели за нуждите на воденото наказателно производство.  Призоваването може да се извършва и по телефона,  в сгради и помещения на МВР, съда и прокуратурата
- да извършват разпити, претърсвания, очни ставки, огледи на местопроизшествия, разпознавания на лица и предмети и др. процесуални  способи за събиране на доказателства
- да възлагат експертизи на вещи лица
- да изготвят предложения пред прокурора за задържане на лица по реда на НПК
- да налагат предвидените в НПК други процесуални мерки за неотклонение (подписка, парична гаранция и др.)
- да повдигат обвинение на лица извършили престъпления и др.

Гражданите имат задължение:
- да се явяват при призоваване за извършване на процесуални действия
- да предоставят при поискване документи и вещи, имащи значение за установяване на обективната истина.
- да изложат всичко, което им е известна в качеството им на свидетели, като при затаяване на истина или потвърждаване на неистина НК предвижда лишаване от свобода до 5 години (чл.202 от НК)
- при поискване, да оказват съдействие на органите на полицията във връзка с изпълнение на служебните им задължения и др.

Гражданите имат право:
- на адвокатска защита в предвидените в НПК случаи
- да се осведомяват за хода на конкретно наказателно производство касаещо техните права и интереси
- да се конституират в процеса като пострадали с произтичащите от това права
- да обжалват актове и постановления на водещите разследването служители, когато са засегнати законните им права и интереси
- да поискат полицейска закрила като защитени свидетели  и др.