МВР

ОД Плевен

 

Зонално жандармерийско управление – Плевен

Зонално жандармерийско управление – Плевен със седалище гр.Плевен, ул. „Върбишко шосе", № 5 е разкрито на 11.12.2003 г. със заповед на Министъра на вътрешните работи. То е звено на Дирекция „Жандармерия” към Главна дирекция „Национална полиция”-МВР.
Управлението е с район за  действие на територията на административните области Плевен, Ловеч, Габрово, Русе и Велико Търново.
Зонално жандармерийско управление – Плевен  е специализирана, високо мобилна структура с полицейски правомощия, която самостоятелно и във взаимодействие с други структурни звена на МВР, изпълнява основно следните задачи:
1. подпомага органите на главните и областните дирекции по опазване на обществения ред;
2. участва в опазването на обществения ред при провеждане на масови мероприятия;
3. осъществява дейности по възстановяване, поддържане и опазване на обществения ред при масови безредици;
4. участва в опазването на обществения ред при кризи от различен характер;
5. участва в полицейски операции на главните и областните дирекции;
6. осъществява охрана и оперативно обезпечаване на стратегически и особено важни обекти;
7. осъществява охрана на специални товари, опасни товари и ценни пратки на територията на страната, когато им е възложено със закон или на договорен принцип;
8. съдейства на други държавни органи или длъжностни лица, когато противозаконно се пречи на тяхната дейност;
9. събира, обработва, използва и предоставя информация, придобита при или по повод изпълнение на нормативно определените му дейности.

Дежурен по управление - тел. (064) 864 704; (064) 805 553

Началник
главен инспектор Валентин Найденов
приемен ден – четвъртък от 14:00 ч. до 15:00 ч.