МВР

ОД Плевен

 

 Професионална  психодиагностика

 • Психодиагностични изследвания  на кандидати за назначаване на държавна служба в МВР;
 • Психодиагностични изследвания на служители във връзка с участие в конкурси за преминаване в по-висока по вид длъжност;
 • Психодиагностични изследвания на служители след участие в мисии на международни организации;
 • Психодиагностични изследвания на лица по заявки на външно-ведомствени организации, съгласно съществуващата нормативна уредба и на база постигнати споразумения между МВР и съответната организация.

В рамките на тази дейност се оценява психологичната съвместимост на кандидатите за първоначално назначаване на работа на дадена позиция в МВР или друго външно ведомство, така и на вече работещи в МВР служители, които са кандидати за преминаване на по висока по вид длъжност или участвали в мисии на международни организации. Оценяването става съобразно психологичните критерии за съответното направление на дейност, като при извършването му се прилага широко многообразие от методи. Чрез интегрирането на различни стандартизирани тестове за определяне на интелектуалните способности, личностни въпросници, структурирано интервю и други методики, се постига ефективност на психодиагностичния процес и се гарантира валидността и надеждността на крайния резултат. В своята работа специалистите от Психологичната лаборатория се ръководят от принципите на добрата професионална практика в индивидуалната психодиагностика.

Психологична профилактика, консултиране и управление при кризи

 • Индивидуално психологично консултиране на служители и членове на техните семейства;
 • Кризисни интервенции след критични инциденти;
 • Организационна диагностика и консултиране на структури в МВР;
 • Специализирани психологични обучения и тренинги;

Дейностите по психологична профилактика и консултиране, както и психологично управление при кризи са регламентирани със заповед на Mинистъра на вътрешните работи.  Целта на тези дейности е да се смекчи неблагоприятното въздействие на стреса върху служителите на МВР. Стресът е основен професионален вреден фактор в полицейската и огнеборската професии, които се смятат за едни от най-трудните, упражнявани в мирно време.         

Криминална психология

 • Водене на преговори при инциденти с взети заложници, барикадирали се лица, терористична дейност и заплахи с демонстративно самоубийство.
 • Личностен и поведенчески анализ и психологично портретиране на оперативно интересни лица;
 • Психологични интервенции при кризисни ситуации, застрашаващи националната сигурност, обществения ред, сигурността и живота на гражданите;

        В ежедневието често възникват ситуации, които застрашават по някакъв начин живота и здравето на гражданите. Обикновено ситуации, при които има взети заложници, опитите за самоубийства или терористичните актове се определят като критични и тяхното успешно разрешаване изисква координираните усилия и действия на различни структури в МВР. При овладяването и разрешаването на тези ситуации Институтът по психология – МВР има особена и значима роля.