МВР

ОД Плевен

 

Професионална  психодиагностика

         Основната дейност извършвана в лабораторията е психологичния професионален подбор, който е съставна част от единния процес на комплексно и детайлно изучаване на кандидатите за работа в системата на МВР.
         Психологичният подбор има за цел да измери общите и специфични професионално значими качества и противопоказания за постъпване на работа, както и да прогнозира професионалния хоризонт на кандидатите. В рамките на тази дейност се оценява както психологичната съвместимост на кандидатите за първоначално назначаване на работа на дадена позиция в МВР като държавни служители, така и на вече работещи в МВР държавни служители, които са кандидати за преназначаване на друга длъжност или за израстване в категория. Оценяването става съобразно психологичните критерии за съответното направление на дейност, като при извършването му се прилага широко многообразие от методи. Чрез интегрирането на различни стандартизирани тестове за определяне на интелектуалните способности, личностни въпросници, структурирано интервю и други методики, се постига ефективност на психодиагностичния процес и се гарантира валидността и надеждността на крайния резултат. Анализът и интерпретацията на данните се основават на принципите на системност, комплексност и обективност.
        В своята работа специалистите от Психологичната лаборатория се ръководят изцяло от принципите на добрата професионална практика в индивидуалната психодиагностика. Предметът на дейност на психолозите е изцяло съобразен със специфичните нужди на МВР и е регламентиран в ЗМВР и ПП на ЗМВР, ЗЗКИ, ЗЗЛД, както и редица подзаконови нормативни актове.


Психологична профилактика и консултиране


         Дейностите по психологична профилактика и консултиране  са регламентирани чрез утвърдените от Mинистъра на вътрешните работи «Програма за превенция и управление на професионалния стрес при служителите на МВР» и «Инструкция за извършване на психологичните консултации от психолозите, работещи в системата на Министерството на вътрешните работи». Целта на тези дейности е да се смекчи неблагоприятното въздействие на стреса върху служителите на МВР. Стресът е основен професионален вреден фактор в полицейската и огнеборската професии, които се смятат за едни от най-трудните, упражнявани в мирно време. Основните дейности, предвидени в Програмата, са следните:
       • Предоставяне на психологични консултации за служители на МВР и членове на техните семейства.
      • Превенция на професионалния стрес чрез специализирано обучение на служителите и разпространяване на информация по проблемите на професионалния стрес и психичното здраве;
      • Управление на стреса при критични произшествия, в това число психологична помощ за служителите по време на кризисни събития, както и след тях;
       • Насочване на служители за получаване на специализирана помощ в областта на психичното здраве.


Психологично управление на кризи

         В ежедневието често възникват ситуации, които застрашават по някакъв начин живота и здравето на гражданите. Обикновено ситуации, при които има взети заложници, опитите за самоубийства или терористичните актове се определят като критични и тяхното успешно разрешаване изисква координираните усилия и действия на различни структури в МВР. При овладяването и разрешаването на тези ситуации Институтът по психология – МВР има особена и значима роля. Тя се състои в извършването на две основни дейности, в които участват и специалисти от Психологичната лаборатория:
        • Водене не преговори
Целта на преговорите при решаването на кризисна ситуация е да се минимизира рискът за живота и здравето на гражданите и служителите на МВР и едновременно с това да се определят ефективните стратегии за успешния изход от кризата.
        • Психологична помощ
В правоохранителната и огнеборската професии много важна дейност е управлението на стреса, възникнал след участие на служителите в критично произшествие. Психологичната помощ се оказва при критични произшествия, които могат да възникнат както при изпълнение на обичайните дейности, така и в контекста на разгърнати кризи – природни бедствия, катастрофи, производствени аварии, терористични актове.
Управлението на стреса при критични произшествия е цялостен модел, който включва дейности преди, по време и след произшествието. По време на самата криза се извършват две основни дейности – демобилизация и дифузия. Демобилизацията е информативна сесия, която се провежда след тежко произшествие, преди служителите да се разотидат по домовете си. Осъществява се в големи групи, извън мястото на произшествието. Основна цел на груповата среща е засегнатите да бъдат обучени за нормалните стресови реакции след работа в условията на тежко произшествие и да подпомогне прехода към домашна обстановка.
      Дифузията (успокояване, уравновесяване) на място е неформален процес, посредством който се предоставя възможност за смекчаване на симптомите на стреса при критични произшествия по време на интензивната фаза на кризата. Целта на дифузията е да се помогне на служителите да продължат работата си в условията на произшествието. Дифузията се провежда под формата на кратък разговор на самото място на произшествието или когато екипът се върне в базата си.
      Основна дейност след критичното произшествие е провеждането на дебрифинг (психологичен разбор на ситуацията). Регламентиран е със заповед на Министъра на вътрешните работи. Дебрифингът при критични произшествия е психологичен и обучителен групов процес, замислен да облекчи въздействието на критичното произшествие посредством «говоренето» за него. Целта на дебрифинга е преди всичко да предотврати хронифицирането на нормалните реакции на стрес и бързо да открие затрудненията, които биха изисквали специална интервенция. Дебрифингът също е възможност да се изрази и сподели с другите личното страдание, което е много мъчително. В резултат на това започва психологичен оздравителен процес, който до голяма степен редуцира възможността за разрушително въздействие на последващ продължителен стрес.
           Информация по тези проблеми е поместена и периодично се добавя на сайта «Професионалният стрес от А до Я», създаден и поддържан от психолози от сектор «Психологична профилактика и консултиране» в Институт по психология – МВР.        

  Професионални стандарти