МВР

ОД Плевен

 

Видове административни услуги, предоставяни от РДПБЗН – Плевен и РСПБЗН – Плевен

  • 449. Издаване на сертификат за съответствие на обект с правилата и нормите за пожарна безопасност
  • 987. Издаване на становище за съответствие на инвестиционен проект с правилата и нормите за пожарна безопасност
  • 988. Издаване на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
  • 1305. Издаване на становище за съответствие на строеж с правилата и нормите за пожарна безопасност във връзка с въвеждането му в експлоатация
  • 1528. Издаване на удостоверителни документи за възникнали произшествия и други и за предоставяне на информация за извършваната дейност
  • 1773. Издаване на дубликат на издадени документи от органите на ПБЗН
  • 2997. Издаване на становище/документ за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност на обекти, инсталации и съоръжения, когато това е предвидено в нормативен акт
  • 3000. Промяна на разрешение за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност