МВР

ОД Добрич

 

Административно обслужване на РД ПБЗН-Добрич

 

Доклад ПБЗН

Jytva1

Administrative Services - RDFSCP Dobrich for site EN

Административен адрес

БАНКОВА СМЕТКА НА РДПБЗН-ДОБРИЧ

Вътрешни правила за административно обслужване 2019

ДОИ

пр. 3 Списък административни услуги РДПБЗН

РСПБЗН

Протокол за устно заявена услуга

Ръководство

Структурна схема на РДПБЗН Добрич

АнкетнаКарта РДПБЗН 2020

 

ОБРАЗЦИ:

449 Искане за издаване на сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност

987 Искане за издаване на становище за съответствие на инвестиционните проекти с правилата и нормите

988 Заявление за издаване на разрешение на търговци

1305 Искане за издаване на становище за съответствие на строежите с правилата и нормите за пожарна б

1528 Искане за издаване на удостоверителни документи

1773 Искане за издаване на дубликат на издадени документи

2997_искане-станов-норм-акт-рдпбзн-и-рспбзн

3000 Промяна на разрешение на търговци