МВР

ОД Добрич

 

Подновяване срока на валидност на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

 

Подновяване срока на валидност на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях
В едномесечен срок преди изтичането на срока на разрешение за съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, лицата подават следните документи за подновяване на разрешението до директора на ГДНП на МВР или до съответния началник на РУ на МВР:
1. Заявление /Приложение 10/, в което се посочва:
– основателна причина за издаване/подновяване/ на разрешението;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях.
2. Ако лицето е чужд гражданин-документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства;
5. Копие на удостоверение за безопасно боравене с огнестрелно оръжие, билет за лов или на документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта;
6. Удостоверение за годност за употреба /технически преглед/ на огнестрелните оръжия;
7.  Копие на лична карта;
8. Копия на документи удостоверяващи начина на придобиване на огнестрелните оръжия и боеприпаси /разрешения за придобиване, фактури и др./;
9. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /Декларация/;
10. Документи за платени такси в размер: 
– 20 лв. – за носене на ООБ;
– 20 лв. – за съхранение на ООБ /съгласно тарифа 4/.

Забележка: Лицата притежаващи ООБ за една или няколко цели /самоотбана, ловни цели и/или спортни дейности/ подават едно заявление, в което ги посочват и прилагат горепосочените документи. Дължимите такси са в същия размер.