МВР

ОД Добрич

 

Получаване на разрешение за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

 

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България  и граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, получили разрешение за придобиване и съхранение, подават следните документи  до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес, придружено от:

1. Заявление /Приложение 10/;
2. Документ за завършен курс и положен изпит за безопасно боравене с огнестрелно оръжие – за служебни цели или за самоотбрана, билет за лов –за ловни цели, или документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта – за спортни цели;
3. Две снимки с размер 3 на 4 см;
4. Удостоверение за годност за употреба /технически преглед/, когато огнестрелното оръжие не е ново или сертификат за качество за ново огнестрелно оръжие;
5. Копие на разрешението за  придобиване на огнестрелните оръжия и боеприпаси;
6. Документ за платена такса в размер 20 лв.  /съгласно тарифа 4/.

Лицата могат да подават заявление за издаване на разрешение за придобиване, съхранение, носене и употреба едновременно или последователно, като приложат изискуемите документи и такси.