МВР

ОД Добрич

 

dobrich_map

Български документи за самоличност

Административни услуги
Administrative service
Вътрешни правила
Харта на клиента
Най-често задавани въпроси
ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧНИ ПРАВИЛА
Харта - приложение
адреси и телефони
Информация за хора с увреждания

Административни звена за прием на заявления за издаване на български лични документи


Областна дирекция на МВР – Добрич
Адрес, тел.:
9300 гр. Добрич, ул. Максим Горки” № 12,
058/658 482 058/658 491,
Работно време с граждани:
от понеделник до петък:08:00 ч.– 17.30 ч.

Приемен ден на Началник Сектор БДС:

Четвъртък, от 14:00 до 15:00часа

Районно управление – Албена
Адрес, тел.:
9620 КК Албена,

0579/62002
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч. –  17.30 ч.

Районно управление – Балчик
Адрес, тел.:
9600 гр.Балчик, ул. "Иван Вазов" № 5,
0579/72431
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Генерал Тошево
Адрес, тел.:
9500 гр.Генерал Тошево, ул. "Димитър Благоев" № 6,
05731/2332
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Каварна
Адрес, тел.:
9650 гр. Каварна, ул. "Добротица" № 38,
0570/82112
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17.30 ч.

Районно управление – Тервел
Адрес, тел.:
9450 гр. Тервел, ул. "Цар Иван ІІ" № 2,
05751/2022
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч.  – 17.30 ч.

Районно управление – Шабла
Адрес, тел.:
9680 гр. Шабла, ул. "Добруджа" № 1,
0574/4353
Работно време с граждани:
от понеделник до петък: 08.30 ч. – 17.30 ч.

 

Издаването на български лични документи е съгласно разпоредбите на:

    • Закона за българските лични документи;
    • Правилник за издаване на българските лични документи;
    • Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР.

ЛИЧНА КАРТА
     Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност валиден на територията на Република България или на територията на друга държава съгласно международни договори. Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граница на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и случаите предвидени в международни договори. Всеки български гражданин може да притежава само една лична карта.
     Всеки български гражданин, който живее на територията на страната, е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14-годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Българските граждани, навършили 14-годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок от 30 дни да поискат издаването на лична карта.
     Личната карта се подменя с нова в срок до 30 дни при:
               - изтичане срока на валидност;
               - загубване, кражба, повреждане или унищожаване;
               - при промяна на име, ЕГН, пол, гражданство или при настъпили съществени и трайни изменения на образа.
     В случаите на загубване, кражба, повреждане или унищожаване на български лични документи,  лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена
декларация по образец в най-близкото РУ или ОД на МВР и срок до 30 дни да подаде заявление за нов документ (лична карта).
     Личните карти на българските граждани са срочни и безсрочни.
     Срочни лични карти се издават на лица от 14- до 18-годишна възраст със срок на валидност 4 години и на лица от 18- до 58-годишна възраст със срок на валидност 10 години.
     Безсрочни лични карти се издават на лица навършили 58-годишна възраст.

СВИДЕТЕЛСТВА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА МПС

Заявления за издаване на свидетелства за управление на МПС се подават  в РУ само в случаите на подмяна на СУМПС, поради изтичане срока на валидност и заплатена такса за обикновена услуга. Във всички останали случаи заявленията за СУМПС се подават в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР Добрич.
Представят се:

1. валидна лична карта;
2. документ за платена държавна такса, съгласно Тарифа №4;
3. медицинско свидетелство, съобразно категорията на водача;
4. декларация, че лицето не пребивава преимуществено /повече от 185 дни в годината/ в друга страна-членка на ЕС и не притежава СУМПС, издадено в нея. (предоставя се за попълване на място).

ПАСПОРТ

     Паспортите са документи за самоличност, използвани при преминаване на държавни граници и за пребиваване извън Република България. Те са основни документи за самоличност на българските граждани и на територията на Република България.
     Паспорт се издават за срок от 5 години, по искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на срока на валидност.
     След изтичане срока на валидност паспорта трябва да се върне в 3 месечен срок на органа които го е издал

   Ред за издаване на български лични документи

  Предоставяне на данни от информационните фондове на МВР

Данни от информационните фондове на МВР, свързани с издаването и ползването на БЛД се предоставят от ОД на МВР.
     Данните се предоставят в устен или в писмен вид или на други информационни носители в срок до 14 дни след регистриране на лично подадено писмено заявление или искане.
     При подаване на писменото заявление се прилага се прилага документ за платена държавна такса по Тарифа 4.
     Данните се предоставят от ОД на МВР по постоянен или настоящ адрес на заявителя.
     Издадените удостоверения се получават лично от заявителя или от упълномощено от него лице.
    Български граждани, притежаващи БЛД имат право да получат информация, съхранявана във фондовете с данни, свързани с български лични документи и отнасящи се до трети лица, само но основание на закон или с акт на съдебната власт. Получаването на издадените удостоверения, в този случай, се получават лично от заявителя.

 

 

  Издаване на удостоверителни документи

Удостоверение за издадени лични документи и тяхното ползване
При подаване на заявлението се представят:
     1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
     2. искане по образец (.doc)
     3. документи за платена държавна такса – 7 лв.
                       2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                       5 лв. - изготвяне на удостоверение

Удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време
При подаване на заявлението се представят:
     1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
     2. искане  по образец (.doc)
     3. документи за платена държавна такса – 7 лв.
                       2 лв. - искане за издаване на удостоверение и 
                       5 лв. - изготвяне на удостоверение

  Административни наказания по ЗБЛД (pdf)

 Начини на плащане

Банкова сметка - за издаване на документи за самоличност:
IBAN: BG14BUIN70823160000615   Банков код: BUINBGSF
ТБ „АЛИАНЦ БАНК БЪЛГАРИЯ” АД - Добрич

Плащане по банков път
Възможно е по банков път, в предпочитана банка, да преведете такса за издаване на български личен документ. Екземплярът от платежното нареждане/квитанцията за платена такса е поименен и се прикрепва към заявлението. С едно платежно нареждане НЕ може да се превеждат такси за повече от едно лице.

С едно платежно нареждане МОЖЕ да се преведе такса за повече от един документ, ако те ще се издават с едно заявление и един вид услуга (т.е. за паспорт и лична карта едно банково нареждане и за СУМПС – друго банково нареждане).

Плащане чрез картово разплащане
Таксата за издаване на български лични документи може да бъде платена и чрез картово разплащане на всички видове такси по Тарифа № 4, както и на сумите по наказателни постановления, чрез ПОС-терминали. Плащането се извършва на място в звената “Български документи за самоличност” (БДС) при ОДМВР или РУ към тях, където се подава заявлението за издаване на български личен документ.

 

 

  Примерни образци на документи:

  • ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.17 ал.1 от Правилника за  издаване на   българските    лични  документи (.doc)
  • ИСКАНЕ за издаване на удостоверение  за издадени документи за самоличност (.doc)
  • ИСКАНЕ за издаване на удостоверение за пътуване зад граница за посочен от лицето период от време(.doc)
  • ИСКАНЕ относно разрешение за получаване на унищожена паспортна бланка (.doc)
  • МОЛБА за посещаване на лежащо болен с цел издаване на лична карта (.doc)