МВР

ОД Добрич

 

Новини

Противопожарни правила по време на прибиране на земеделските култури

Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и др. фураж се извършват само след издаване на разрешително от собственика. По изключение при аварийни ситуации огневи работи могат да се извършват на пожарообезопасени площадки на разстояние най малко на 50м. от посевите, фуражите и лесно запалими материали. При възникнала авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията, дейностите да се извършват на самото място, като предварително се почисти техниката и района от посеви и се извърши изораване в радиус 50м. на ивица с ширина най малко 10м. Същото се съгласува с органите за пожарна безопасност.
1. От настъпване на восъчна зрялост на житните посеви, до окончателно прибиране на реколтата от полето, тютюнопушенето и паленето на огън се извършва на обезопасени места, отстоящи на разстояние от посевите най малко на 50м., което се указва със сигнали и знаци;
2. Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други се ЗАБРАНЯВА;
3. Преди започване на жътвата, при настъпване на восъчна зрялост на житните култури, площите се парцелират на участъци чрез ожънване и заораване на ивици. Масивите се парцелират на участъци за еднодневна работа на комбайните, както и за отделяне площите на отделни собственици, но не повече от 800 дка. Това се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и изораване на ивица широка най-малко 6м. Противопожарните ивици покрай пътищата от републиканската пътна мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата и др. са с широчина най-малко 6м., а така също и тези покрай железопътните линии, оградите на газоразпределителните и катодните станции, крановите възли и очистните съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи и др. пожароопасни места и обекти - най-малко 6 метра. Тези изисквания не са задължителни за житни блокове с площ по-малка от 100 дка., ако не граничат с др. съседни блокове и горски насаждения;
4. По време на жътва в житни блокове над 100 дка., да се осигури дежурство на трактор с най-малко четири корпусен плуг, а при блокове с над 2000 дка. и на пригодено за пожарогасене съоръжение (цистерна с вода най-малко 2000 л. с шланг и струйник 52 мм.);
5. Грубият фураж да се складира и съхранява на почистени от суха трева и растителност  площадки на фигури. Около тях се изорава ивица с широчина най-малко 5 м. Фигурите  на фуражните площадки се обособяват с единична маса до 200 т. и в групи до 600т. на разстояние най-малко 15 м  между отделните фигури  и 50 м  между отделните групи.
6. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи;
7. В района на фуражните площадки не се допуска устройване на сушилни, складове за изкуствени торове, складиране на отсевки от слънчоглед, соя и други самозапалващи се технически култури и горими материали. Откритите складове за груб фураж се разполагат на 50м. от горски масиви и Ж.П. линии за редовно и маневрено движение, 10 м. от пътищата на републиканската пътна мрежа и 1.5 пъти височината на ел. стълб измерено от най-близката кула до въздушни електропроводи;
8. Не се разрешава паленето на огън и ползването на открити огнеизточници в района на фуражната площадка и складове за зърно и фураж. По изключение се допуска заваръчни и други огневи работи, като се спазват изискванията на Наредба №8121з-647от 01.10.2014г. за безопасно извършване на огневи работи;
9. Комбайните и бензиновозите се осигуряват с устройство за защита от статично електричество;
10. Ежедневно след приключване на работа най-уязвимите в противопожарно отношение възли, механизми  (двигатели, акумулатори,  турбокомпресори, искрогасители  и  ауспухови  тръби, гориво маслопроводи,  ел. проводници  и др.) да  се  почистват от наслоен  прах,  горими  и  растителни отпадъци, масло и др;
11. 3ареждането с гориво да се извършва на пожарообезопасена площадка, на дневна светлина, при неработещ двигател, студена ауспухова тръба и на разстояние най-малко 20 м. от житни масиви и фуражни площадки;
12. След приключване на работа машините да се изтеглят на пожарообезопасени площадки на разстояние минимум 50 м. от посевите и купи слама, като се изключи ел. захранването. Подреждането да се извършва, така че в случай на пожар бързо и безпрепятствено да бъдат изтеглени;
13. 3емеделската и извозваща техника да е осигурена със стандартни електрически предпазители от електрическото оборудване, съответстващи на номиналния ток, обезопасени акумулатори и укрепени ел. инсталации;
14. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, в тях за всеки конкретен случай се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност, а при оказване на помощ за жътвена, транспортна и придружителна техника от други региони, да се уведомява  съответната РСПБЗН за извършване на съответните проверки за пожарна безопасност;
15. 3емеделската и др. техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди поставени на специални стойки и на достъпни места и стандартни искрогасители съгласно изискванията.
При необходимост от консултации, обучения и инструктажи гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно към РСПБЗН.

 

30 юни 2018

XIX-тите областни състезания на МПО „Млад огнеборец”

ще се проведат на територията КК „Албена”

Движението Младежки противопожарни отряди (МПО) “Млад огнеборец” е с международен характер. В България движението е възстановено от началото на учебната 1999/2000 година, по разработен Примерен устав, включен в Указанията на Министерство на образованието и науката за организация  на  дейността в системата на народната просвета през учебната година. Основната цел на младежкото движение е повишаване на физическата дееспособност на младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии.
Отрядите “Млад огнеборец” се обучават и подготвят от служителите на "Пожарна безопасност и спасяване”, със съдействието на съответните общини, директорите и педагозите от училищата и Регионалното управление на образованието.  Приемът в МПО е на доброволен принцип, като изискванията са децата да са физически здрави, на възраст от 12 до 16 години.  За приемане в отрядите, младежите подават до директора на съответното училище: 1) молба за участие и 2) декларация за съгласие от родителя. Изграждането на нови МПО в училищата започва в началото на всяка учебна година.
Теоретичната подготовка на младите огнеборци се ръководи от инструкторите на отрядите (пожарникари-професионалисти), под формата на лекции и семинари по тематика, предварително съгласувана с Министерство на образованието
Практическата подготовка и спортно-състезателната дейност се провеждат от инструкторите и от водачите на отборите - определени педагогически лица от учебното заведение.
Състезателната подготовка и провеждането на състезанията между отрядите е съобразена с Международния правилник за състезания на младежки пожарникарски отбори, издаден от Международната комисия за ръководство на младежите към  CTIF (Международен технически комитет по предотвратяване и гасене на пожарите). Състезанията на МПО се провеждат по дисциплини, регламентирани в Правила за провеждане на състезания на МПО "Млад огнеборец.
Привлекателна страна на младежките противопожарни отряди е богатият спортен календар, който включва провеждане на районни, областни и републикански състезания, както и есенен турнир “Юлиян Манзаров”. Есенният турнир е една от кулминациите на традиционната Седмица на пожарната безопасност и се провежда за Преходната купа “Юлиян Манзаров”, учредена от НСПБЗН - МВР през 2004 г. в памет на ученика от гр. Свищов, загинал, спасявайки свои съученици, при инцидент на 4 април 2004 г. край гр. Лим на територията на Сърбия.
Тази годинана на територията КК „Албена” ще се проведат XIX-тите областни състезания на МПО „Млад огнеборец”. 
Успоредно с областните състезания на младежките противопожарни отряди ще се проведе и заключителният етап от проекта DISBEG, финансиран със средства от програмата Еразъм+. Партньори по проекта са пожарните служби от Република Естония и Федерална Република Германия. В рамките на тази среща ще бъдат обсъдени и приложени на практика създадените по проекта образователни пособия и настолни игри. Освен това тридесет деца от Естония, Германия и Сърбия ще имат възможност да научат повече за състезанията на младите огнеборци, провеждани в нашата страна.
Програмата, по която ще се проведат състезанията, е следната:

01.06.2018г.
10:30 ч – Откриване на състезанието;
11:00 ч – Начало на спортната надпревара;
17:00ч – Закриване на състезанието и връчване на награди.

Отборите, които ще се състезават, са както следва:
Отбор от областен детски комплекс – гр.Шабла;
Отбор от ОУ „Н.Й.Вапцаров” – с.Карапелит;
Отбор от СУ „Ст.Караджа” – гр.Каварна;
Отбор от СУ „Хр.Смирненски” – с.Крушари;
Отбор от СУ „Хр.Ботев” – гр.Балчик;
Отбор от СУ „Й.Йовков” – гр.Тервел
Отбор от СУ „Н.Й.Вапцаров” – гр.Ген.Тошево

Каним всички, желаещи да присъстват на състезанията и да окуражават младите ни огнеборци в надпреварата, да заповядат в КК „Албена” на 1 юни.

 

31 май 2018

TISPOL

За времето от 06.00 часа на 18.04.2018 г. до 06.00 часа на 19.04.2018 г. на територията на ОДМВР – Добрич ще бъдат позиционирани екипи на следните места:

Във връзка с членството на Република България в TISPOL - европейската мрежа на службите на Пътна полиция и поетите ангажименти за участие в организираните от TISPOL инициативи, за времето от 16.04.2018 г. до 22.04.2018 г. на територията на всички държави-членки ще бъде извършен засилен контрол по спазване на разрешената максимална скорост за движение. 
Нарушенията свързани с превишаване на разрешената скорост за движение са често срещано явление във всички европейски държави и са признати като най-сериозната причина за причиняването на тежки пътно-транспортни произшествия и смърт по пътищата в Европа. Имайки предвид, че голям процент от тежките пътно-транспортни произшествия в страната, с голям брой убити и пострадали са причинени поради движение с превишена или несъобразена скорост, осъществяването на засилен контрол по спазване на скоростните режими е от изключително значение за подобряване на пътната обстановка и намаляване на жертвите по пътищата. 
Статистиката сочи, че през 2017 г. в страната превишената и несъобразена скорост продължава да е с най – голям дял за пътнотранспортни инциденти по вина на водачите. По този показател данните за Р. България са над средното ниво в сравнение с държавите – членки на Европейския съюз.
В провеждането на СПО ще вземат участие служители от  РУ – Каварна, Генерал Тошево, Балчик, Албена и  сектор „Пътна полиция” при ОД на МВР – Добрич.
Основната цел на операцията е дисциплиниране на участниците в пътното движение за намаляване на предпоставките за настъпване на тежки пътно - транспортни произшествия вследствие на управление на МПС с превишена и несъобразена скорост.

За времето от 06.00 часа на 18.04.2018 г. до 06.00 часа на 19.04.2018 г. на територията на ОДМВР – Добрич ще бъдат позиционирани екипи на следните места:

- 12.20 – 14.00 ч. – път II-29 – комплекс „5-ти км”;
- 14.20 – 16.00 ч. – път II-29 на км. 26+3;
- 16.20 – 18.00 ч. – бул. „Добруджа”, кв. Рилци-бензиностанция Пътно строителство;
- 18.20 – 20.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – Сердика;
- 20.20 – 22.00 ч. – бул. „25-ти Септември” – РД „АА”;
- 22.20 – 24.00 ч. – бул. „Добруджа” № 8;
- 07.20 – 09.50 ч. – Път II-29- с. Стожер
- 10.10 – 12.00 ч. – бул. 25-ти Септември - РДАА
- 12.30 – 15.20 ч. – бул. 25-ти Септември - Сердика
- 15.40 – 18.30 ч. – Път II-27 в с. Приморци

- 08.30 – 10.00 ч. – Главен път I – 9   / КПП – с. Топола/ 
- 10.35 – 11.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
- 11.35 – 12.30 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
- 13.05 – 14.00 ч. – гр. Каварна, ул. „Черноморска” 
- 14.10 – 15.10 ч. – гр. Каварна, ул. България до бензиностанция „Петрол”
- 15.30 – 16.30 ч. – с. Хаджи Димитър, ул. „Първа”
- 16.45 – 17.45 ч. – гр. Каварна, ул. България до фирма „Калацерка”
- 18.00 – 19.00 ч. – Главен път I – 9   / КПП – с. Топола/
- 08.00 – 10.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец
- 10.00 – 12.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
- 14.00 – 16.00 ч. – път II-29, разклона за с. Равнец 
- 16.00 – 18.00 ч. – път II-29, разклона за фирма „Агрис”
- 18.00 – 20.00 ч. – път II-29, разклона за с. Пленемир
- 20.00 – 22.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
- 22.00 – 24.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до магазин Астра
- 00.00 – 06.00 ч. – гр. Генерал Тошево, ул. „Димитър Благоев” до бензиностанция Петрол
- 08.15 – 09.30 ч. – път II-27 на км. 103+0 
- 12.00 – 13.30 ч. – гр. Балчик, ул. „Черно море” № 69
- 14.00 – 16.00 ч. – път I-9 на км. 64+8
- 16.10 – 17.45 ч. – път I-9 на км. 62+1
- 18.10 – 19.40 ч. – път I-9 на км. 58+4
- 06.30 – 08.30 ч. – с. Оброчище - стадионите
- 09.00 – 10.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска
- 11.00 – 12.00 ч. – път I-9, разклона за общежитията
- 14.30 – 16.30 ч. – с. Кранево, ул. България
- 17.00 – 19.00 ч. – с. Оброчище - стадионите
-   19.30 – 21.30 ч. – с. Оброчище, ул. Червеноармейска

 

17 апр 2018

Предприети мерки по време на Великденските празници

Във връзка с предстоящите Великденски празници от Областна дирекция на МВР-Добрич са предприети редица мерки, с цел гарантиране безопасността, спокойствието и сигурността на гражданите. Ще бъдат извършени проверки, съвместно със служители на РД „ПБЗН“ – Добрич на местата, където са предвидени религиозни мероприятия, ще се предприемат и необходимите мерки за опазване на обществения ред и създаване на организация за полицейско присъствие в районите около тези обекти. Засилено полицейско присъствие е предвидено преди, по време и седмица след празниците в районите на автогари и жп гари, предвид интензивното придвижване на пътници. Предвиден е завишен контрол при транспортирането, законната употреба и съхранението на взривни вещества, огнестрелно оръжие, боеприпаси и пиротехнически средства, с цел недопускане на инциденти, съобразно изискванията на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.
Предвид очакваното натоварване на пътната обстановка ще има засилено полицейско присъствие по главен път I-9 Дуранкулак-Албена и в районите на участъци с концентрация на ПТП с оглед регулиране, подпомагане и контрол на движението. В периода 05 – 09.04.2018 г. ще се провеждат специализирани полицейски операции, при които ще се акцентира върху „Алкохол и неправоспособност“, като се използват пълноценно оборудваните с автоматизирани технически средства и системи служебни автомобили. В хода на специализираните полицейски операции ще се осъществява контрол на движението и по третокласни и общински пътища, както и при подходите и районите на посещавани питейни и развлекателни заведения. Пътните полицаи ще вземат отношение и към водачите и пътници без поставени обезопасителни колани, липса на задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите, управление на нерегистрирани и неизправни автомобили, мотоциклети, мотопеди, управление на МПС без заплатена винетна такса, управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта и/ или след употреба на наркотични вещества или техни аналози и др. Ще бъдат предприети и необходимите действия за улесняване пропускателната способност в подходите и районите на масово посещавани църковни храмове на 07.04. и 08.04.2018 г.
Предвидени са специализирани полицейски операции, с цел недопускане на кражби на домашни животни, разпространение и продажба на акцизни стоки без бандерол. 

 

04 апр 2018