МВР

ОД Добрич

 

Новини

Отчет анализ за 1-во тримесечие на 2019 г.

През периода 1.1-31.3.2019 г. на територията на ОД МВР Добрич са регистрирани 508 криминални престъпления, от които са разкрити 240, с 47.24% разкриваемост, разкрити са и 45 престъпления от минал период. Намалението спрямо същия период на предходната година е с 15.33%, а разкриваемостта е увеличена с 7.74 пункта.
През отчетния период не са регистрирани убийства. 
Регистрирани са 6 грабежа, от тях разкрити 4 и 2 грабежа са разкрити от минал период.
Намаление се отчита и при кражбите 173 срещу 207 за същия период на 2018 г. Разкрити са 43 кражби срещу 41 за 2018 г.
Телефонните измами са 10, от коти са разкрити 9. Потърпевшите са ощетени с 56 000 лева и златни накити. Въстановени са парите от 4 измами, възлизащи на 36 810 лева.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през периода 64 спрямо 70 за 2018 г. Установени разпространения на наркотични вещества са 6.
През отчетния период са установени 76 случая на управление на МПС след употреба на алкохол или наркотични вещества срещу 77 за 2018 г.

24 апр 2019

ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ – ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ

Със затоплянето на времето в началото на пролетта се създава повишена пожарна опасност, свързана с почистването на терени, жилищни дворове, затревени площи и промишлени обекти. Наличието на големи количества суха тревна растителност, остатъци от нерегламентирани сметища и други територии, върху които се намират горими отпадъци създава опасност от усложняване на обстановката при възникване на пожар. Практиката показва, че сухата растителност се пали, без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а също и да застрашат човешки живот. Независимо от високата влажност на почвата, наличието на горим повърхностен земен слой от суха трева е предпоставка за бързото разпространение на огъня при пожар. Опасността от бързото разпространение на пожар значително се увеличава при наличието на вятър. Разхвърляните горими отпадъци също създават условия за възникване на пожар. Същите могат лесно да бъдат запалени от изхвърлени незагасени цигари, при детска 
игра с огън и по невнимание. 
Въпреки нормативните актове, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пожароопасния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но извършено безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, последствията понякога се случва да бъдат доста трагични.
Възникналите пожари нанасят материални и екологични щети и в повечето случаи са свързани с немалък разход на ресурс.
За да се избегнат подобни случаи, е необходимо при извършване на пролетно почистване да се знаят и спазват следните основни правила:
- изгарянето на отпадъци се извършва под контрол в специално направени огнища или в негорими съдове, отстоящи на безопасни разстояния от сгради и горими материали, като предварително трябва да се подготвят подръчни уреди за  гасене-съдове с вода, пясък, негорими тупалки;
-   абсолютно е забранено обособяването на нерагламентирани сметища и запалване на горимите отпадъци в тях;
-   да не се пали огън в близост до стрехите и под клоните на дърветата;
-  във ветровито време, да не се пали огън на открито, тъй-като запалените частици може да бъдат разнесени на  големи разстояния и бързо да се разпространи пламъкът с обхващане на значителни площи;
- при запален огън и поява на вятър, горенето трябва да бъде прекратено  незабавно;
- в никакъв случай, не оставяйте запален огън без постоянно наблюдение, до пълното му изгасяване;
- особено внимателни трябва да бъдат собствениците и ползвателите на имоти, които са в близост до горски територии и извършват изгаряне на събраните горими отпадъци. Това трябва да става на разстояние не по-малко от 100 м от горските масиви;
- при пребиваване в горите или полето, както и при пътуване с превозни средства не изхвърляйте неизгасени клечки кибрит или угарки от цигари;
- стриктно спазване на забраната за изгаряне на  изсъхналата тревна растителност в земеделските земи. Съгласно чл.6, ал.1, т.2 от Закона за опазване на земеделските земи това категорично е ЗАБРАНЕНО.
- Не допускайте паленето на огън от деца или възрастни хора, които не са в състояние да контролират горенето и изгасяването на огъня при реална опасност от пожар;

При забелязване на признаци на пожар (дим, мирис на изгоряло и пламъци) е задължително бързо да се оцени обстановката и своевременно да се подаде точно съобщение за забелязания от вас пожар на единния номер за спешни повиквания  112. При възможност може да се започне гасенето с подръчни средства, без да се поема излишен риск.
Необходимо е  да се разбера, че е нужна проявата  на отговорност и съзнание във всеки един от нас, при спазване  на противопожарните изисквания при пролетното почистване, което от своя страна,  е и гаранция за недопускане на нежелани запалвания през този период.

РДПБЗН-Добрич напомня на всички физически и юридически лица, осъществяващи дейности в земеделските земи, че са задължени съгласно Наредба 8121з-968/2014 г. за ПНПБИДЗЗ в срок до 30 април да представят в РСПБЗН схеми с разположението на засетите площи с житни култури, пожарозащитните ивици, пътищата за придвижване на пожарната техника и действащите до водоизточници.

 

29 мар 2019

Днес се проведе годишният отчет-анализ за дейността на ОД МВР Добрич

Присъстваха зам.-главния секретар на МВР – главен комисар Георги Арабаджиев, заместник директор на ГДБОП-МВР – старши комисар Стоян Темелакиев, представители на местни и държавни органи.

Дадена бе добра оценка от професионалното ръководство на МВР  за дейността на ОД МВР Добрич през 2018 г. 
Главен комисар Арабаджиев изтъкна лошите показатели на ОД МВР Добрич във връзка с противодействие на корупционните престъпления и даде насоки за справянето с тях.
Старши комисар Темелакиев даде добра оценка за постигнатите резултати и благодари за доброто взаимодействие на ОД МВР Добрич с ГДБОП.
През 2018 г. са регистрирани 2231 криминални престъпления, от които са разкрити 1128, с 50.56% разкриваемост. За сравнение, през същия период на 2017 г. регистрираните криминални престъпления са били 2189, от тях 1143 са разкрити, с 52.22% разкриваемост.
Директора на ОД МВР Добрич – старши комисар Никола Панчев благодари за постигнатите резултати и изтъкна предприетите мерки и съвместната дейност със сили на дирекция „Жандармерия“ в малките населени места, където през третото и четвъртото тримесечие на отчетната година се наблюдава значително намаление битовата престъпност.
През 2018 г. грабежите са намалели с 55.17% спрямо 2017 г. 
Добра оценка, бе дадена и за работата по превенция на престъпления свързани с телефонни измами. През 2018 г. са извършени 36 измами срещу 55 за 2017 г. Телефонните измами са от престъпленията с най-голям обществен отзвук, поради което за разкриването им се отделя най-голям ресурс. В резултат на предприетите действия, през 2018 г. са регистрирани 8 такива измами срещу 28 за предходната година, като в 6 случая са установени лица, участвали в измамните схеми като „мулета“.
Установените престъпления свързани с наркотични вещества през 2018 г. са 284 срещу 233 за 2017 г. Броят на разпространенията на наркотични вещества е 20 срещу 17 за 2017 г. През 2018 г. са открити 5 оранжерии от висок клас, сушилня, 250 растения марихуана, 110 грама амфетамин, около 20 кг суха тревна маса и 80 кг зелена маса. Задържани са общо 21 лица.
Палежите през 2018 г. са 48, от тях 8 са разкрити, а през 2017 г. са регистрирани 44 палежа, от които 2 са разкрити. В края на 2018 г. са задържани три лица, на които са взети мерки за неотклонение „Задържане под стража“ и работата по документиране на престъпната им дейност продължава. В началото на 2019 г. са задържани 5 лица, като е доказана съпричастността им към 6 палежа от настоящата година и 3 от края на 2018 г.
През 2018 г. са регистрирани 196 икономически престъпления срещу 228 през 2017 г. 
По линия на пътния травматизъм, през 2018 г. са настъпили 137 тежки пътно-транспортни произшествия, при които са загинали 21 и са ранени 168 участници в движението. В сравнение с 2017 г., загиналите са с 1 по-малко, а ранените са с 4 повече.
Установени са 164 водача, управляващи МПС с над 1.2 промила алкохол срещу 157 за 2017 г., 153 водача са установени да управляват след употреба на наркотични вещества срещу 17 за предходната година, а установените неправоспособни водачи са 599 за 2018 г. срещу 665 за 2017 г. За превишена скорост са регистрирани 9 517 нарушения срещу 4 412 през 2017 г.
От м. ноември 2018 г. към РУ 01 Добрич функционира звено „Общинска полиция“  със 7 полицейски служители, извършващи дейности по опазване на обществения ред, контрол в „синя зона“ в гр. Добрич и спазване разпоредбите на Наредба №1 на Общински съвет гр. Добрич. Кмета на град Добрич, изказа своята благодарност за добре свършената работа и партньорството с ОД МВР Добрич.
През 2018 г. бяха проведени съвместни дейности със служители от МОН в изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
През 2018 г. съвместно със служители на дирекция „Жандармерия“ са проведени 630 СПО, като за сравнение през 2017 г. проведените СПО са били 477.
През годината са проведени 12 СПО по линия на ТИСПОЛ.

През 2019 г. ОДМВР Добрич ще работи по следните цели:
-Ефективно противодействие на престъпленията срещу личността и собствеността на гражданите и опазване на обществения ред. Разработване и прилагане на мерки, които да доведат до утвърждаване на тенденция за намаляване на пътнотранспортния травматизъм
-Ефективна защита на границите на страната, недопускане и връщане на незаконно пребиваващи чужденци
-Ефективно управление на ресурсите. Подобряване на административното обслужване на бизнеса и гражданите.
-Противодействие на престъпността дейност, свързани с митническия режим, паричната, данъчната и осигурителната система, контрабандата на акцизни стоки и разпространение на стоки без заплатен акциз, ощетяващо бюджета.
-Гарантиране на сигурността, противодействие на престъпността, опазване на обществения ред при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и при произвеждането на изборите за общински съветници и кметове на общини през 2019 г.
-Засилени съвместни проверки при борбата срещу сивия сектор при горивата.

 

21 мар 2019

Противопожарни правила по време на прибиране на земеделските култури

Огневи работи в обекти, покрай узрели посеви, слама и др. фураж се извършват само след издаване на разрешително от собственика. По изключение при аварийни ситуации огневи работи могат да се извършват на пожарообезопасени площадки на разстояние най малко на 50м. от посевите, фуражите и лесно запалими материали. При възникнала авария или техническа неизправност и невъзможност от преместване на земеделската техника от мястото на аварията, дейностите да се извършват на самото място, като предварително се почисти техниката и района от посеви и се извърши изораване в радиус 50м. на ивица с ширина най малко 10м. Същото се съгласува с органите за пожарна безопасност.
1. От настъпване на восъчна зрялост на житните посеви, до окончателно прибиране на реколтата от полето, тютюнопушенето и паленето на огън се извършва на обезопасени места, отстоящи на разстояние от посевите най малко на 50м., което се указва със сигнали и знаци;
2. Изгарянето на стърнища и слама, суха трева по слоговете, крайпътните ивици и други се ЗАБРАНЯВА;
3. Преди започване на жътвата, при настъпване на восъчна зрялост на житните култури, площите се парцелират на участъци чрез ожънване и заораване на ивици. Масивите се парцелират на участъци за еднодневна работа на комбайните, както и за отделяне площите на отделни собственици, но не повече от 800 дка. Това се осъществява чрез ожънване на посевите, изнасяне на сламата и изораване на ивица широка най-малко 6м. Противопожарните ивици покрай пътищата от републиканската пътна мрежа, горските насаждения, сметищата, пчелините, гробищата и др. са с широчина най-малко 6м., а така също и тези покрай железопътните линии, оградите на газоразпределителните и катодните станции, крановите възли и очистните съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи и др. пожароопасни места и обекти - най-малко 6 метра. Тези изисквания не са задължителни за житни блокове с площ по-малка от 100 дка., ако не граничат с др. съседни блокове и горски насаждения;
4. По време на жътва в житни блокове над 100 дка., да се осигури дежурство на трактор с най-малко четири корпусен плуг, а при блокове с над 2000 дка. и на пригодено за пожарогасене съоръжение (цистерна с вода най-малко 2000 л. с шланг и струйник 52 мм.);
5. Грубият фураж да се складира и съхранява на почистени от суха трева и растителност  площадки на фигури. Около тях се изорава ивица с широчина най-малко 5 м. Фигурите  на фуражните площадки се обособяват с единична маса до 200 т. и в групи до 600т. на разстояние най-малко 15 м  между отделните фигури  и 50 м  между отделните групи.
6. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи;
7. В района на фуражните площадки не се допуска устройване на сушилни, складове за изкуствени торове, складиране на отсевки от слънчоглед, соя и други самозапалващи се технически култури и горими материали. Откритите складове за груб фураж се разполагат на 50м. от горски масиви и Ж.П. линии за редовно и маневрено движение, 10 м. от пътищата на републиканската пътна мрежа и 1.5 пъти височината на ел. стълб измерено от най-близката кула до въздушни електропроводи;
8. Не се разрешава паленето на огън и ползването на открити огнеизточници в района на фуражната площадка и складове за зърно и фураж. По изключение се допуска заваръчни и други огневи работи, като се спазват изискванията на Наредба №8121з-647от 01.10.2014г. за безопасно извършване на огневи работи;
9. Комбайните и бензиновозите се осигуряват с устройство за защита от статично електричество;
10. Ежедневно след приключване на работа най-уязвимите в противопожарно отношение възли, механизми  (двигатели, акумулатори,  турбокомпресори, искрогасители  и  ауспухови  тръби, гориво маслопроводи,  ел. проводници  и др.) да  се  почистват от наслоен  прах,  горими  и  растителни отпадъци, масло и др;
11. 3ареждането с гориво да се извършва на пожарообезопасена площадка, на дневна светлина, при неработещ двигател, студена ауспухова тръба и на разстояние най-малко 20 м. от житни масиви и фуражни площадки;
12. След приключване на работа машините да се изтеглят на пожарообезопасени площадки на разстояние минимум 50 м. от посевите и купи слама, като се изключи ел. захранването. Подреждането да се извършва, така че в случай на пожар бързо и безпрепятствено да бъдат изтеглени;
13. 3емеделската и извозваща техника да е осигурена със стандартни електрически предпазители от електрическото оборудване, съответстващи на номиналния ток, обезопасени акумулатори и укрепени ел. инсталации;
14. При сключване на договори, свързани с жътвената кампания, в тях за всеки конкретен случай се отразяват задълженията по осигуряването на пожарната безопасност, а при оказване на помощ за жътвена, транспортна и придружителна техника от други региони, да се уведомява  съответната РСПБЗН за извършване на съответните проверки за пожарна безопасност;
15. 3емеделската и др. техника се съоръжава с необходимите противопожарни уреди поставени на специални стойки и на достъпни места и стандартни искрогасители съгласно изискванията.
При необходимост от консултации, обучения и инструктажи гражданите и длъжностните лица да се обръщат своевременно към РСПБЗН.

 

30 юни 2018