МВР

ОД Добрич

 

Издаването и подмяната на СУ на МПС са регламентирани в:

• Закон за българските лични документи (ЗБЛД);
• Правилник за издаване на българските лични документи (ПИБЛД);
• Закон за движението по пътищата (ЗДвП);
• Наредба № I-157/01.10.2002г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
  (изм. и доп. ДВ бр.18 от 22.02.2013 г.) ;
• Инструкция № Iз-417/10.03.2010г. за организацията и технологията на работа в структурите на МВР при издаване на българските лични документи.

Свидетелствата за управление на МПС се издават при спазване принципа в Европейския съюз за обичайно пребиваване на лицата. При издаване на СУ на МПС лицето подписва декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава- членка на Европейския съюз и че не притежава друго валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз (чл.151, ал.5 от ЗДвП). При деклариране на неверни данни лицето носи наказателна отговорност.

Едно и също лице може да притежава само едно СУ на МПС, издадено от държава - членка на Европейския съюз. (чл.151, ал.7 от ЗДвП).

СУ на МПС не се издава при несъответствие в данните или при неплатени глоби по Закона за движението по пътищата (чл.159, ал.2 от ЗДвП).

Дубликат на СУ на МПС и контролен талон не се издават на водач, на който са отнети всички контролни точки.

При издаване на СУ на МПС притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения (чл.157, ал.1 от ЗДвП).

Заявлението за издаване на СУ на МПС се подава в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянен адрес на заявителя лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от Закона за българските лични документи.

Издаденото СУ на МПС се получава от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР лично от заявителя или от упълномощено от него лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, копие от което се прилага към заявлението.

Картата за оценка на физическата годност на водач на МПС е със срок на валидност една година от датата на издаване (чл. 5, ал.3 от Наредба № 3/11.05.2011г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство).

За всички услуги е необходимо лицето да представи валиден български личен документ – лична карта или паспорт.

Първоначално издаване на СУ на МПС   / Гише № 7 /

Необходими документи:

1. заявление по образец   /издава се на гише № 7/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3.  копие от удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттб (тролейбус) и Ттм (трамвайна мотриса);
4. копие на документ за завършен курс по оказване на първа долекарска помощ за водачи на МПС;
5. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
6. копие от документ за завършено най-малко основно образование;
    В случай, че образованието е завършено в чужда държава –
    копие на удостоверение за признаване на най-малко основно образование,
    издадено по реда на Наредба №2 от 2003г. за признаване на завършени етапи
    на училищно образование или степени на образование и професионална
    квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави
    /ДВ бр.40 от 2003г./
7. документ за платена държавна такса.

Копията на документите (по т. 3, 4 и 6) се сверяват с оригиналите от служителя на гишето.

Подмяна на свидетелство за управление на МПС   / Гише № 7 /

     Подмяна на СУ на МПС се извършва при изтичане срока на валидност, при подмяна на стар образец с нов, при промяна в данните на водача (чл.151, ал.9 от ЗДвП) и при възстановяване на правоспособност поради отказ от категории.
     Заявлението за подмяна на свидетелството за управление на МПС се подава в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянния адрес на заявителя (независимо от това, в кой регион е издадено старото свидетелство) лично или от упълномощено лице с нотариално заверено изрично пълномощно, в случаите по чл. 17, ал. 5 от   Закона за българските лични документи.
     Водачите, чиито свидетелства за управление на МПС са издадени в регион, различен от постоянния адрес на заявителя, трябва да попълнят молба за смяна на местоотчета.
     При подмяна на СУ на МПС на български граждани поради изтичане срока на валидност, заявление може да се подаде и в Районните управления на МВР.
     Връчването на готовите СУ на МПС се извършва в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР или Районното управление на МВР, където е подадено заявлението. 
Необходими документи:
1. заявление по образец   /издава се на гише № 7 в СПП и гишетата за БДС в РУМВР/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
4. старото СУ на МПС (след проверка на данните се връща на водача до изготвяне на новото свидетелство);
5. документ за платена държавна такса.

Издаване на дубликат на СУ на МПС – при повреждане, унищожаване, изгубване и кражба.   / Гише № 7 /

Необходими документи:
1. заявление по образец   /издава се на гишетата за БДС/;
2. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
3. декларация по чл. 160 ЗДвП за удостоверяване на твърдяното обстоятелство, а в случаите на повреждане и старото СУ на МПС.
4. документ за платена държавна такса.
Подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление.
Съгласно Наредба І-157/2002г. Чл. 17. (1) подмяна на чуждестранно национално свидетелство за управление на МПС се допуска, ако:
     1. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и свидетелството отговаря на приложение № 6 към конвенцията;
     2. страната, издала съответното свидетелство, е подписала Конвенцията за движението по пътищата (Виена, 1968 г.) и е подписала споразумение с Република България за взаимно признаване и преиздаване на свидетелствата за управление на МПС;
     3. (нова - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или Конфедерация Швейцария.
     4.  (Изм. - ДВ, бр. 46 от 2008 г., доп. - ДВ, бр. 90 от 2008 г.) Подмяната на свидетелството по ал. 1, т. 1 и 2 се извършва въз основа на представено чуждестранно свидетелство за управление на МПС и следните документи:
1. заявление по образец   /издава се на гишетата за БДС/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК);
3. копие на удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията, определени в ЗДвП;
    Когато страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на
    Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за
    Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария,
    не се изисква  удостоверение за психологическа годност.
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от документ за завършено най-малко основно образование.
    Когато страната, издала съответното свидетелство, е държава - членка на
    Европейския съюз или друга държава - страна по Споразумението за
    Европейското икономическо пространство или Конфедерация Швейцария,
    не се изисква оригинал и копие от документ за завършено най-малко основно образование.
6. копие на чуждестранното СУ на МПС.

Копията на документите (по т. 3, 5 и 6) се сверяват с оригиналите от служителя на гишето.

Издаване на СУ на МПС от нова категория   / Гише № 7 /

При придобиване на нова категория на водача се издава ново СУ на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя в сектор "Пътна полиция" при ОДМВР по постоянния адрес на заявителя следните документи:
1. заявление по образец   /издава се на гишетата за БДС/;
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3. копие на удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи от категориите С1, С, D1, D и Ттм (трамвайна мотриса);
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от документ за завършено най-малко основно образование.
    В случай, че образованието е завършено в чужда държава –
    копие на удостоверение за признаване на най малко основно образование,
    издадено по реда на Наредба №2 от 2003г. за признаване на завършени етапи
    на училищно образование или степени на образование и професионална
    квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
    /ДВ бр.40 от 2003г./
6. старото СУ на МПС (след проверка на данните се връща на водача
    до изготвяне на новото свидетелство);
7. документ за платена държавна такса;

Копията на документите (по т. 3 и 5) се сверяват с оригиналите от служителя на гишето.

Издаване на СУ на МПС поради възстановяване на правоспособност, загубена след отнемане на всички контролни точки   / Гише № 7 /

Водач, на когото са отнети всички контролни точки губи придобитата правоспособност и е длъжен да върне свидетелството за управление в съответната служба на Министерството на вътрешните работи (чл.157, ал.4 от ЗДвП).
Водачът има право отново да бъде допуснат до изпит пред съответните органи за придобиване на такава правоспособност не по-рано от 6 месеца от датата, на която е върнато свидетелството.
При кандидатстване за придобиване на правоспособност за категория, за която се изисква стаж, се зачита съответният стаж, придобит преди загубата на правоспособността (чл.157, ал.5 от ЗДвП).
При възстановяване на правоспособност поради отнемане на контролните точки на водача се издава ново СУ на МПС въз основа на служебно изпратен от регионалните отдели на ДАИ оригинален протокол за успешно положен изпит, като лицето представя следните документи:
1. заявление по образец   /издава се на гишетата за БДС/
2. карта за оценка на физическата годност на водач на МПС или протокол от Транспортна областна лекарска експертна комисия (ТОЛЕК) или Транспортна централна лекарска експертна комисия (ТЦЛЕК) за съответната категория;
3. копие на удостоверение за психологическа годност съгласно изискванията определени в ЗДвП /чл.152, ал.1, т.2, б. “а” от ЗДвП за водачи, които са загубили правоспособност поради отнемане на контролните точки /;
4. декларация, че обичайното му пребиваване не е в друга държава - членка на Европейския съюз, и че не е притежател на валидно свидетелство, издадено от държава - членка на Европейския съюз;
5. копие от документ за завършено най-малко основно образование.
    В случай, че образованието е завършено в чужда държава –
    копие на удостоверение за признаване на най малко основно образование,
    издадено по реда на Наредба №2 от 2003г. за признаване на завършени етапи
    на училищно образование или степени на образование и професионална
    квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.
    /ДВ бр.40 от 2003г./   
6. документ за платена държавна такса;

Копията на документите (по т. 3 и 5) се сверяват с оригиналите от служителя на гишето.
 
Връчване на СУ на МПС  / Гише № 7/

Необходими документи при връчване:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. старото СУ на МПС;
3. контролен талон
Издаване на дубликат на контролен талон  / Гише № 7/
При издаване на СУ на МПС притежателят му получава контролен талон за потвърждаване валидността на притежаваното свидетелство и определен брой контролни точки за отчет на извършваните нарушения (чл.157, ал.1 от ЗДвП). Контролният талон се издава към всяко свидетелство за управление на МПС въз основа на платена такса.

Издаването на дубликат на контролен талон се извършва в случаите на повреждане, унищожаване, изгубване или кражба.

Необходими документи:
1. заявление по образец;
2. декларация по чл. 160 ЗДвП.
3. старият талон (при повреждане).
4. документ за платена държавна такса.


Издаване на контролен талон “Водач на МПС без наказания”  / Гише № 7/


Контролен талон "Водач на МПС без наказания" се издава от сектор "Пътна полиция" при ОДМВР според постоянния адрес на водача при поискване, в случаите когато водачът:
• няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП от първоначалното придобиване на правоспособност и има стаж не по-малко от 6 години;
• няма наложени наказания за нарушения по ЗДвП през последните 6 години.
Необходими документи:
1. молба по образец;
2. валидно СУ на МПС;
3. документ за платена държавна такса.  

Издаване на удостоверение с данни за водач на МПС   / Гише № 7 /


Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец
3. валидно СУ на МПС;
4. контролен талон.
5. документ за платена държавна такса.

Издаване на удостоверение за смяна на местоотчет на водач на МПС   / Гише № 7 /

Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. заявление по образец
3. валидно СУ на МПС;
4. контролен талон.
5. документ за платена държавна такса.


Въвеждане на квитанции за платени глоби по наказателни постановления и връщане на контролен талон   / Гише № 5 /


Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. валидно СУ на МПС;
3. контролен талон.


Връчване на наказателни постановления   / Гише № 5 /


Необходими документи:
1. валиден български личен документ – лична карта или паспорт;
2. валидно СУ на МПС;
3. контролен талон.
Съгласно Чл. 58. ал.(1) от ЗАНН Препис от наказателното постановление се връчва срещу подпис на нарушителя и на поискалия обезщетение.


Срокове за издаване на СУ на МПС
1. При обикновена услуга - до 30 дни от приемане на заявлението.
2. При бърза услуга - до 10 дни от приемане на заявлението.
3. При издаване на СУ на МПС експресна услуга не се прилага.
4. Когато заявлението за подмяна на свидетелство за управление на МПС е прието в дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, срокът за издаване е до 90 дни.


Такси за издаване на СУ на МПС
• за СУ на МПС на лица до 58 г. - 25 лв.;
• за СУ на МПС на лица от 58 до 70 г. - 11 лв.;
• за СУ на МПС на лица с трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане 50 и над 50 на сто - 3 лв.
• за издаване или подмяна на контролен талон към СУ на МПС – 2 лв. 
• за издаване на международно СУ на МПС – 5 лв. 
• за промяна на местоотчета на водача или кандидат-водача на МПС – 2 лв. 
• За издаване на удостоверение с данни на водачи на МПС – 3 лв.
Таксата за бърза услуга е двойна.

Лицата, навършили 70 години са освободени от такси за издаване на СУ на МПС.