МВР

ОД Добрич

 

Вътрешни правила по закона за обществените поръчки

Заповед  рег. № 357з-1871/29.09.2016 г. относно приемане на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Областна дирекция на МВР - Добрич с приложения.
       

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА относно реда за планиране и организация на провежданетона процедурите за възлагане на обществени поръчки и за контрол на изпълнението на сключените договори в Областна дирекция на МВР – Добрич .rar
29.12.2014 г. -  отменени със заповед рег. № 357з-1871/29.09.2016 г.

Заповед за допълнение на вътрешните правила по чл.8б от ЗОП
29.01.2016 г.  - отменена със заповед № 357з-1871/29.09.2016 г.

Обща информация за възложителя
29.12.2014 г.