МВР

ОД Добрич

 

Получаване на разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Български граждани, граждани на други държави членки, пребиваващи на територията на Република България, граждани на трета държава, постоянно пребиваващи на територията на Република България, подават следните документи до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес.

 За граждански цели – самоотбрана:

1. Заявление /Приложение 10/, в което се посочват:
– начин на придобиване;
– име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
– основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна - може да бъде изразена в допълнителни писмени мотиви към заявлението;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2. Ако лицето е чужд гражданин-документ, който удостоверява, че съответното лице не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер; за български граждани обстоятелството се проверява служебно;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
6. Копие на документ за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
7.  Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
8.  Копие на лична карта;
9. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /Декларация/;
10. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно тарифа 4/.
11. Други документи относно посочените мотиви за придобиване на ООБ(при необходимост).

 За граждански цели – лов:

1. Заявление /Приложение 10/, в което се посочват:
– начин на придобиване;
– име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
– основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
– видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2. Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5.  Копие на заверен билет за лов съгласно Закона за лова и опазване на дивеча, а когато лицата пребивават на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език;
6.  Копие на удостоверение за подборно ловуване /при кандидатстване за разрешение за придобиване на ловно нарезно оръжие/
7.  Копие на лична карта;
8. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
9.  Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
10.  Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /Декларация/;
11. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно тарифа 4/.

 За граждански цели – спортни дейности:

1. Заявление /Приложение 10/, в което се посочват:
–  начин на придобиване;
–  име и адрес на наследодателя или прехвърлителя;
–  основателна причина за издаване на разрешението в случаите на дарение, закупуване и замяна;
–  видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях /чл. 6 от ЗОБВВПИ/.
2.Свидетелство за съдимост или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
3. Официален документ, издаден от орган на съдебната власт, или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващ, че срещу лицето няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
4. Медицинско свидетелство от лечебно заведение или съответен документ по националното законодателство на другата държава, удостоверяващо, че лицето не страда от психически разстройства.
5. Документ за членство от съответната спортна организация по Закона за физическото възпитание и спорта, а когато лицата са пребиваващи на територията на друга държава членка – съответен документ в легализиран превод на български език
6. Документ, удостоверяващ начина на придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси при наследство и награда;
7. Копие на документ за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие;
8. Копие на лична карта;
9. Документ, удостоверяващ завършено основно образование;
10. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /Декларация/;
11. Документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно тарифа 4/.

 Лицата притежаващи огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, за които имат издадени разрешения за съхранение и/или носене и употреба и срокът им не е изтекъл, могат да придобият друго огнестрелно оръжие и боеприпаси за него след получаване на разрешение за придобиване. Лицата представят заявление, в което се посочват видът и количеството огнестрелни оръжия и боеприпасите за тях, придружено с копия от съответните разрешения и документ за платена такса в размер  20 лв. /съгласно тарифа 4/.