МВР

ОД Добрич

 

КОС

Административни услуги КОС
Administrative Services
Административни услуги ЧОД
Тарифа 4
Харта на клиента

Вътрешни правила
Харта - приложение
Услуга - 2671 Приемане на уведомление по-чл-51
Услуга 1304 - Издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност
Услуга 2670 - Приемане на декларация за настъпили промени в обстоятелствата въз основа на
Услуга 2672 Приемане на уведомлениеуведомление по чл. 52
адреси и телефони   

Описание на услугите по КОС, които се предоставят от РУ при ОДМВР - Добрич

Услуга 231

Издаване на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Услуга 232

Извършване на прострелване на огнестрелно оръжие и създаване на куршумотека и гилзотека

Услуга 240

Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Услуга 241

Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Услуга 242

Издаване на разрешения за транспортиране на взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически лица

Услуга 671

Издаване на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Услуга 675

Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Услуга 678

Промяна на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Услуга 774

Издаване на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Услуга 777

Издаване на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Услуга 867

Промяна на разрешения за придобиване по наследство от физически лица и юридически лица с нестопанска цел на взривни вещества и пиротехнически изделия

Услуга 942

Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Услуга 993

Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически лица и юридически лица с нестопанска цел

Услуга 994

Промяна на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Услуга 1067

Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Услуга 1068

Издаване на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически лица

Услуга 1078

Издаване на дубликати на разрешения, документи и удостоверения по Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия

Услуга 1302

Издаване на разрешения за ремонтни дейности на оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Услуга 1307

Промяна на разрешения за придобиване на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата

Услуга 1318

Промяна на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Услуга 1319

Издаване на разрешения за употреба на пиротехнически изделия от физически лица

Услуга 1320

Промяна на разрешения за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях

Услуга 1321

Издаване на разрешения за транспортиране на огнестрелни оръжия, боеприпаси за огнестрелни оръжия, взривни вещества и пиротехнически изделия на територията на Република България от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Услуга 1539

Промяна на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Услуга 1540

Промяна на разрешения за съхранение на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и от юридически лица с нестопанска цел

Услуга 1541

Приемане на уведомление за придобиване на неогнестрелно оръжие и издаване на удостоверение

Услуга 1678

Издаване на разрешения за съхранение на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци

Услуга 1784

Промяна на разрешения за употреба на взривни вещества и пиротехнически изделия от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, и от юридически лица с нестопанска цел

Услуга 1893

Издаване на разрешения за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях от физически и юридически лица, регистрирани като търговци, от културни организации по Закона за закрила и развитие на културата и юридически лица с нестопанска цел

Услуга 2786

Издаване на разрешение за употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси на стрелбища

Услуга 2788

Приемане на уведомление за продажба, дарение или замяна на огнестрелно или неогнестрелно оръжие

 

Услуга 2824

Приемане на уведомление за транспортиране на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия


Описание на услугите по ЧОД, които се предоставят от РУ при ОДМВР - Добрич

Услуга 2671

Приемане на уведомление за сключване или прекратяване на трудов договор

между лице получило лиценз за извършване на частна охранителна дейност и служител от неговия специализиран персонал.

Услуга 2672

Приемане на уведомление за поемане или снемане от охрана на обект при

извършване на частна охранителна дейност

 

Електронни адреси на РУ при ОДМВР – Добрич за изпращане на уведомителни писма съгласно чл. 51 и чл. 52 от ЗЧОД

Районно управление

Еmail адрес

Първо РУ – Добрич

[email protected]

Второ РУ – Добрич

[email protected]

РУ – Албена

[email protected]

РУ – Балчик

[email protected]

РУ – Каварна

[email protected]

РУ – Шабла

[email protected]

РУ – Генерал Тошево

[email protected]

РУ - Тервел

[email protected]

                Забележка: Изпращаните на електронните адреси уведомителни писма следва да отговарят на изискванията на Глава Втора Раздел II от Закона за електронното управление (подписани с електронен подпис).

Описание на услугите по ЧОД, които се предоставят от ОДМВР – Добрич

 

1.

Приемане на декларация за настъпили промени в обстоятелствата въз основа на които е издаден лицензи за извършване на частна охранителна дейност или промени в собствениците или управителния орган на лицензираното лице (Услуга 2670)

2.

Приемане на документи за издаване на лицензи за извършване на частна охранителна дейност (Услуга 1304)