МВР

ОД Добрич

 

Валидност на издадените разрешения и изисквания

 • Разрешението за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях се издава за срок три месеца и в рамките на този срок може да се ползва еднократно.

 • Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях са валидни за срок 5 години от датата на издаването им.
 • Разрешението за съхранение, разрешението за носене и употреба важат само за посочените в тях видове огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях и могат да се използват само от лицето, на което са издадени.
 • Лицата, получили разрешение за придобиване на късоцевно огнестрелно оръжие (пистолет и револвер) ги предоставят за прострелване в срок до седем дни от датата на придобиване.
  –  За прострелване на огнестрелно оръжие се заплаща такса в размер 10лв. /съгласно тарифа 4/.
 • Лицата придобили огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях в друга държава членка, са длъжни в 7 – дневен срок от датата на влизане на територията на Република България да предадат на органите на МВР придобитото огнестрелно оръжие и боеприпаси за него, ако не притежават разрешение за съхранение, до получаване на съответното разрешение.
 • Лицата, получили разрешение за придобиване или съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, писмено  уведомяват органа, издал съответните разрешения, чрез подаване на Уведомление (Приложение 12) за намерение за продажба, замяна или дарение на притежавано/притежавани от тях огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях на лице, което има издадено разрешение за придобиване на този вид огнестрелно оръжие/огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях. Сделката може да се осъществи след извършване на промяна в съответното разрешение на прехвърлителя или след прекратяване на действието му, когато в разрешението е вписано едно – единствено огнестрелно оръжие.
 • Лицата, получили разрешение за придобиване, съхранение и/или носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях,  уведомяват в 14- дневен срок ГДНП на МВР, съответно РУ на МВР, при:
  – промяна на постоянния адрес;
  – при придобиване на огнестрелно оръжие.
 • Лицата представят свързаните с настъпилата промяна документи и документ за платена такса /съгласно тарифа 4/.