МВР

ОД Добрич

 

Пътна полиция

Харта на клиента

Вътрешни правила

Административни услуги

АНД

Ел. фиш

Kонтакти

Регистрация

СУМПС 1

Цени на услуги

 

Регистрация, отчет, пускане и спиране от движение на моторни превозни средства /МПС/ и на ремаркетата, теглени от тях.
Основни дейности:

 • Първоначална регистрация  на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Промяна  в регистрацията на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Пускане  и спиране от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях. Издаване на удостоверения.
 • Прекратяване на регистрацията на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Издаване на удостоверения с данни за МПС и собственика.

Ред за издаване на документи:

      Гише №8:  
      Попълване по служебен път  на заявление за исканата услуга 

      Технически пункт: 
      Проверка на техническото състояние на МПС и ремаркетата, теглени от тях.

      Каса:
      Заплащане на необходимите такси за заявената услуга.

      Гише №3:
      Подаване на документите за регистрация и промени в регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях.
      Издаване на удостоверения.

      Гише №4:
      Връчване на свидетелства за регистрация на МПС
      Подаване на документите за регистрация и промени в регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях.
     Издаване на удостоверения.
 
Необходими  документи за регистрация на МПС
Регистрация на ПС се извършва :

 • За физически лица- по постоянен адрес
 • За юридически лица- по адрес на управление на фирмата

За първоначална регистрация на превозно средство /ПС/ собственикът представя:

 

 1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път.
 2. Превозното средство за идентификация / Не важи за новите ПС/.
 3. Документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС -копие и оригинал, както и превод на документа за придобиване.
 4. Чуждестранните регистрационни документи / за новите автомобили – ЕО сертификат за съответствие издаден от производителя или друг документ, предвиден от  Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 5. Декларация за придобиване на собствеността /прил.2 от Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 6. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, опие и оригинал.
 7. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 8. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 9. Митнически документ за оформен внос, когато превозното средство е внесено извън територията на Европейската общност или  Европейското икономическо пространство.
 10. Документи за платена продуктова такса.
 11. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива.
 12. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За промяна в регистрацията  на ПС собственикът представя:

 1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. За юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 4. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 5. Свидетелство за регистрация.
 6. При промяна на собственост  на МПС или основен агрегат- документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС - копие и оригинал.
 7. При промяна в конструкцията - разрешение от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и посочените в разрешението документи.
 8. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 9. ПС  се представя за идентификация в случаите на промяна в данните на ПС, подмяна на табелите с регистрационни номера.
 10. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Важно!
При промяна собствеността на регистрирано превозно средство  в 14-дневен срок праводателят и приобретателат предоставят в съответното структурно звено по регистрация при „Пътна полиция”  копие от  договора за прехвърляне на собствеността.

 
За издаване на дубликат на Свидетелство за регистрация на МПС  собственикът представя:

 1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на Област Добрич /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
 2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
 3.  Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство съгласно чл.141 ал.2 от ЗДП;
 4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
 5. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако е притежавало стар образец с регистрационен  талон;
 6. Ако МПС  е притежавало нов образец регистрационен талон, при загубване на част 1 задължително се представя ППС за идентификация.

Внимание!

При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация ПС се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

За прекратяване на регистрацията собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. За юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 4. Свидетелство за регистрация и табелите с регистрационен номер.
 5. Ако табелите са откраднати или загубени и отговарят на действащия БДС, прекратяването на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните структурни звена на МВР.
 6. Ако табелите са откраднати или загубени и не  отговарят на действащия БД,С прекратяването на регистрацията се извършва след писмено  деклариране на това от собственика.
 7. Удостоверение за разкомплектоване или декларация за съхранение на МПС  в частен имот.
 8. За юридически лица- заповед и протокол за брак.
 9. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За транзитна регистрация  собственикът представя:

 

 1. Писмено заявление за транзитна регистрация, издадено по служебен път.
 2. Документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС-копие и оригинал.
 3. Чуждестранните регистрационни документи –копие и оригинал.
 4. Декларация за придобиване на собствеността /прил.2 от Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 5. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 6. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 7. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива.
 8. Превозното средство се представя  за идентификация, при издаване на транзитна регистрация за износ на ПС извън страната.
 9. При износ в страна извън ЕО или ЕИП - документ от митницата за оформен износ.
 10. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За спиране от  движение собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Свидетелство за регистрация - част I и част II. 
 3. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 4. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 5. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За пускане в движение собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК.
 3. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 4. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 5. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС.
 6. Свидетелство за регистрация - част I.

Издаване на удостоверения:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. Заявления за удостоверения за отчисляване на ПС в друга държава,
  както и заявления за издаване копия на документи се подават в деловодството.

 

Предоставяне на временни регистрационни номера за МПС на фирми, извършващи продажба на нови и употребявани МПССвидетелства за управление на МПС

 

УВЕДОМЛЕНИЕ към собствениците на МПС, получили електронен фиш за налагане на глоба, относно реда за упражняване на техните права, залегнали в ЗДвП и вътрешните разпоредби на МВР


Цени на услуги

 

 

Примерни образци на документи:

 1. Искане за случай на надвнесена сума по сметки:

  - BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП;

  - BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш, в т. ч. и електронни фишове, издадени до 21. 07. 2011 г. включително.

  - BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за НП и фиш), закрита, считано от 01. 01. 2011 г.

 2. Искане за случай на надвнесена сума по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фанд безопасност на движението