МВР

ОД Добрич

 
Пътна полиция

 

Регистрация, отчет, пускане и спиране от движение на моторни превозни средства /МПС/ и на ремаркетата, теглени от тях.
Основни дейности:

 • Първоначална регистрация  на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Промяна  в регистрацията на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Пускане  и спиране от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях. Издаване на удостоверения.
 • Прекратяване на регистрацията на МПС и на ремаркетата, теглени от тях.
 • Издаване на удостоверения с данни за МПС и собственика.

Ред за издаване на документи:

      Гише №8:  
      Попълване по служебен път  на заявление за исканата услуга 

      Технически пункт: 
      Проверка на техническото състояние на МПС и ремаркетата, теглени от тях.

      Каса:
      Заплащане на необходимите такси за заявената услуга.

      Гише №3:
      Подаване на документите за регистрация и промени в регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях.
      Издаване на удостоверения.

      Гише №4:
      Връчване на свидетелства за регистрация на МПС
      Подаване на документите за регистрация и промени в регистрацията на МПС и ремаркетата, теглени от тях.
     Издаване на удостоверения.
 
Необходими  документи за регистрация на МПС
Регистрация на ПС се извършва :

 • За физически лица- по постоянен адрес
 • За юридически лица- по адрес на управление на фирмата

За първоначална регистрация на превозно средство /ПС/ собственикът представя:

 1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път.
 2. Превозното средство за идентификация / Не важи за новите ПС/.
 3. Документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС -копие и оригинал, както и превод на документа за придобиване.
 4. Чуждестранните регистрационни документи / за новите автомобили – ЕО сертификат за съответствие издаден от производителя или друг документ, предвиден от  Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 5. Декларация за придобиване на собствеността /прил.2 от Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 6. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, опие и оригинал.
 7. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 8. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 9. Митнически документ за оформен внос, когато превозното средство е внесено извън територията на Европейската общност или  Европейското икономическо пространство.
 10. Документи за платена продуктова такса.
 11. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива.
 12. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За промяна в регистрацията  на ПС собственикът представя:

 1. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. За юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 4. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 5. Свидетелство за регистрация.
 6. При промяна на собственост  на МПС или основен агрегат- документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС - копие и оригинал.
 7. При промяна в конструкцията - разрешение от Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията и посочените в разрешението документи.
 8. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 9. ПС  се представя за идентификация в случаите на промяна в данните на ПС, подмяна на табелите с регистрационни номера.
 10. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

Важно!
При промяна собствеността на регистрирано превозно средство  в 14-дневен срок праводателят и приобретателат предоставят в съответното структурно звено по регистрация при „Пътна полиция”  копие от  договора за прехвърляне на собствеността.

 
За издаване на дубликат на Свидетелство за регистрация на МПС  собственикът представя:

 1. Документи за самоличност на собствениците с постоянен адрес на територията на Област Добрич /ако е фирма и документ за създаване на стопанския субект и за идентификационен код по регистър БУЛСТАТ/;
 2. Писмено заявление за регистрация, издадено по служебен път;
 3.  Декларация от собственика за изгубено или откраднато регистрационно свидетелство съгласно чл.141 ал.2 от ЗДП;
 4. Документ за сключена застраховка "Гражданска отговорност" и двустранен констативен протокол за ПТП;
 5. МПС се представя задължително за идентификация и проверка на техническото състояние, ако е притежавало стар образец с регистрационен  талон;
 6. Ако МПС  е притежавало нов образец регистрационен талон, при загубване на част 1 задължително се представя ППС за идентификация.

Внимание!

При изгубване, кражба или унищожаване на част първа или на двете части на свидетелството за регистрация ПС се регистрира с нов регистрационен номер по установения ред.

За прекратяване на регистрацията собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. За юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 4. Свидетелство за регистрация и табелите с регистрационен номер.
 5. Ако табелите са откраднати или загубени и отговарят на действащия БДС, прекратяването на регистрацията се извършва след обявяването им за издирване в съответните структурни звена на МВР.
 6. Ако табелите са откраднати или загубени и не  отговарят на действащия БД,С прекратяването на регистрацията се извършва след писмено  деклариране на това от собственика.
 7. Удостоверение за разкомплектоване или декларация за съхранение на МПС  в частен имот.
 8. За юридически лица- заповед и протокол за брак.
 9. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За транзитна регистрация  собственикът представя:

 1. Писмено заявление за транзитна регистрация, издадено по служебен път.
 2. Документи за придобиване на собсвеността с данни за идентификация на ПС-копие и оригинал.
 3. Чуждестранните регистрационни документи –копие и оригинал.
 4. Декларация за придобиване на собствеността /прил.2 от Наредба I-45 за регистрацията, отчета, пускането и спирането от движение на МПС и на ремаркетата, теглени от тях/.
 5. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 6. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 7. Табели с регистрационен номер, ако са ползвани такива.
 8. Превозното средство се представя  за идентификация, при издаване на транзитна регистрация за износ на ПС извън страната.
 9. При износ в страна извън ЕО или ЕИП - документ от митницата за оформен износ.
 10. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За спиране от  движение собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Свидетелство за регистрация - част I и част II. 
 3. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 4. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК, печат, ако лицето представило документите не е управител на фирмата- фирмено пълномощно, копие и оригинал.
 5. Други документи, предвидени в закон или друг нормативен акт.

За пускане в движение собственикът представя:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното, за юридически лица - ЕИК.
 3. За граждани на ЕО и членове на техните семейства освен документ за самоличност се представя и  удостоверение за пребиваване в Република България.
 4. Документ за сключена застраховка „Гражданска отговорност” и двустранен констативен протокол за ПТП.
 5. Протокол за извършен преглед за техническа изправност на ППС.
 6. Свидетелство за регистрация - част I.

Издаване на удостоверения:

 1. Писмено заявление, издадено по служебен път.
 2. Документи за самоличност на собствениците или  упълномощено лице, копие и оригинал на пълномощното.
 3. Заявления за удостоверения за отчисляване на ПС в друга държава,
  както и заявления за издаване копия на документи се подават в деловодството.

Предоставяне на временни регистрационни номера за МПС на фирми, извършващи продажба на нови и употребявани МПС

Заповед № 357з-1356/16.06.2015 г.на Директора на ОДМВР Добрич - относно: Определяне ред за предоставяне на собствениците за ползване на табели с регистрационен номер с четири еднакви цифри в поредния номер, комбинация от цифри или надпис по желание.


Свидетелства за управление на МПС

 

УВЕДОМЛЕНИЕ към собствениците на МПС, получили електронен фиш за налагане на глоба, относно реда за упражняване на техните права, залегнали в ЗДвП и вътрешните разпоредби на МВР


Цени на услуги

 

Примерни образци на документи:

 1. Искане за случай на надвнесена сума по сметки:

  - BG 32 BUIB 9888 3322 9441 01 – за НП;

  - BG 59 BUIB 9888 3322 9441 00 – за фиш, в т. ч. и електронни фишове, издадени до 21. 07. 2011 г. включително.

  - BG 26 BUIB 9888 8193 9450 00 със съответния код за вид плащане (за НП и фиш), закрита, считано от 01. 01. 2011 г.

 2. Искане за случай на надвнесена сума по сметка BG 64 BNBG 9661 3100 1477 01 на името на Фанд безопасност на движението