МВР

ОД Добрич

 

Получаване на разрешение за съхранение

Лицето, получило разрешение за придобиване на огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях, подава до директора на ГДНП на МВР, съответно до началника на РУ на МВР по постоянен адрес – за физическите лица:
1. Заявление /Приложение 10/;
2. Копие на разрешението за  придобиване на огнестрелните оръжия и боеприпаси;
3. Удостоверение за годност за употреба /технически преглед/, когато огнестрелното оръжие не е ново или сертификат за качество за ново огнестрелно оръжие;
4. Декларация, че придобитите огнестрелни оръжия и боеприпаси за тях ще се съхраняват при условията на чл. 98 от ЗОБВВПИ /Декларация/;
5. Документ за платена такса в размер 20 лв.  /съгласно тарифа 4/.