МВР

ОД Добрич

 

Ред за издаване на български лични документи

Ред за издаване на български лични документи

     Гражданина се явява лично, удостоверява своята самоличност и отправя искане за разпечатка на заявление, като посочва вида на документа и услугата /обикновена, бърза или експрес/ за издаването на български личен документ.
     Служителят предоставя отпечатано заявление, съдържащо автоматично попълнени актуални данни по гражданското състояние на заявителя, снимка и подпис от последния му издаден документ за самоличност.
     При отпечатване на заявлението, се разпечатва и разписка, в която лицето декларира, че е получило разпечатано заявление, като посочва дата и се подписва. Заявлението е безплатно и със срок на валидност 30 дни.
     Заявителят извършва проверка на попълнените данни, като отразява в заявлението - вярно/невярно (отбелязва с “V” полето вярно, когато данните в заявлението съвпадат с актуалните му данни, и отбелязва с “V” полето невярно, когато данните в заявлението не съвпадат с актуалните му данни), попълва празните полета, които не са попълнени, нанася съответните корекции и актуализации, и подписва заявлението. В заявлението заявителят може да посочи и данните (три имена, ЕГН) на лице, което да получи готовия документ.
     След попълване на заявлението и нанасяне на съответните корекции в заявлението, гражданина представя на длъжностното лице – заявлението с приложени към него удостоверителни документи по гражданско състояние /за всяка една корекция, която е направил/ и заверени копия:

 • на ЕГН /удостоверение за раждане, удостоверение за вярно ЕГН/
 • на месторождение /удостоверение за раждане/
 • на име /удостоверение за раждане, удостоверение за граждански брак, съдебно достоверение за промяна на фамилно име след развод и други/
 • когато промяната не е отразена в националната база данни се прилага удостоверение за извършена промяна в личния регистрационен картон
 • на адрес /удостоверение за постоянен адрес/
 •  документ за платена държавна такса.

     Имената и месторождението се изписват на кирилица и латиница чрез английска транслитерация по приложен образец. По искане на гражданите имената им могат да бъдат изписани на латиница по начин, различен от английската транслитерация в първи документ за самоличност. Промяната в следващ документ може да се извърши само след представяне на официални документи, съдържащи исканото изписване или след представяне на съдебно решение.
     В случай на изгубване, кражба или унищожаване на български личен документ лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация относно тези обстоятелства в най-близкото РУ на МВР.
     При подаване на заявления от неграмотни, които не могат да се подписват, съдържанието на заявлението се прочита на глас от длъжностното лице в присъствието на двама свидетели. При одобрение заявлението се подписва от свидетелите, а неграмотният полага пръстов отпечатък от десния показалец.
     При подаване на заявление не е необходимо да се носят снимки. Заснемането на заявителя ще се извърши при снемане на биометричните данни, безплатно.

РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПЪРВА ЛИЧНА КАРТА

     Всеки български гражданин е длъжен в срок до 30 дни след навършване на 14 – годишна възраст да поиска издаването на лична карта. Българските граждани, навършили 14 – годишна възраст и пребиваващи в чужбина, след завръщането си в страната са длъжни в срок до 30 дни да поискат издаването на лична карта.
     Заявлението за издаване на нова лична карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и в присъствието на родител, настойник или попечител, който полага подпис в заявлението.
Необходими документи:

 • удостоверение за раждане /оригинал и копие за първа лична карта/;
 • удостоверение за постоянен адрес /ако липсва в базата данни/.

 РЕД ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ НА ЛИЦА ДО 18 ГОДИНИ

      Заявлението за издаване на паспорт на малолетни и непълнолетни и на поставени под запрещение лица се подава лично и от техните родители, настойници или попечители.
Необходими документи:

 • документ за платена държавна такса;
 •  достоверение за раждане за лица под 18 години /дубликат/;
 • удостоверение за постоянен адрес /ако липсва в базата данни/.

     При отсъствие на родител, настойник или попечител подписът се полага от лице, упълномощено от него с нотариално заверено изрично пълномощно или се представя някой от следните документи:

 • влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт на лице, ненавършило 18 години;
 • влязло в сила съдебно решение за лишаване на единият родител от родителски права;
 • препис – извлечение от акт за смърт на един от родителите;
 • при разногласие между родителите за издаване на паспорт, към заявлението се прилага влязло в сила съдебно решение за издаване на паспорт.

     Паспортът се връща на органа, който го е издал, в три месечен срок от изтичане срока на валидност на документа.

ПОЛУЧАВАНЕ НА БЪЛГАРСКИ ЛИЧНИ ДОКУМЕНТИ

     Документът за самоличност се получава лично от заявителя, от упълномощено от него лице – след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно, или от лице, посочено от заявителя в заявлението при подаването му.
При получаването е необходимо да бъде  върнат предходния документ за самоличност от същия вид.
    Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати положени в някой от издадените му паспорти, може да го задържи след изтичане на срока на валидност, като го представи в тримесечен срок на органа, който го е издал и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.
    Необходимостта от допълнителни проверки, свързани с издаването на български личен документ, е основание издаването на български личен документ чрез бърза или експресна услуга да се трансформира в обикновена услуга.