МВР

ОД Добрич

 

Удостоверение за регистрирани досъдебни производства

С Инструкция № 8121з-723-15.10.2014г. влязла в сила от 21.10.2014 г., се отменя Инструкция Із-1863/13.09.2009г.  за реда за издаване на удостоверителни документи за досъдебни производства в Министерството на вътрешните работи.