МВР

ОД Добрич

 

РЕД ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ЗАВЕРКА НА ДОКУМЕНТИ, ИЗДАДЕНИ ОТ СТРУКТУРИ НА МВР

      На основание Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа, утвърден с ПМС № 184/1958 г. и в изпълнение на Заповед на министъра на вътрешните работи, рег. № 8121з-777 от 24.10.2014 г., документи за заверка oт лица се приемат със заявление по образец, подадено в ГДКП

      Приемането на заявленията се извършва всеки работен ден в приемна № 3 - Вход за граждани, на Главна дирекция “Криминална полиция“, на адрес: 1715, гр. София, бул. „Александър Малинов”№ 1, за времето от 09,00 ч. до 16,30 ч.

      Заявлението се попълва и подписва лично от вносителя. Към заявлението се прилага квитанция (вносна бележка или платежно нареждане) за внесена държавна такса, определена в Тарифа №4 за таксите, които се събират в системата на МВР по Закона за държавните такси, Раздел Х (обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.) В платежния документ като задължено лице се изписват имената на лицето, на чието име е издаден документа, за който се иска заверка. Допуска се представяне на платежния документ при получаването на готовия заверен документ.

      Такси за „Бърза” услуга, изпълнима до 3 (три) работни дни, съгласно чл. 59 от Тарифа №4 (Нов - обн. ДВ, бр. 75 от 2007 г.):

  • за първа страница - 4 лева;
  • за всяка следваща страница - 2 лева.

      Такси за „Обикновена” услуга, изпълнима след 3 (три) работни дни, съгласно чл. 58 от Тарифа № 4 (Нов - обн. ДВ, бр.75 от 2007 г.):

  • за първа страница - 2 лева;
  • за всяка следваща страница - 1 лев.

Плащането e по банковата сметка или на място в ГДКП.