МВР

ОД Добрич

 

Достъп до лични данни

Всяко физическо лице има право на достъп до неговите лични данни, обработвани в информационните фондове на МВР. Всяко физическо лице има право да поиска от Министъра на вътрешните работи да заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията за Закона за защита на личните данни и/или Закона за МВР

За да получите достъп до такава информация е необходимо да подадете Заявление за предоставяне на лични данни по посочения образец, като същото трябва да съдържа:
- трите имена, ЕГН/ЛНЧ, дата и място на раждане, данни от документ за самоличност или за пребиваване, постоянен и настоящ адрес;
- описание на исканата информация - правно основание и конкретни лични данни, за които се отнася искането;
- подпис, дата на подаване на заявлението и адрес за кореспонденция;

Заявленията за достъп до лични данни се приемат:
- в деловодството на ОД МВР-Добрич или в съответното РУ в областта.

Работно време :
от понеделник до петък
от 08:30 до 12:00ч. и от 13:00 до 17:30 ч.

Заявлението се подава:
- лично от физическото лице или от изрично упълномощено от него лице чрез нотариално заверено пълномощно;
- по електронен път по реда и при условията на Закона за електронния документ и електронния подпис на адрес:  [email protected]

Заявления, които не съдържат необходимите данни се оставят без разглеждане, за което се изготвя уведомление до заявителя от ръководителя на съответната структура, където е постъпило.

Отговор на заявленията за достъп до лични данни
По заявлението за достъпа до лични данни се произнася Министърът на вътрешните работи, в срок до 14 дни от постъпване на заявлението. Информацията се предоставя на заявителя чрез уведомление или решение, безплатно.

Заявление - Приложение №1 по чл. 9, ал. 4 от Вътрешни правила за организация на работа на МВР по постъпили заявления от физически лица във връзка с обработване на техни лични данни в МВР / (doc-30k)