МВР

ОД Добрич

 

Достъп до обществена информация

Законът за достъп до обществена информация Ви дава право на достъп до налична  информация, създадена или съхранявана в ОД МВР-Добрич, с изключение на случаите, в които исканата информация  е класифицирана като държавна или служебна тайна или засяга интересите на трето лице.
За да получите достъп до такава информация е необходимо да подадете Заявление за достъп до обществена информация, като посочите:
- трите имена на лицето или наименование и седалище на юридическото лице, от чието име се подава заявлението;
- адрес за кореспонденция, телефон за връзка;
- описание на исканата информация или документи;
- в каква форма желаете да получите информацията: преглед на оригинал или копие, устна справка, копие на хартиен носител, копие на технически носител.

Заявленията за достъп до обществена информация се приемат:
- в деловодството на ОД МВР-Добрич или в съответното РУ "Полиция" в областта.
- по електронна поща на адрес:  [email protected]
- чрез писмо на адрес: гр.Добрич, ул.”Максим Горки” №12

Заплащане на информацията
Разходите по предоставяне на обществена информация се заплащат съгласно заповед №1472 на МФ/обнародвана в държавен вестни  бр. 98 от 2011 год./, като те не могат да надвишават материалните разходи по предоставянето.
 
Отговор на заявленията за достъп до информация
След постъпване на заявленията за достъп до обществена информация, те се разпределят към съответните  отдели в зависимост от характера на исканата информация.
Срокът за отговор по постъпилите заявления е до 14 дни. Възможно е удължаване на срока в изрично изброените в закона.
За предоставянето или отказът от предоставянето на достъп до исканата информация се изготвя решение и се уведомява заявителя.

Заявление за достъп до обществена информация – образец 1 (doc-27k)
Заявление за достъп до обществена информация – образец 2 (doc-26k)